VYŠŠÍ BROD (Hohenfurth)

k.ú. Vyšší Brod (Šumava / Vyšebrodsko)

Město na levém břehu Vltavy je rozloženo ve svažitém terénu kolem protáhlého ulicového náměstí. Při jihovýchodní straně náměstí kostel sv. Bartoloměje se hřbitovem. V severní části města nedaleko řeky špitální kaple sv. Josefa. Severozápadně od města, oddělen mělkým údolí Menší Vltavice, se nachází vyšebrodský klášter. Katastr Vyššího Brodu se rozkládá pouze na pravém břehu Vltavy, navazující levobřežní zástavba včetně železniční stanice Vyšší Brod - klášter již patří pod Hrudkov; železniční zastávka Vyšší Brod východně od města leží pro změnu na k.ú. Herbertov.

Vyšší Brod leží při prastaré obchodní cestě spojující Podunají a jižní Čechy – tzv. Linecké stezce –, která zde přecházela Vltavu. Dle některých teorií byl založen nejpozději koncem 12. stol., dle jiných v průběhu 1. pol. 13. stol. Každopádně, když byl roku 1259 v sousedství Brodu založen Rožmberky cisterciácký klášter, je v městečku již zmiňován farní kostel; městečko se stalo majetkem kláštera a nadále s ním sdílelo své osudy. Dlouho městečko tvořila jen zástavba kolem náměstí a navazující ulice k řece (ke mlýnu, zřejmě původnímu brodu), později přibyla zástavba lemující cestu podél řeky ke klášteru; zástavba mezi náměstím a klášterem (respektive klášterním špitálem, dnešní kaplí sv. Josefa) včetně dnešní hlavní třídy – ulice Míru –, mající do značné míry charakter vilové čtvrti, vznikla až koncem 19. a zejména začátkem 20. stol. (jako cesta existovala tato třída již dříve, ale nijak se neuplatňovala v urbanismu města). Na město oficiálně povýšen roku 1870 (byť jako město uváděn již v pol. 18. stol.). Od roku 1995 městská památková zóna.

znak, udělený roku 1528 Janem z Rožmberka, což připomíná rožmberský erb mezi věžemi

celkový pohled na město od západu, z úbočí Martínkovského vrchu

 

vily v severozápadní části města

 

drobné sakrální památky při ulici Míru

vodojem z roku 1906 na jihozápadním okraji města

Náměstí

V podstatě rozšířená ulice severojižního směru je od počátku města jeho ústředním prostorem. V jeho jižní části stojí samostatná budova staré radnice, jinak je plocha náměstí parkově upravena (park je památkově chráněn jako „součást″ radnice) s několika drobnými architektonickými prvky – dvěma kašnami, sochou sv. Jana Nepomuckého, bývalým pranýřem se sochou sv. Barbory a pomníkem padlým. Náměstí je po obou stranách lemováno zachovalou městskou architekturou; řada domů je památkově chráněna (byť v některých případech pouze jejich fasády a hmotové členění). Na jižním konci východní strany náměstí stával cenný pozdně gotický městský špitál, zbořený ve 2. pol. 20. stol.

západní strana náměstí – domy č.p. 79 (čelní trakt v 70. letech 20. stol. zbořeného městského pivovaru) a č.p. 80

východní strana náměstí – č.p. 30 (minipivovar) a č.p. 31

 

zástavba jižní části náměstí - č.p. 45 a č.p. 47

 

pranýř ze 17. stol., zakončený toskánským sloupkem se sochou sv. Barbory z doby kolem roku 1700 (nemovitá kulturní památka); sloupek se sochou stál původně na hřbitově, na pranýř umístěn roku 1788

 

pomník padlým v parku před starou radnicí

pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z 2. pol. 18. stol. (nemovitá kulturní památka)

 

kašna z roku 1737se soškou sv. Floriána z roku 1865 v severní části náměstí (nemovitá kulturní památka); v pozadí prvního snímku fara a kostel

stará radnice č.p. 104 (nemovitá kulturní památka)

Samostatně stojící budova s předsazenou věží v ploše náměstí, v jeho jižní části. Památková hodnota budovy spočívá v jejím architektonickém a hmotovém vzhledu, způsobeném dlouhým stavebním vývojem a míšením ojedinělých velkorysejších záměrů s běžnými udržovacími zásahy, zejména novogotická úprava fasád a konstrukčních detailů.

Původně tzv. Wolbackův dům z roku 1524, někdy kolem roku 1542 změněn na byt hlásného a obecní šatlavu. V té době byl součástí řady domů stojících v ploše náměstí. Po požáru roku 1569 ostatní domy v ploše náměstí zanikly, tento přestavěn na radnici, která měla dvě věže. Současná novogotická podoba z roku 1883 dle projektu Františka Karla. Jako radnice sloužil objekt do roku 1947, dne zde turistické informační středisko, obřadní síň a malá historická expozice.

