NERATOV (Bärnwald)

k.ú. Neratov v Orlických horách (Orlické hory / Rokytnicko)

Ves rozložená v údolí Neratovského potoka od a východním úpatí Anenského vrchu ž k jeho soutoku s Divokou Orlicí (635 m n. m.). Historické i současné jádro vsi se nachází na jihovýchodním (spodním) konci údolí.  Zde mimo jiné bývalá škola, restaurace, hřbitov, dnes pivovar či turistické infocentrum. V nejvýchodnější části vsi břehu Divoké Orlice stávalo i rychtářství (zaniklé č.p. 75, zhruba v místech dnešního pivovaru) a Kolbeho mlýn (zaniklé č.p. 76, na levém břehu Neratovského potoka těsně před jeho soutokem s Orlicí). Na vyvýšenině nad levým břehem potoka poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie s farou. V obci několik památných stromů (dva javory kleny, skupina modřínů u sochy sv. Františka Xaverského) a řada drobných sakrálních památek, zejména soch světců.

Vznik obce je spojován s existencí sklárny, která zde vznikla v 70. letech 15. století a stála údajně na místě pozdější rychty. Tuto informaci, kterou uvádí na přelomu 19. a 20. stol. místní kronikář Eduard Alliger, však dnes nelze ověřit. První písemná zmínka o Neratovu se nalézá v zápise o hraničním sporu mezi majiteli panství Rokytnice a Kladským hrabstvím z roku 1550. Zde je zmiňována nejen louka Neratov, ale i potok Neratow, na němž stála – v té době zjevně zaniklá – ves (Dorf) Nerarov, z kontextu (potok pramenil pod Černou horou, ztotožňovanou s dnešní polskou horou Czierniec, ves odváděla daně do Kladska) ovšem vyplývá, že tato ves stála na levém – Kladském břehu Orlice a s pozdějším Bärnwaldem nemá tedy zřejmě nic společného (v dalších staletích se jméno Neratov neobjevuje, v tomto protokolu ho nalezli a s Bärnwaldem chybně ztotožnili až čeští historici v 19. stol.). Prvně je Bärnwald výslovně zmíněn v rokytnickém městském právu v letech 1575/76. Je pravděpodobné, že byl založen nedlouho předtím, jako důsledek dalšího z hraničních sporů (1557), kdy bylo rozhodnuto, že sporný les v údolí Divoké Orlice bude prosvětlen a osídlen. Kolem roku 1570 vzniká i několik dalších vesnic, jak na české, tak na kladské straně řeky. Ves byla od svého vzniku až do konce feudalismu součástí panství Rokytnice.

Dřevěný kostelík v místech dnešního hřbitova stál údajně již roku 1574 (dle zápisu z roku 1591).  Velká část místních obyvatel byla evangelického vyznání. Od 20. let 17. století probíhá násilná rekatolizace. Od 60. let 17. století se začínají objevovat zprávy o zdejších zázracích, především náhlých uzdravení nemocných. Zázraky byly přičítány zejména dřevěné sošce „Bärnwaldské Madony″, kterou na základě vnuknutí ve snu z hruškového dřeva vyřezal a ve zdejším kostelíku roku 1661 umístil rokytnický farář Kryštof Florián Blažej Drick, ale i zdejšímu „zázračnému″ prameni, při němž později vznikly malé lázně. Z Neratova se stává významné poutní mariánské místo; kam při poutích přicházely tisíce poutníků z Čech i Kladska, ale také až z Vídně či Drážďan. Roku 1723 byla zahájena stavba nového velkého poutního kostela. Poutě se udržely až do konce 2. světové války. Před 2. světovou válkou měla 500 stálých obyvatel, po 2. světové válce v důsledku odsunu německého obyvatelstva obec téměř zanikla (1989 zde žili pouzí 2 stálí obyvatelé, před úplným zánikem ji zachránili rekreanti, kteří některá zdejší stavení udržovali). Život se do Neratova vrací po roce 1990 v souvislosti s působením faráře Josefa Suchára, který obnovil zdejší poutě, roku 1992 založil s několika přáteli Sdružení Neratov, které pomáhá lidem s postižením (několik chráněných dílen a objektů chráněného bydlení), společně s nimi se podílí na obnově vsi a od roku 2003 obnovují i po válce vyhořelý poutní kostel. Roku 2017 zde byl zprovozněn pivovar. Počet obyvatel se postupně zvýšil na několik desítek trvale žijících lidí.

