SATALICE

k.ú. Satalice (Středolabská tabule / Praha)

Ves na severovýchodním okraji Prahy, na náhorní plošině Vltavsko-Labského rozvodí. Původní náves s několika dochovanými statky a s návesním rybníčkem ve východní části vsi, jižně od Bažantnice. Na severním okraji historického jádra bývalý zájezdní hostinec, považovaný za nejstarší budovu v obci. Západně novější část Satalic s radnicí a školou, vzniklá postupně od konce 19. stol. Severozápadní část zástavby, mezi ulicemi Vinořská, Marvanova a Za Školkou se někdy nazývá Nová Vinoř (do roku 1945 byla katastrálně součástí Vinoře). Na pomezí obou částí při Satalické bažantnici kaple sv. Anny. Na jižním okraji obytné zástavby nádraží, jižně od železniční trati průmyslové podniky. V současné době též výstavba východně od historického jádra.

Ves prvně připomínána ve 2. pol. 14. stol. (přesný rok se v různých materiálech liší, nejčastěji se udává rok 1374) jako majetek kapituly sv. Apolináře. Později často rozdělena mezi více vlastníků. Již roku 1540 doložena zdejší krčma. V pol. 17. stol. majitelem kapitula vyšehradská, od roku 1722 Černínové z Chudenic, kteří je trvale připojili k vinořskému panství. Roku 1872 otevřena železniční trať, čímž byl odstartován prudký rozvoj obce. Od roku 1974 součást Prahy – dnes městská část Praha-Satalice.

Satalice znak

znak městské části Praha-Satalice, udělený roku 1997 – půl znaku hlavního města Praha, ve druhé půlce přes modrostříbrné pruhy Černínů z Chudenic, nejvýznamnějších vlastníků obce, položeny tři zlaté klasy jako atribut sv. Apolináře coby připomínka prvního známého vlastníka

image172 

náves s rybníčkem; v pozadí prvního snímku bývalá krčma č.p. 17 a vstup do Bažantnice (říjen 2005, červenec 2014)

image168 

návesní rybníček (říjen 2005, červenec 2014)

image178 image180

Satalický dvůr č.p. 8 (říjen 2005)

image176

statek č.p. 11 na návsi (říjen 2005)

 

novostavba v areálu statku č.p. 12 (červenec 2014)

 image170 

statek č.p. 13 na návsi (říjen 2005, červenec 2014)

image174

mohutný jasan před č.p. 13 (říjen 2005)

image124

bývalý zájezdní hostinec č.p. 17 na cestě z Prahy do Čelákovic a Nymburka – údajně nejstarší budova v Satalicích – na historické fotografii (z infotabule naučné stezky)

 

pamětní deska satalického rodáka dramatika a scénáristy Jiřího Hubače v Nouzové ulici (červenec 2014)

zástavba ulice K Radonicům – hostinec č.p. 27 a č.p. 326 (červenec 2014)

image162

pomníky obětem válek na křižovatce západně od kaple – původně zde pouze pomník padlým v 1. světové válce, pomník obětem 2. světové války stával před školou a na toto místo byl přemístěn až roku 1987 (říjen 2005)

image156

pomníky padlým v 1. světové válce (říjen 2005)

image160 image158

pomník obětem 2. světové války z roku 1955 (říjen 2005)

image142

ulice Za kapličkou; vpravo ohrazení Satalické bažantnice (září 2007); dnes větší část stromů po pravé straně vykácena a nahrazena novou výsadbou

škola č.p. 137 v ul. K Cihelně (červenec 2014)

image108

kříž nedaleko nádraží, postavený údajně stavitelem Hálou roku 1899 na památku zahájení výstavby tzv. Nové Osady – dnes Hálovy ulice (září 2011)

image182

pila na jižním okraji Satalic (říjen 2005); dnes již zrušená, zbořená, chystá se zde developerský projekt Arborka (http://arborka-satalice.cz)

dům č.p. 57 v ulici K nádraží, původně součást satalické pily (červenec 2014)

  

před plynárenským závodem Flaga v ul. Budovatelská na jižním okraji Satalic (červenec 2014)

kaple sv. Anny (nemovitá kulturní památka)

Drobný barokní jednolodní kostelík s půlkruhovým závěrem a malou průčelní vížkou při jihozápadním okraji Bažantnice, mimo historické jádro vsi. Dnes ve věži jeden zvon. Kolem kaple čtyři památné lípy (srdčité a velkolisté); největší obvod kmene přes 5,5 m.

Poloha mimo ves, ve vazbě na Bažantnici, i datace stavby v odborné literatuře do 2. čtvrtiny 18. stol. vyvolává dojem, že kaple vznikla jako součást barokních krajinných úprav okolí Vinoře. Situace je však komplikovanější. Místní tradice tvrdí, že na tomto místě stála malá kaple snad již v 16. století. Vinořská farní kronika pak uvádí, že původní kapli nechala rozšířit (dle jiné verze postavit) hraběnka Šporková jako poděkování za to, že právě v satalickém zájezdním hostinci cestou z Prahy do Lysé nad Labem šťastně porodila dceru; tato událost je kladena do roku 1714, tedy stále ještě před připojení Satalic k vinořskému panství. Ve zvonici byl nalezen pamětní spis z roku 1737, popisující zvýšení věže; tedy kaple v té době již zjevně nějaký čas stála. Na druhou stranu, vzhledem k nejasnosti kolem vztahu Bažantnice k Vinoři (jakýsi „hájíček při vsi Satalicích ležící‟ je jako součást vinořského panství zmiňován v kupních smlouvách již koncem 16. stol.) nelze vyloučit vliv vinořské vrchnosti ke kapli ani před připojením vlastních Satalic.

