PLÁNSKÝ MLÝN (Planzkermühl)

k.ú. Řetenice u Stach (Šumava / Vimpersko)

Osada při Zlatém potoce (pod jeho soutokem s levostranným přítokem od Nicova) čítající tři domy. Minimálně dva z těchto objektů bývaly dle sdělení místních obyvatel v minulosti mlýny - na levém břehu potoka „německý“ mlýn, dolní stavení na pravém břehu potoka „český“ mlýn. Vývoj osady ani systém vodního díla mi však není příliš jasný. Každopádně ještě na mapě v 1. pol. 19. stol. stojí budovy zcela jinak než dnes. Náhon na “český“ mlýn se dle této mapy odpojoval od potoku někde pod horní pravobřežní usedlostí - jeho pozůstatkem je snad terénní nerovnost podél cesty nad mlýnem. Náhon na “německý“ mlýn není z map patrný. Jeho pozůstatkem by snad mohla být terénní nerovnost jihovýchodně od mlýna. V tomto směru na přítoku od Nicova dochován malý jez, od něj však jde terénní útvar připomínající bývalý náhon po pravém (!) břehu. Tedy buď tento jez nepatřil k „německému“ mlýnu, a nebo náhon (který se posléze ztrácí a jeho případné křížení se Zlatým potokem není nijak patrné) přecházel na levý břeh pomocí vantroků. Na vlastní budově „německého“ mlýna již dnes nic mlýn nepřipomíná. Na jeho zahradě kovový křížek.

Dle vyprávění paní Matschinerové z Řetenic byl za 2. sv. války mlynář z „českého“ mlýna pan Vrhel na základě falešného udání mlynáře z “německého“ mlýna (který se tímto snažil vyhnout odvodu, neboť v případě uzavření konkurenčního mlýna by se zde stal nezbytným) zatknut gestapem, na přímluvu starostů okolních obcí však propuštěn.

Osadou prochází naučná Stezka strážců hranic - v osadě zastávka č. 5, nijak se však nevztahující k místu.

     

Okolí:

V pastvinách směrem k Řetenicím poškozený litinový křížek. Na potůčku od Řetenic několik pěkných menších vodopádů. Amálino údolí kříží pod osadou linie „řopíků“.

   

Okolí: Řetenice / Nicov / Šafářův vršek / Červená / Amálino údolí

Šumava / rejstříky

duben 2006