Součást CHKO orlické hory

celkový pohled na dolní část vsi od kostela; vlevo údolí Divoké Orlice, zalesněné návrší za ním již Polsko

Bärnwald s kostelem před 2. světovou válkou (ad diplomová práce)

 

bývalá škola č.p. 84 z roku 1869, dnes hlavní sídlo Sdružení Neratov

  

č.p. 88

   

dům č.e. 141, dříve č.p. 70, někdejší kovárna se zajímavými dřevěnými okny ve štítech

 

kamenný mostek přes Neratovský potok u domu č.e. 141

 

areál Prorok – pivovar č.p. 118 a Společenský dům s bufetem č.p. 122; někde v těchto místech stávala původní rychta („rychtářství″)

dnes zaniklý Kolbeho (Neratovský) mlýn č.p. 76 roku 1930, zmiňovaný již v předávacím protokolu z roku 1627 (www.vodnimlyny.cz)

dům č.p. 110 (novostavba z doby kolem roku 2005, zřejmě na místě staršího zaniklého objektu) s kostelem v pozadí

 

kamenný kříž v horní části Sadu smíření

upravené pařezy proti infocentru

neratovský informační systém

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Kostel atypicky orientovaný oltářem k severu stojí v dominantní poloze na terase nad severním okrajem vsi. Kostel má půdorys kříže, kdy jeho boční ramena tvoří na jedné straně sakristie a na druhé kaple. Byť to na první pohled není vidět, jde fakticky o zakonzervované zastřešené torzo (obvodové zdi). Střecha je částečně prosklená; prosklená část tvoří (stejně jako půdorys) kříž. V průčelí dvě nakoso postavené hranolové věže, dnes opatřené kovovým točitým schodištěm; propojené v interiéru lávkou s výhledem do kostelní lodi. V severní věži jsou zavěšeny dva novodobé zvony. V interiéru řada zajímavých moderních uměleckých prvků.

Stavba monumentálního pozdně barokního chrámu byla zahájena roku 1723 (stavbu iniciovali servité z Králíků, kteří se zde zamýšleli usadit; od záměru však upustili, protože jim nebylo vrchností poskytnuto právo pivovárečné). Jako autor plánů kostela je některými badateli uváděn G. B. Alliprandi, respektive někdo z jeho okolí, jinými stavební mistr Carl Antoni Reina (viz poznámky). Dokončen byl kostel roku 1733. Roku 1776 bylo v průčelí kostela vybudováno rokokové schodiště se čtyřmi sochami svatých. 10. 5. 1945 večer začal z neznámého důvodu do kostela střílet pancéřovou pěstí voják Rudé armády; po jedné střele kostel vzplanul a ani přes velkou snahu místních se ho nepodařilo uhasit. Hned začátkem roku 1946 byl kostel provizorně zastřešen, avšak na důkladnější rekonstrukci nebyly finanční zdroje. Další pokus o zastřešení vyhořelého kostela proběhl v roce 1956, ten však byl zastaven tehdejším režimem. Do kostela neustále zatékalo, až se roku 1957 zřítila klenba. Roku 1973 byl vydán na kostel demoliční výnos, avšak památkáři trvali na zachování schodiště, které bylo zapsáno ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Schodiště se sochami bylo nakonec rozebráno a převezeno k zámku Skalka u Dobrušky… a na víc už naštěstí nezbyly peníze. Od roku 1990 se o oživení a obnovení kostela snaží kněz Josef Suchár s přáteli. 15. srpna 1990 se zde po téměř půl století uskutečnila první pouť, ještě na louce před zříceninami kostela. V následujících dvou letech se úsilím dobrovolníků podařilo vyklidit sutiny z „interiéru“ kostela, takže další poutě se již mohli konat uvnitř. Svolení k celkové opravě kostela ovšem královéhradecký biskup podmínil tím, že Josef Suchár do Neratova „přitáhne″ lidi, kteří zde budou trvale žít; což se mu během několika let podařilo. Roku 1992 byl kostel prohlášen nemovitou kulturní památkou. Roku 2003 bylo zabezpečeno obvodové zdivo a opraveno průčelí kostela. V letech 2006-2008 došlo k zastřešení kostelní lodi „skleněnou“ střechou. Roku 2014 začala obnova liturgického prostoru chrámu. Roku 2018 byly opraveny a veřejnosti zpřístupněny obě věže, vybudována lávka mezi nimi a osazeny nové zvony. Přestože rekonstrukce kostela ještě není dokončena, v letech 2022-23 již musela proběhnout oprava střechy (výměna skleněných desek, zpevnění konstrukce krovů). O navrácení schodiště se vedl se současným majitelem zámku Skalka soudní spor, který však Neratovští prohráli.