Kaple je připisována buď Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi, nebo Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Kaňka se téměř jistě podílel na úpravách z roku 1737, neboť v té době působil ve službách Černínů, mimo jiné v sousední Vinoři. Vybavení interiéru pochází z poslední čtvrti 19. stol. Kaple zrekonstruována a znovu vysvěcena v 90. letech 20. stol.

Kolem kaple původně 5 lip z 2. poloviny 18. století. Jedna roku 2003 při silném větru padla, na jejím místě byla vysazena nová.

image132 image146 image164 

kaple sv. Anny (červenec 2011, srpen 2007, říjen 2005)

presbytář kaple (červenec 2014)

image096

kování vstupních dveří z 2. čtvrtiny 18. stol. (září 2011)

image025 image104 image102

interiér s oltářním obrazem sv. Anny od Josefa Hellicha v 60. letech 20. stol. (www.satalice.freepage.cz) a dnes (září 2011)

image154 image130 

památné lípy u kaple (říjen 2005, červenec 2011, červenec 2014)

image006

nová lípa, vysazená 20. září 2014 „u příležitosti 300. výročí vystavění kaple hraběnkou Šporkovou‟ (červen 2017)

železniční stanice č.p. 25 (nemovitá kulturní památka)

Železniční stanice Praha-Satalice se nachází v jihozápadní části Satalic. Leží na trati Praha – Všetaty. Jde o velmi dobře zachovanou nádražní budovu z doby vzniku železniční trati, ve stylu, ve kterém se tehdy stavěly menší železniční stanice po celé monarchii. Původní je i sousední menší skladovací budova, na ní se však památková ochrana nevztahuje. Z nádraží vychází několik vleček (do plynárny, do bývalé pily)

Železniční trať přes Satalice byl vybudován v letech 1870-1872 jako součást Trutnovsko-Kralupsko-Pražské dráhy. Z téže doby pochází i nádražní budova.

image106

uliční průčelí výpravní budovy (září 2011)

image152 image116

na straně ke kolejišti je po celé délce budovy původní kryté nástupiště nesené litinovými sloupy s kompositními hlavicemi (srpen 2007, září 2011)

image122 image150 

kolejiště satalického nádraží s vlečkami (září 2011, srpen 2007, červenec 2014)

„Borovičky‟

Oblast podél železniční trati jižně od Satalic. Trať zde vede umělým zářezem v pískovcových skalách, vytěžená zemina byla navršena podél trati a osázena borovicemi. Dnes přerušeno dálničním mostem tzv. Vysočanské spojky. Již mimo katastr Satalic, v místech, kde se trať od Satalic připojuje na železnici z Prahy do Lysé nad Labem, hradlo Skály.

image038 image040

zářez železniční trati v pískovcích (září 2007)

dálniční most přes „Borovičky‟ (červenec 2014)

image186

most přes železniční trať na jižním okraji Satalic (říjen 2005)

image188

pěšina podél železniční trati - v tomhle úseku bez borovic J (říjen 2005)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno vsi se většinou odvozuje od staročeského sotati, dát ránu. Tedy něco jako ves rváčů či ještě spíše ves ve vlastnictví člověka, který byl pro své rváčské sklony nazýván Sotal.

Ø  V listinách ze 17. stol. často též TA Satalice.

Ø  Hudební skladatel Jaroslav Křička zasadil děj své komické opery Bílý pán do fiktivního satalického zámečku. Žádný zámeček v Satalicích nikdy neexistoval.

Ø  Z významných rodáků Satalic kromě Jiřího Hubače též novinář, básník a spisovatel Method Bohumil Hedrlin-Satalický (1879) a letec RAF plk. Jan Kaucký (1907).

Ø  V areálu pily byla od roku 1928 stabilní lokomobila (výrobce 1. Brněnské strojírna), prohlášená roku 2002 nemovitou kulturní památkou. V souvislosti s demolicí pily byla roku 2013 převezena do Muzea starých strojů v Žamberku. (foto z převozu: https://www.viktorio.net/galerie-fotograf-viktor-sulc/technika/event/2013-10-18-satalice)   

Ø  Poblíž kaple sv. Anny končí naučná stezka Vinořský park a Satalická bažantnice.

Literatura:

-      Libor Vrabec: Satalice – historie městské části slovem a obrazem (Satalice 2014)

-      Milan Polák: Praha a železnice (Praha 2005)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-      oficiální stránky městské části Praha-Satalice - http://www.satalice.cz

-      Satalice ve století minulém a kousíček i předminulém - http://www.satalice.freepage.cz

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Satalice&presenter=ElementsResults

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=8211

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Satalice

-      ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=11095

-      satalický uličník - http://www.satalickyulicnik.freepage.cz

-      fotohistorie - http://www.fotohistorie.cz/Praha/Praha_-_ostatni/Satalice/Default.aspx   

-      drobné památky - http://www.drobnepamatky.cz/node/14122  

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

červen 2017