 

stará radnice

kostel sv. Bartoloměje (nemovitá kulturní památka)

Gotický kostel stojí mimo náměstí, při jeho jihovýchodní straně. Obdélná jednolodní stavba s pravoúhlým presbytářem a (v dnešní podobě pseudogotickou) chórovou věží je doplněna barokní sakristií a třemi pozdějšími předsíněmi. U kostela hřbitov, na němž mimo jiné troje památkově chráněná kamenná boží muka. V sousedství kostela, jako součást zástavby náměstí, klasicistní fara č.p. 42 s navazujícím památkově velmi hodnotným farním dvorem.

Jako farní uváděn již roku 1259. Současná raně gotická stavba (dochován presbytář a obvodové zdivo lodi) vznikla současně s nejstaršími klášterními stavbami, v 60. – 70. letech 13. stol. Původně snad trojlodní chrám zpustošili husité; obnoven jako jednolodní plochostropý. Upravován byl v 16. stol., v 17. stol. loď zaklenuta, roku 1715 přistavěna nová sakristie, roku 1864 byla postavena Františkem Karlem nová pseudogotická věž. Zařízení kostela pochází převážně z 1. pol. 18. stol.

Fara středověkého původu (na dveřním trámu údajně datována 1489), do současné podoby přestavěna roku 1866 za opata Leopolda Wackáře.

půdorys kostela – černě středověké zdivo, šrafovaně mladší (ze Soupisu památek historických a uměleckých v Čechách, sv. 42)

 

kostel sv. Bartoloměje

 

portál na západní straně, z předsíně do lodi

 

interiér kostela – patrné dva těsně za sebou následující triumfální oblouky, hlavní oltář z pol. 18. stol. s obrazem sv. Bartoloměje z roku 1858 od malíře Schramse

 

klasicistní fara č.p. 42 z roku 1866 (nemovitá kulturní památka)

znak vyšebrodského kláštera na faře

busta Immaculaty na jižním průčelí fary

bývalá škola č.p. 194 (nemovitá kulturní památka)

Bývalá česká státní obecná škola z 20. let 20. stol., postavená dle projektu Milana Babušky v ulici Míru, je považována za mimořádně hodnotnou architekturu. Památková hodnota spočívá zejména v zachovalé původní fasádě i dalších exteriérových a interiérových detailech.

budova bývalé školy, dnes městského úřadu

  

plastická výzdoba vchodu do budovy

kaple sv. Josefa (nemovitá kulturní památka)

Nevelká, v dnešní podobě barokní kaple v severozápadní části města.

Klášterní špitál sv. Alžběty byl založen roku 1347 Petrem z Rožmberka mimo vlastní areál kláštera, na protějším břehu Malé Vltavice blíže k městu. Kaple při špitálu je bezpečně doložena roku 1379 (předpokládá se, že zde existovala od počátku). Roku 1678 byla kaple přestavěna barokně; přístavbami na severní i jižní straně se změnila její podélná osa o 90˚. Roku 1785 změněna v sýpku, roku 1816 za opata Isidora Teutschera byla obnovena a nově zasvěcena současnému patronu.

 

špitální kaple sv. Josefa

erb vyšebrodského kláštera na průčelí kaple

cisterciácké opatství Naší Paní (národní kulturní památka)

Opevněný komplex budov severně od města, na vyvýšenině nad soutokem Malé Vltavice s Vltavou. Jeden z největších a nejzachovalejších klášterních areálů u nás. Jeho centrem je chrám Nanebevzetí Panny Marie a přiléhající konvent kolem téměř čtvercového rajského dvora lemovaného křížovou chodbou. Chrám je trojlodní, s příčnou lodí (transeptem) ve východní části. Ve východním křídle konventu se nachází gotická kapitulní síň čtvercového půdorysu, jedinečný prostor i v evropském kontextu. Ve východním sousedství chrámu nevelká klášterní hřbitov s o samotě stojící kaplí sv. Anny. Západně od kostela stojí renesanční budova starého opatství, později (od 1651) lékárna. Východní část klášterního areálu tvoří administrativní budova a prelatura (nové opatství), v dnešní podobě z pol. 18. stol. na starších základech. K jihu vybíhá dvoukřídlá budova nového konventu (seniorátu a noviciátu) z 2. pol. 17. stol. Na severovýchodě uzavírá areál o samotě stojící úřednický dům (někdy označovaný též jako letní prelatura), později budova okresního soudu z roku 1766. Na západní straně jsou soustředěny hospodářské budovy – mimo jiné pivovar a klášterní mlýn, poháněný tzv. Opatským kanálem, začínajícím v Hamerském údolí nad klášterem, či klášterní pivovar. Hlavní vstup do kláštera je od severozápadu (tedy překvapivě z úplně opačné strany, než kde leží město) renesanční Rožmberskou bránou, další vstup je od východu průchodem v úřednickém křídle kláštera. Opevnění kláštera zachováno nejlépe na severní straně, kde dosud dvě bašty. V údolí Menší Vltavice na jižní straně areálu klášterní zahrady s menším rybníčkem. Klášter uchovává mnoho cenných uměleckých předmětů (tzv. Závišův kříž, cyklus 9 deskových maleb Mistra vyšebrodského, obraz tzv. Madony vyšebrodské, významnou sbírku středověkých rukopisů a prvotisků…).

