VODICE

k.ú. Uhříněves (Pražská plošina / Praha)

Obtočný rybník na Říčanském potoce, na jižním okraji Uhříněvsi (cca 1,9 ha). Též Velká Vodice. Obtokový kanál vede souběžně s jeho levým břehem. Pod hrází rybníka menší nádržka, zvaná v posledních letech Malá Vodice, z níž vychází kanál, který v minulosti poháněl uhříněveský mlýn a napájel rybniční soustavu severovýchodně od Uhříněvsi, později sloužil jako zdroj vody pro uhříněveský cukrovar. Okolí parkově upraveno; parková úprava na ploše cca 4 ha zahrnuje i okolí níže ležícího rybníku Nadýmač.

Založení rybníka lze klást nejpozději do 16. stol., kdy pravděpodobně vznikla rozlehlá rybniční soustava v okolí Uhříněvsi a Dubče. Revitalizace rybníka a parková úprava v okolí proběhla v letech 2009-2010.

image232 image228 image230

rybník před revitalizací (srpen 2008)

image194 image214 image206 image198 image174

rybník po revitalizaci (srpen 2012, srpen 2017)

image176 image172

tohle není ostrov, i když to tak může vypadat; je to úzký poloostrov oddělující vlastní rybník od přítokového kanálu (srpen 2017)

 image196

stavidlo (srpen 2012)

image234 image210 image182 

lávka přes bezpečnostní přeliv (srpen 2008, srpen 2012, srpen 2017)

image184 image190

tůně v okolí rybníku (srpen 2012)

image236

mostek přes Říčanku nad rybníkem (srpen 2017)

image192 image186 image170 

cyklostezka po jihovýchodním břehu rybníka (srpen 2012, srpen 2017)

image212

pamětní kámen na revitalizaci rybníka a okolí (srpen 2012)

železniční viadukt (nemovitá kulturní památka)

Kamenný železniční viadukt přes Říčanský potok na jeho vtoku do Vodice pochází z roku 1872, tedy z roku budování Dráhy císaře Františka Josefa z Prahy do Vídně. Na konci 19. století byl rozšířen o druhou kolej. Je cenným dokladem úrovně železničního stavitelství 2. pol. 19. století, zároveň se uplatňuje i urbanisticky jako hodnotný krajinotvorný prvek.

image220

pohled na viadukt od severovýchodu, tedy na jeho starší část (srpen 2008)

image025

pohled na viadukt od jihozápadu, tedy na jeho mladší část (foto Didi)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na Klausnerově mapě Uhříněvsi z roku 1715 je jako Vodice označován rybník odpovídající spíše dnešnímu Nadýmači; těžko říct, zde jde o nepřesnost v mapě, či zda se název postupem času přesunul.

Literatura:

-      Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy; Velká Praha M-Ž (Praha 2017)

Web:

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=13277291&action=element&presenter=ElementsResults

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/okoli-rybniku-vodice.html

-      Turistika.cz - https://www.turistika.cz/mista/prirodni-park-vodice-v-praze-uhrinevsi/detail

-      virtualtravel - http://www.virtualtravel.cz/praha/uhrineves/rybnik-vodice.html     

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

srpen 2017