VINOŘSKÝ PARK

k.ú. Vinoř (Středolabská tabule / Praha)

Bývalý zámecký park a obora v údolí Vinořského potoka a přilehlých roklích na jižním okraji Vinoře. Byť zbytky parkových úprav dosud lze rozeznat (solitérní stromy, stromořadí), dnes má celá plocha spíše charakter „divočiny‟, tedy bez zásahu ponechaného lesního porostu. Pouze v rokli jihovýchodně od Hradiště kosená louka a pro veřejnost uzavřená část v bezprostředním sousedství vinořského zámku dosud parkově udržována. Pestrá mozaika společenstev - hodnotné lesní porosty s převahou lípy, javoru mléče a jasanu, s mnoha starými duby, mokřady, tři rybníky (Biologický, U kamenného stolu a U Pohanků), četné výchozy křídových pískovců (především při severovýchodním okraji parku a v okolí Hradiště). Pod Hradištěm dva silné puklinové prameny. Je obklopen poli a zástavbou.

Na základě makrozbytkové analýzy sedimentů v nivě potoka ve Vinořském parku se soudí, že zde byl dříve rybník (nebo spíše kaskáda rybníků), jehož výtopa sahala až do rozvětvení údolí pod Hradištěm. Tomu by odpovídala i kupní smlouva z roku 1593, v níž je uváděn „rybník pod Hradištěm‟. Park při vinořském zámku byl založen pravděpodobně v první polovině 18. století (v té době již rybníky s výjimkou rybníka U Pohanků neexistovaly). Zatímco některé prameny uvádějí, že původně šlo o barokní zahradu a až v 19. stol. byla přeměněna na anglický park, jiné předpokládají (s odvoláním na topografický materiál Eichlerovy sbírky z roku 1826) od počátku přírodně krajinářský charakter. Na park navazovala obora (někdy uváděna též jako bažantnice) a několika alejemi byl později celý areál propojen i s bažantnicí u Satalic a dalšími krajinnými prvky v okolí. Od poloviny 20. století bez údržby. Na části území (3,6 ha) byla vyhlášena státní přírodní rezervace již roku 1951, později však byla ochrana zrušena. Znovu v současné rozloze (34 ha) byla přírodní rezervace - zejména jako významné útočiště mnoha druhů zvířat, především hmyzu a ptactva - vyhlášena roku 1982. Roku 2008 zpřístupněno naučnou stezkou Vinořský park – Satalická bažantnice.

image003

výřez z plánu vinořského panství z doby kolem roku 1780 (z knihy Satalice)

image007 image009

prostor dnešní přírodní rezervace na mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz); je vidět, že v 1. pol. 19. stol. ještě rokle u Hradiště ani údolí Vinořského potoka u dnešního Biologického rybníka nebyly součástí parku / obory

image080 image094

parkově upravená plocha v bezprostřední blízkosti zámku (červen 2017)

image184 image104 image040 image066 image078 image076

lesní porosty (říjen 2007, únor 2008, září 2011, červen 2017)

image044 image074 image064

ponechané mrtvé dřevo (září 2011, červen 2017)

image050 image048

sečená louka v rokli východně od Hradiště (září 2011)

image034 image036

mokřad v rokli východně od Hradiště (červen 2017)

image108 image044

potok tekoucí z rokle východně od Hradiště (únor 2008, červen 2017)

image216 image214 image122 image102 image120 

pískovcové skály pod Hradištěm (říjen 2005, září 2007, únor 2008)

image068 image066 image062

jeskyně v severovýchodní části parku, vzniklá zřejmě podzemní těžbou písku (září 2011)

image130

mokřad nad rybníkem U Kamenného stolu (září 2007)

image172 image182 image186 image062 image060

pískovcové skály v severní části parku (září 2007, červen 2017)

image072 image068

zbytky jakési ohradní zdi na severním okraji parku (červen 2017)

image032

západně od rybníka U kamenného stolu (září 2011)

U kamenného stolu

Skupina přitesaných pískovcových skal ve střední části parku. Nejnápadnější zde skupina vytesaných sedátek (?), v masivu lze však nalézt i další stopy – výklenek s nově osazeným křížem, drobné uměle vytesané podzemní prostory, ve skále tesané schody či cesty. Dříve zde údajně býval i kamenný stůl, který dal místu jméno. Účel těchto úprav není znám, předpokládá se, že šlo o součást romantických úprav parku. Verze, že sedátka sloužila panstvu po ukončení honu jako „stupně vítězů‟ pro lovce (proto mají mít sestupnou podobu - nejúspěšnější seděl nejvýše, další pak dle pořadí pod ním) se nezdá být pravděpodobná – sedátka jsou mimo jiné na sezení poměrně nízká, navíc se „dívají‟ do protiskály.