Klášter byl založen Vokem z Rožmberka roku 1259. Mateřským konventem mu byl rakouský Wilhering. Nejstarší kamenné stavby zde vznikly kolem roku 1270. Za nejstarší stavbu kláštera se považuje dnešní sakristie po jižní straně příčné lodi chrámu. Odůvodňuje se to jejím výjimečným postavením v rámci konventu i skutečností, že severní stěna bývala původně venkovní stěnou samostatně stojícího objektu. Následovala výstavba závěru kostela a kapitulní síně, které jsou datovány do 90. let 13. stol. Výstavba kláštera probíhala v několika etapách až do 80. let 14. stol. Současně s chrámem a konventními budovami byly stavěny i hospodářské budovy (mimo jiné dodnes dochovaný klášterní mlýn ze 14. stol., v 80. letech 14. stol. doložen i klášterní pivovar, byť nejstarší část dnešní stavby pochází až ze století 16.). Počátkem 15. stol. celý areál opevněn hradbou s 11 věžemi. Areál byl přestavován renesančně, barokně i v 19. stol. (architekti Bernhard Grueber a František Karel), poslední stavebné úpravy proběhly v roce 1904 dle projektu Franze Schiffthalera; jádro kláštera si však do značné míry zachovalo původní gotické rysy. Roku 1786 bylo klášteru v rámci josefínských reforem zakázáno přijímat novice a klášter byl určen k postupnému vymření; po třech letech bylo nařízení zrušeno a klášter se vrátil k normálnímu životu. V letech 1941-45 byl konvent nacisty zrušen, objekt byl využíván jako depozitář uměleckých předmětů pro plánované říšské muzeum německé kultury v Linci, později jako ubytovna uprchlíků z Besarábie a lazaret Wehrmachtu, po osvobození byl krátce využíván americkou armádou. Po roce 1945 došlo k odsunu většiny mnichů, kteří byli německé národnosti (navzdory jejich protinacistickým postojům), roku 1948 byl ukončen provoz klášterního pivovaru a roku 1950 komunisty opět klášter zrušen. Vyšebrodská komunita se posléze soustředila ve štýrském Reinu (který byl od roku 1959 oficiálně označován jako Rein-Hohenfurt). Objekty byly využívány armádou, státním statkem či jako zázemí pro stavbu nedaleké Lipenské přehrady. Roku 1976 bylo v klášteře zřízeno Poštovní muzeum. Jádro kláštera (kostel, knihovna) sloužilo jako turistický objekt, řada budov – zejména hospodářských – chátralo. Roku 1990 byl klášter formálně obnoven, fakticky však část kláštera (nikoli hospodářské budovy) cisterciákům vrácena až v roce 1991.

Nádvoří kláštera, podkruchtí kostela a bývalý klášterní hřbitov (s možností nahlédnout do kaple sv. Anny) jsou volně přístupné, v administrativní budově kláštera informační centrum a prodej suvenýrů. Kostel, kapitulní síň, obrazárna / klášterní muzeum (v patře západního křídla klausury) a knihovna (knihovní chodba, Filosofický sál a Teologický sál) jsou přístupné v rámci placených prohlídek s průvodcem; volně pak v rámci prohlídky sklepy opatství s multimediální expozicí „Závišův kříž - splendor mysticus″. V bývalé prelatuře Poštovní muzeum.