Kostel je stále otevřen. Věže jsou zdarma přístupné v otvíracích hodinách. Od kostela se otvírá pohled na dolní část vsi a přilehlé údolí Divoké Orlice.

 

celkový pohled na kostel

  

původní podoba kostela, stav kostela v 70. letech 20. stol. a na počátku rekonstrukce (neratov.cz)

půdorys kostela (ad diplomová práce)

  

obnovené kostelní průčelí

 

vstupní portál v průčelí s aliančním erbem Johanna Karla, hraběte z Nostitz-Rhieneck (stavebíka kostela) a jeho manželky Anny Charlotty, hraběnky Fuchsové z Bimbachu a Dornheimu

 

pohled do lodi a k presbytáři

  

prosklená střecha

 

původní (neratov.cz) a současná podoba presbytáře

 

travertinový oltář (s vloženou relikvií – vlasy svatého Jana Pavla II) a svícny z roku 2014

procesní kříž

svatostánek s vitrážovými dveřmi, symbolizujícími věčné světlo, z roku 2015

 

Panna Maria Bärnwadská na historickém vyobrazení (z infotabule) a její současná parafráze symbolizující patrocinium kostela – nanebevzetí Panny Marie – z roku 2016 podle výtvarného návrhu Karla Rechlíka, umístěná v presbytáři za oltářem

 

výzdoba severní části vítězného oblouku

 

místo smíření a odpuštění historických křivd z roku 2018

soudobá dřevořezba Panny Marie zde umístěna roku 2011

stará kamenná křtitelnice dnes slouží jako pokladnička na dary

křtitelnice z roku 2021 – její součástí je kamenná křestní místa z roku 1603

  

tzv. Neratovský kříž je památkou na první bohoslužby počátkem 90. let 20. stol. ještě ve vyhořelých ruinách kostela, dnes visí 3,5 m vysoký kříž z modřínového dřeva na boční stěně lodi nad křtitelnicí; autorem je Petr Zámečník z Bartošovic

 

betlém s postavami v životní velikosti byl vyroben neratovskými dobrovolníky spolu s klienty a pracovníky zdejších sociálních aktivit

 

pohledy na fragmentální zdivo kostelní lodi

pohled do východní části kostelní lodi s kruchtou

     

interiér východní věže; kulaté obrázky představují zajímavým způsobem historii kostela

fragment sochy na okně východní věže

 

zvony Archanděl Michael (ladění dis2, hmotnost 188 kg, průměr 670 mm) a Archanděl Gabriel (ladění C2, hmotnost 321 kg, průměr 800 kg) ulila v roce 2018 Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová z Brodku u Přerova; ladění odpovídá původním zvonům, zničeným během požáru v roce 1945

 

„meditační místnost″ v nejvyšším patře západní věže

   

interiér západní věže

    

ještě pár obrázků z historie kostela

fara č.p. 83 (nemovitá kulturní památka)

Fara stojí o samotě západně od kostela. Dnes tvoří areál dvě souběžné budovy propojené lávkou. Historická fara je jižnější z obou budov – obdélná patrová zděná stavba s valbovou střechou. Ve východní části severnější budovy se nachází zázemí pro poutníky (WC, sprcha, zdroj pitné vody). V jihovýchodním rohu areálu studánka.

Fara byla postavena v letech 1768-72. Severnější budova byla přistavěna až někdy kolem roku 2005.

 

budova fary

 

pramen u fary

hřbitov s kaplí

Hřbitov se zděnou kaplí se nachází na okraji zástavby vsi nedaleko kostela. Ze západní a severní strany ohrazen historickou kamennou zdí. Na hřbitově mimo jiné pomník padlým v 1. a 2. světové válce.

Údajně již roku 1574 zde stál dřevěný kostelík. V letech 1667-68, kdy již sloužil jako poutní, byl kostel přestavěn do kamenné podoby. Dnešní hřbitovní kaple je jeho presbytářem. Hřbitovní zeď pochází z toku 1768 (její východní a jižní strana zbourána v 80. letech 20. stol.).

vstup na hřbitov od severu

celkový pohled na hřbitov s kaplí a částečně dochovanou ohradní zdí

hřbitovní kaple; pozůstatek původního poutního kostela

centrální hřbitovní kříž před kaplí

 

některé z kamenných křížů na hřbitově

Jánský most

Dnes lávka přes Divokou Orlici, která slouží jako turistický hraniční přechod do Polska. nedaleko po proudu novodobá plastika sv. Jana Nepomuckého.