Pod skalami stejnojmenný rybník s ostrůvkem (0,46 ha), napájený bezejmenným potokem tekoucím od Hradiště. Jeho historie je taktéž nejasná. Běžně je v literatuře uváděné, že vznikl počátkem 19. stol. a sloužil panstvu k jízdám na lodičkách a jiným kratochvílím, avšak na žádných mapách v průběhu 19. stol. (včetně poměrně přesných map stabilního katastru) a dokonce ani začátkem 20. stol. není zakreslen. Celková rekonstrukce rybníka proběhla v roce 2009.

image166

celkový pohled na skálu U kamenného stolu (září 2007)

image076 image074

kříž a umělá dutina (září 2011)

image164

tatáž skála ještě bez kříže (září 2007)

image162 image160 image156 image088

skalní výklenky (září 2007, září 2011)

image146 image152 image150 image148

ve skále tesané komunikace (září 2007)

image140 image138 image142

přitesané skály výše ve skalách (září 2007)

image084 image082 image070 image170

rybník U kamenného stolu, někdy zvaný též Zámecký (září 2011, září 2007)

image052 image050

kolotočník ozdobný na břehu rybníka (červen 2017)

image054

zastavení naučné stezky U Kamenného stolu (červen 2017)

image080 image078

interaktivní prvek naučné stezky - zábradlí coby metr (září 2011)

štola

Štola ve východní straně rokle východně od Hradiště, zvaná též někdy Vodní jeskyně. Vstup částečně zanesen hlínou a listím, později stále klesající štola zatopena vodou (posléze až ke stropu). Po několika metrech údajně končí čelbou.

Ke štole se váže pověst, že vede až na Jenštejn. I další informace vztahované dnes k této štole (štolou jezdilo panstvo na lodičkách, za 2. světové války byla zavalena, aby se v ní nemohl nikdo schovávat) jsou buď pouhou legendou, a nebo se vztahují k nějaké jiné, dnes neznámé podzemní prostoře. Důvod ani doba zbudování této štoly nejsou známy (na sklep je prostor v celé své délce příliš úzký, na jímací štolu má divný sklon…).

image060 image054

ústí štoly (září 2011)

image040 image056

hlouběji ve štole (červen 2017, září 2011)

prameny pod Hradištěm

Na levém břehu bezejmenného potoka na úpatí ostrohu Hradiště se nalézají dva silné prameny, vytékající z dutiny v pískovcové skále. Ten větší z nich (západnější, nedaleko naučné stezky), nazývaný V oboře, Trhlina či Pod Hradištěm, ústí do prostorné jeskyňky vysoké cca 4 m, hluboké cca 1,5 m, na jejímž dně vytvářel malebné jezírko. V poslední době tento kdysi velmi silný pramen zeslábl a tak je na dně jeskyňky spíše jen bahno.

Několik desítek metrů proti proudu potoka se nachází pramen Malá Trhlina. Na rozdíl od předešlého je méně nápadný a nevede k němu žádná cesta (ústí přímo do potoka), ještě výraznější je zde však efekt výtoku z pseudokrasové dutiny. Některé materiály předpokládají, že nejde o klasický pramen, že jde o povrchovou vodu, která do podzemí vtéká výše v údolí, tuto skutečnost se však nepodařilo ověřit a vzhledem k čistotě vytékající vody ji považuji spíše za nepravděpodobnou.

V souvislosti s prameny se uvažuje, že mohly sloužit jako zdroj vody pro obyvatele přilehlého Hradiště. Pravděpodobnější je v této souvislosti paradoxně Malá Trhlina, k níž z Hradiště směřuje upravená soutěska, zatímco větší pramen je odshora fakticky nepřístupný.

image028 image196 image212 image194 image210 image024

pramen V oboře alias Trhlina (červen 2012, říjen 2005)

image016 image018

uměle přitesaný přístup k prameni V oboře (červen 2012)

image096 image198 image012 image112 image200

pramen Malá Trhlina (únor 2008, říjen 2005, červen 2012)

image006 image206 image004

průhled do podzemní části Malé Trhliny (červen 2012, říjen 2005)

Biologický rybník

Též Vinořský rybník. Rybník na Vinořském potoce jižně od vinořského zámku (1,5 ha). Zbudován až ve 2. pol. 20. stol. Vinou splachů ze závodu PAL Kbely zde byly v sedimentech velmi vysoké koncentrace těžkých kovů (kadmium, zinek, nikl, olovo, chróm, měď). V 90. letech 20. stol. došlo k celkové sanaci rybníka, při níž byly sedimenty odbagrovány až do hloubky 1,5 m (a také opravena hráz, porušená při povodni roku 1992).

image090

hráz rybníka (červen 2017)

image038 image036

Biologický neboli Vinořský rybník (září 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Někdy se uvádí založení parku a bažantnice až po polovině 18. stol., v době, kdy Vinoř vlastnil hrabě Prokop Černín, což však příliš nekoresponduje s tím, že již začátkem 18. stol. měl stát ve Vinoři lovecký zámeček.

Ø  V literatuře lze narazit i na další údajné podzemní prostory krom výše uvedených. V informacích je poměrně chaos. Některé jsou pravděpodobně pouhými legendami, jiné vznikly nepřesným opisem starších údajů bez dostatečné znalosti terénu. Přesto nelze zcela vyloučit existenci nějakého dalšího podzemí. V současné době se však ani opakovanými podrobnými průzkumy nepodařilo žádné objevit.

Ø  Plošina (pole) nad severovýchodním okrajem areálu je významným archeologickým nalezištěm, známým pod označením „Kamenný stůl‟. Místo bylo pravděpodobně osídleno již v pozdní době kamenné, většina nálezů pochází z doby bronzové, osídlení zde bylo i v době halštatské a laténské (kdy zde stál i dvorec). Lokalita byla dobře opevněna přírodními podmínkami, nebyla však hradištěm; stopy po opevnění na přístupové šíji na východní straně nebyly nalezeny ani geofyzikálním měřením.

image088

plánek archeologického naleziště Kamenný stůl: A – mladší doba kamenná (lengyelská kultura), B – časná doba kamenná a pozdní doba kamenná (kultura nálevkovitých pohárů), C – mladší a pozdní doba bronzová, D – mladší doba železná (latén), 1 – zlomky skleněného náramku, 2 – pazourkové dýčky, 3 – keramické nádoby lužické kultury, 4 – části kamenného žernovu (dle expozice o historii Vinoře na Ctěnickém zámku)

Literatura:

-      Jiří Dostálek: Plán péče o přírodní rezervaci Vinořský park na období 2010-2019 - viz též http://www.praha-priroda.cz/priloha/51c19961a9332/plan-pece-pr-vinorsky-park--2010-2019-51cc3744bc00f.pdf

-      Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

-      Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-      Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-      Václav Cílek, Milan Korba, Martin Majer: Podzemní Praha (Praha 2008)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vinořský_park

-      pražská příroda, park - http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/vinorsky-park/

-      pražská příroda, rybník U Kamenného stolu - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/vinor/u-kamenneho-stolu/

-      pražská příroda, Biologický rybník - http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-plochy-dle-katastru/vinor/vinorsky-rybnik-biologicky/

-      Agartha - http://agartha.cz/html/pruzkumy/praha/vinor/index.php

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=13159

-      Blíž přírodě - http://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/vinorsky-park-satalicka-bazantnice.html

-      pražské studánky - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_v_obore.xhtml, http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/priroda_krajina_a_zelen/prazske_studanky/prazske_studanky_mala_trhlina.xhtml

-      registr studánek a pramenů - http://www.estudanky.eu/706-pramen-trhlina, http://www.estudanky.eu/4209-pramen-mala-trhlina

-      Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=750

-      virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/praha/vinor/vinorsky-park.html

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/vinorsky-park.html

-      tagmanager - http://m.taggmanager.cz/3069

-      středověk.com (Kamenný stůl) - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=hradiste&object=Praha%20Vinor%20-%20Kamenny%20stul    

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

červen 2017