plán klášterního areálu: 1 – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, 2 – administrativní budova s návštěvnickým centrem, 3 – kašna sv. Leopolda, 4 – zbytky oranžérie, 5 – prelatura (Poštovní muzeum), 6 – klášterní hřbitov s kaplí sv. Anny, 7 – kapitulní síň ve východním křídle konventu, 8 – klášterní muzeum a knihovna v patře západního křídla konventu, 9 – nový konvent, 10 – bývalé dílny, 11 – klášterní mlýn, 12 – klášterní pivovar, 13 – stará prelatura, později lékárna, dnes vrátnice, 14 – hospodářské budovy, 15 – socha Panny Marie Neposkvrněné, 16 – Rožmberská brána, 17 – hradba se dvěma baštami, 18 – zahrada, 19 – letní prelatura, později okresní soud

celkový pohled na klášter přes Klášterní rybník – vlevo nový konvent č.p. 137, vpravo opatství č.p. 136, v pozadí kostel Nanebevzetí Panny Marie

chrám Nanebevzetí Panny Marie - délka 52 m, šířka v příčné lodi 29 m

chór chrámu s příčnou lodí a sakristií (trojboký závěr vlevo), zřejmě nejstarší stavbou celého kláštera; klínové uzavření bočních kaplí sv. Benedikta a Panny Marie je zvláštností evropského měřítka

deska na závěru jedné z bočních kaplí

kříž při severním konci příčné lodi chrámu

  

trojlodí konventního chrámu - výška k vrcholu klenby 17,5 m.

mříž oddělující podkruchtí a loď chrámu

náhrobek opata Kryštofa Knolla - † 1542 - z červeného mramoru, pravděpodobně dílo Hanse Puchlera, v podkruchtí chrámu

     

opatské náhrobky ze 17. a 18. stol, zasazení druhotně v podlaze podkruchtí; původně se nacházely před stupněm kněžiště

severní konec jižního křídla konventu z roku 1904; nejmladší stavební počin v klášteře

vpravo východní křídlo konventu s okny kapitulní síně z 80. let 13. stol.; kruhové okno vycházeí z rozetových oken francouzské katedrální gotiky

portál kaple sv. Anny z poč. 16. stol., zde pravděpodobně druhotně usazený, neb vlastní kaple je datovaná do roku 1645

interiér kaple sv. Anny

severní stěna kaple sv. Anny s náhrobními kameny

    

náhrobní kameny při severní stěně kaple sv. Anny

  

nádvoří s kašnou sv. Leopolda

sklep pod novým opatstvím

zbytky oranžérie, přiléhající na východní straně k opatství

          

administrativní budova

 

rokokový úřednický dům, později soudní budova s vězením č.p. 136 s pamětní deskou

dřevěný „totem″ v sousedství úřednického domu

 

č.p. 134 - renesanční staré opatství, od roku 1651 lékárna a dnes vrátnice vnitřní části kláštera

detail výzdoby průčelí starého opatství

východní průčelí domu č.p. 152 při jižním okraji klášterního areálu

zbořeniště hospodářských budov v západní části klášterního areálu

zástavba hospodářských budov v jihozápadní části klášterního areálu; uprostřed vykukuje klášterní mlýn č.p. 131 ze 14. stol.

 

klášterní pivovar č.p. 130; nejstarší část – sladovna – pochází ze 16. stol., větší část objektů však až ze stol. 19.

hospodářské stavení č.p. 129 a 159 v severozápadní části areálu

   

dochovaná fortifikace na severní straně klášterního areálu se dvěma válcovými baštami

 

Rožmberská brána

detail nedávno zrestaurované výzdoby Rožmberské brány – v horním pásu sv. Bernard, Panna Maria Nanebevzatá a sv. Benedikt, v dolním pásu erby pánů z Rožmberka a Pernštejna

 

sloup se sochou Immaculaty z roku 1734 před Rožmberskou branou (nemovitá kulturní památka)

bývalé klášterní zahrady v údolí Malé Vltavice

most přes Vltavu

Starý most přes Vltavu, ozdobený barokními sochami sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého, se nachází pod klášterem. Nahradil původní brod (který ležel zřejmě níže po proudu) a až do postavení výše položeného nového silničního mostu byl jediným přechodem řeky ve vyšším Brodě.

 

most s barokními sochami od Jana a Josefa Dietrichových; v pozadí č.p. 11 na k.ú. Hrudkov

sousoší sv. Anny z roku 1724 (nemovitá kulturní památka)

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1723 (nemovitá kulturní památka)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Klášter podle pověsti založil Vok I. z Rožmberka jako vyjádření díků za to, že neutonul v rozbouřených vodách Vltavy. Verze, zaznamenaná již Bohuslavem Balbínem v roce 1629, mluví o kapli na místě dnešní kaple sv. Anny, v níž byl obraz Panny Marie Bolestné; právě pomodlit se k tomuto obrazu se údajně Vok brodil, když ho strhla řeka. Rozšířenější verze však mluví o tom, že v řece se ocitl během štvanice na jelena. Předobraz by snad mohla mít pověst v události z roku 1257, kdy Vok z Rožmberka málem utonul v řece Inn po bitvě u Mühldorfu. