BELVEDÉR

k.ú. Zbraslav, dříve Záběhlice (Brdská vrchovina / Praha)

Lesopark mezi Horní Zbraslaví a Záběhlicemi - tedy dnes více méně uvnitř Zbraslavské aglomerace. Zahrnuje srázný k východu obrácený svah nad levým břehem Vltavy (považovaný někdy za nejvýchodnější výběžek Brd) a přilehlou rokli Záběhlického potoka. Upravené cestičky, několik studánek, omezené výhledy na protější Hradiště. Na horní hraně srázu nová nápadná vila s několika vyhlídkovými terasami.

Původně nazýváno návrší Šibeniční vrch čili Šibeník, jelikož zde bylo zbraslavské popraviště (Zbraslav měla do roku 1765 hrdelní soud IV. třídy). Jméno Belveder pravděpodobně od pol. 18. stol. Lesopark budován zbraslavským Okrašlovacím spolkem od roku 1929.

   

studánky a prameny na východním svahu

Ve svahu několik silných pramenišť. Na jižním konci lesoparku 25 m od sebe dvě studánky, zvané Na Belvedéru a U interny. Ve střední části svahu vydatná studánka Královka (též Královna) - ve svahu nad cestou vodní štola (uzavřená) a níže pod cestou trubka s přepadem, na němž již od roku 1973 provádí měření Český hydrometeorologický ústav. Na horní hraně srázu vodárna.

Předpokládá se, že vodovod do zbraslavského kláštera, vybudovaný dle písemných záznamů v roce 1333, vedl vodu právě ze zdejších pramenišť. Každopádně studánka Královna byla původním zdrojem vody pro klášterní pivovar.

              

rokle Pod školkou

V rokli a zejména v jejím levém svahu další silné prameniště, avšak výrazně nepřehlednější, než prameny jižněji. Přímo při cestě, sestupující do Záběhlic, bývala pramenná tůňka zvaná Pod Schůdky, která však někdy mezi lety 2005 - 2008 zanikla. Pod touto cestou je jakási uzavřená cihlová stavbička, ze které občas vytéká voda („Pod školkou”) a vyústění tří záhadných rour, které jsou vesměs také považovány za přirozený pramen („U pískovny”), byť to vůbec není jistě. každopádně voda vytékající z trubek (pokud zrovna nějaká vytéká) spadává do rokle cca 5 m vysokým vodopádem.

V rokli vodárna. Nad vodárnou prameniště, kde byly v roce 2005 patrné také jakési úpravy, v současné době však zaniklé. 

         

Literatura:

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad: Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

Web:

-     Zbraslav a historie

-     Zbraslav.info

Okolí: Zbraslav / Záběhlice / V hlubokých

Praha / rejstříky

 únor 2009