SATALICKÁ BAŽANTNICE

k.ú. Satalice (Středolabská tabule / Praha)

Lesní celek na severním okraji Satalic, někdy nazývaný (zejména místními) též Háj. V západní části palouk s několika solitérními duby (památné stromy). Řada dubů s obvodem kmene přes 4 metry, jejichž věk se odhaduje na více jak 200 let, i v porostu. Kromě dubu tvoří lesní porost lípy, javory a jasany; zejména javor zde bohatě zmlazuje. Proti vesnici ohrazena kamennou zdí. Na jižním okraji bývalá hájovna.

Bažantnice založena majiteli nedalekého vinořského zámku, údajně kolem roku 1780. V literatuře se předpokládá, že šlo o nově založený prvek na zemědělské půdě. Ovšem jakýsi „hájíček při vsi Satalicích ležící‟ opakovaně uvádějí kupní smlouvy vinořského panství již na přelomu 16. a 17. století (tedy v době, kdy ještě Satalice zdaleka k Vinoři nepatřily); vztah těchto zmínek k Bažantnici sice není jasný, ale ani na nejstarších dochovaných mapách se žádný jiný háj v blízkosti Satalic neobjevuje. Uvádí se, že původní výsadby Bažantnice měly charakter francouzské zahrady. Na katastrální mapě z první polovině 19. stol. však již kompozice francouzské zahrady není patrná. Od roku 1949 přístupná veřejnosti.

Roku 1951 zde vyhlášena přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích (15 ha); hlavním důvodem výskyt několika pralesních druhů brouků, vázaných na staré stromy a jejich torza. Entomologicky je lokalita významná i dnes - průzkum roku 2012 zde prokázal 10 druhů chráněných brouků a 20 druhů zapsaných v Červeném seznamu ČR (vesměs jde právě o druhy vázané na staré stromy a mrtvé dřevo). Též významné útočiště ptáků (mimo jiné žluva hajní, datel černý, lejsek bělokrký, dlask či krahujec). Rezervace zahrnuje pouze původní bažantnici, nikoli však již mladší východní část lesního porostu, přírodovědně taktéž hodnotnou.

image006 

vstupní brána v ohrazení Bažantnice z jižní strany – z historického jádra Satalic (říjen 2005, červenec 2014)

image017 image038 image026

palouk se třemi památnými duby, dříve sloužící k výřadům zvěře a slavnostem zámecké společnosti; po roce 1953 zde altán a pódium, kde se konaly okrasní dožínky, pouťové zábavy a podobně (září 2007, červenec 2011, říjen 2005)

image048 image076 image044

čtyřkmenný dub z počátku 19. stol. na palouku – památný strom (červenec 2011, září 2007)

image046

altán z roku 1953 pod čtyřkmenným dubem na staré pohlednici (z infotabule), dnes zde pouze malý kopeček hlíny

image014 image066 image052   

dnes poněkud přehuštěný lesní porost (říjen 2005, září 2007, červenec 2014)

image070 image018 image064

mrtvé dřevo v porostu (září 2007)

image019

dnes již zaniklá nika ve zdi obory u ul. U kapličky (z knihy Satalice)

hájovna č.p. 18 (nemovitá kulturní památka)

Přízemní stavba, pravděpodobně z počátku 19. stol., stojí na jižním okraji Bažantnice. Velmi kvalitní čistě klasicistní stavba s dochovanými umělecko-řemeslnými detaily.

Součástí hájovny bývala i velká voliéra k chovu holubů pro černínskou střelnici. Chovalo se v ní až 1000 holubů.

U hájovny byl původně jediný vstup do bažantnice.

 image054 image002 

hájovna (červenec 2014, červenec 2011, říjen 2005)

aleje mezi Satalicemi a Vinoří

Satalická Bažantnice tvoří jeden krajinný celek s nedalekým Vinořským parkem. Jejich propojení stromořadími je označováno jako pozůstatek barokní krajinné kompozice. Současná jírovcová stromořadí sice byla vysázena až v roce 1890, avšak pravděpodobně navazovala na aleje starší. Byť na plánu vinořského panství z doby kolem roku 1780 zakreslené nejsou (na rozdíl od stromořadí od Vinořského zámku do Kbel).

image078 image012 image032 image008

jírovcová stromořadí

image035

původní podoba „broukoviště‟ na severním konci hlavní aleje, ještě před požárem v září 2015 (www.praha-priroda.cz)

image012 image014

současná podoba „broukoviště‟ (červen 2017)

naučná stezka

Územím prochází naučná stezka „Vinořský park a Satalická bažantnice‟ s několika interaktivními prvky, zřízená roku 2008 základní organizací Českého svazu ochránců přírody „Natura Quo Vadis?‟ – viz též Vinoř.

image126

zastavení naučné stezky č. 9 u zdi Bažantnice (červenec 2011)

 image046

kukátko - interaktivní prvek na zastávce č. 6 (září 2011); dnes poškozené

image010

poznávačka stop lesních zvířat u zastávky č. 8 (červen 2017)

image036 image034 image008

možnost porovnat si délku skoku s různými druhy zvířat, pokud by byly stejně velké, jako člověk – stará a nová verze (červenec 2011, červen 2017)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Porost měl dříve charakter tvrdého luhu na prameništi pravostranných přítoků Vinořského potoka, později však zdejší prameny vyschly (zřejmě v souvislosti s okolní výstavbou); mnohem vlhčí terén dodnes připomíná řada dnes již bezvodých odvodňovacích kanálů.

Literatura:

-      Plán péče o přírodní památku Bažantnice v Satalicích na období červenec 2010 – červenec 2020 – viz též http://www.praha-priroda.cz/priloha/51cc3b8ee71e6/planpece-pp-bazantnice-v-satalicich-2010-2020-51cc3c108ad2c.pdf

-      Božena Pacáková-Hošťálková a kol.: Pražské zahrady a parky (Praha 2000)

-      Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-      Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

Web:

-      pražská příroda - http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/zvlaste-chranena-uzemi/bazantnice-v-satalicich/

-      Blíž přírodě - http://blizprirode.cz/cz/tipy-vylet/lokality/vinorsky-park-satalicka-bazantnice.html

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/bazantnice-v-satalicich.html

-      Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=7

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=13272941&action=element&presenter=ElementsResults

-      Satalice ve století minulém a kousíček i předminulém - http://www.satalice.freepage.cz/nova-stranka-125115/

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=13130

-      oficiální stránky městské části Praha-Satalice - http://www.satalice.cz/priroda.htm

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Bažantnice_v_Satalicích

-      virtual travel - http://www.virtualtravel.cz/praha/satalice/bazantnice.html   

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

červen 2017