Roku 1618 zde postaven 17 m dlouhý dřevěný most přes Divokou Orlici. Roku 1730 byl most nahrazen kamenným dvouobloukovým, a němž byla umístěna socha sv. Jana Nepomuckého; od té doby byl zván mostem Jánským. Po restauraci v roce 1932 se socha již na most nevrátila, až do konce 2. světové války stála na zahradě rychtářství poblíž mostu a poté byla odvezena neznámo kam. Po druhé světové válce byl stržen most na polské straně řeky, část na české straně stála až do 80.let. Poslední pozůstatek, střední pilíř, zanikl někdy na přelomu let 1996/97. Nový dřevěný most byl postaven roku 2019 a slouží především turistům a poutníkům.

 

podoba Jánského mostu na přelomu 19. a 20. stol.; za ním mlýn a rychtářství (rytina Karla Liebschera)

současná podoba Jánského mostu

 

Svatý Jan Nepomucký na pravém břehu Divoké Orlice pod mostem

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kronikář Eduard Alliger píše, že ves Bärnwald byla založena už roku 1270 a že byla následně vypálena loupeživými rytíři z Rychembergu. Jde spíše o pověst, neexistují žádné indicie, které by toto potvrzovaly.

Ø        Jiná pověst vypráví, že první usedlík, jistý Stepke ze Slezska, přišel, zarazil do země hůl a řekl „Tady bude stát koryto na vodu!″ Hůl na znamení souhlasu zapustila zakořenila a tento posléze již mohutný strom byl skácen až na přelomu 19. a 20. století.

Ø        Jméno obce Bärnwald je odvozeno pravděpodobně od slovního základu „beer, baar″, což znamená klučit, mýtit, tedy vymýcený les, lesní mýtina. Někdy bývá odvozováni o od slova „bär″, tedy medvěd, což by mohla dokládat rychtářská pečeť z konce 18. století s vyobrazením medvěda; spíše však pečeť zachycuje tehdejší výklad jména, než jeho skutečný původ. Dalšími možnostmi, méně pravděpodobnými, je „Beerenwald″, tedy les plný borůvek, brusinek a jahod, či „Bannwald″, něco jako nedotknutelný, hájený les.

Ø        Stavitel chrámu Carl Antoni Reina (kterému je některými badateli připisován i jeho projekt) se zde roku 1730 zřítil z lešení a zabil se. Z toho vznikla pověst, že jeho duch začal v nedostavěném kostele strašit. Problém se údajně vyřešil, když Reinův nástupce Jakub Ondřej Carova nechal zazdít dveře v presbytáři.

Ø        Kostel byl postaven tak, aby v poledne prvního svátku vánočního dopadal paprsek slunce přesně na svatostánek hlavního oltáře.

Ø        V nivě Divoké Orlice jižně od Neratova byla roku1998 vyhlášena přírodní rezervace Neratovské louky, chránící typický biotop podmáčených, částečně zrašelinělých luk s řadou ohrožených druhů (z rostlin například oměj pestrý, prstnatec Fuchsův, kamzičník rakouský, upolín nejvyšší, ostřice chudokvětá, ostřice trsnatá či starček potoční). Lokalita je součástí mnohem větší evropsky významné lokality Zaorlicko (niva Divoké Orlice od soutoku s Bílou Orlicí až po Zemskou bránu).

Literatura:

-          Richard Neugebauer: Dějiny Bärnwaldu/Neratova (1997)

-          Eva Křížová: Poutní místo ve staletích: Historie a současnost poutního místa Neratov v Orlických horách (2019 diplomová práce) – viz https://www.chataluna.cz/wp-documents/neratov_poutni_misto.pdf

Web:

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Neratov_(Bartošovice_v_Orlických_horách)

-           Sdružení Neratovhttps://www.neratov.cz

-           Orlické hory.net - http://www.orlickehory.net/mista/neratov.htm

-           památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/soupis/podle-relevance/1/seznam/?lokalizaceZahranici=0&katOblast=Neratov+v+Orlick%C3%BDch+hor%C3%A1ch

-           vodní mlýny - https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/6354-kolbeho-neratovsky-mlyn

-           Euroregion Glacensis; Jánský most - https://www.euro-glacensis.cz/clanky-nove-vybudovany-jansky-most-do-polska-slavnostne-otevren.html

-           Krílovéhradecký region; Jánský most - https://www.hkregion.cz/dr-cs/108219-jansky-most.html

-           iDnes - https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/poutni-misto-kostel-neratov-orlicke-hory-farnost-sdruzeni-farar-suchar-kralovehradecky-most-infocent.A191120_515283_hradec-zpravy_tuu

další místa v okolí (mapa) / Střední Sudety / rejstříky

leden 2024