AMÁLINO ÚDOLÍ

k.ú. Řetenice u Stach, Kašperské Hory, Červená u Kašperských Hor (Šumava / Kašperskohorsko, Vimpersko)

Kaňonovité údolí Zlatého potoka s četnými výchozy rulových skal mezi Plánským Mlýnem a jeho soutokem s Losenicí. Uprostřed přetíná údolí silnička z Kašperských Hor do Červené (důležité rozcestí). Jedno z center těžby zlata na Kašperskohorsku - dochována řada středověkých i novověkých štol (vesměs uzavřených), hald a pink. Ve štole Kristina ve střední části údolí umístěna od roku 1961 seismická stanice, zaznamenávající otřesy země na celém světě. Štoly jsou jedním z nejvýznamnějších zimovišť netopýrů v Pošumaví. V údolí v minulosti pracovalo též řada mlýnů (mimo jiné na drcení zlaté rudy). Horní část údolí přetíná linie „řopíků“. V údolí bohatá mozaika přirozených lesních společenstev od horských olšin přes porosty smrku a jedle, výslunné porosty s lískou a jalovcem až po reliktní bory. Bohatá lokalita měkkýšů (nalezeno zde 44 druhů). Stejnojmenná přírodní rezervace, vyhlášená v roce 1994 (80,93 ha + 180,09 ha ochranného pásma) zahrnuje kromě vlastního údolí i údolí pravostranného přítoku od Ždánova. Pověsti o skřítcích a permonících. Údolím prochází několik turistických značek a dvě naučné stezky (Stezka strážců hranic a Cestou zlatokopů - vzhledem k tomu, že se vzájemně kříží a obě jsou značeny standardní značkou naučných stezek, je orientačně poněkud náročnější). Údolí průchozí v celé své délce.

Středověká štola v horní části údolí:

Štola nad pravým břehem potoka na úpatí Suchého vrchu má tři  vchody, ústící do jedné „křižovatky“, ze které poté klesá štola do nitra hory. Všechny tři vchody opatřeny mříží, v době návštěvy však jedna otevřena. Proti hornímu vchodu skalní okno, které by snad mohlo být někdejším, dnes již zříceným pokračováním štoly.

     

Štola Naděje:

Jeden z nejmladších pokusů o těžbu zlata v Čechách. Štola v horní části údolí na úpatí Suchého vrchu  vznikla v letech 1989 - 1998 za účele ověření zásob zdejšího zlata. Štola obsahuje celkem kolem 3 km chodeb, dnes je však po několika metrech ukončena zazdívkou. Průzkumy ukázaly v centrální části ložiska výskyt až 64g zlata v jedné tuně horniny. Těžbě, která by znamenala vážné riziko pro zdejší přírodu, se podařilo zabránit jen soustředěným společným tlakem občanských sdružení a města Kašperské Hory. Informační tabule NS Cestou zlatokopů.

 

Mlýn na Rybníce (Weihermühle):

Pozůstatek jednoho z mlýnů v místě, kde údolí kříží silnička z Kašperských Hor do Červené. Zachována pouze kamenná zídka ve stráni při turistickém rozcestí. Původně údajně sloužil k drcení zlaté rudy. Na druhé straně potoka při silničce do Červené v křoví zarostlý kovový křížek.

 

Literatura:

-          kol.: Šumava - Turistický průvodce ČSSR 22 (Praha 1986)

Web:

-      turistika.cz

-      databáze lokalit České geologické služby – štola Bedřich, štoly na Suchém vrchu, pinky na Suchém vrchu

Okolí: Kašperské Hory / Plánský Mlýn / Červená

Šumava / rejstříky

duben 2006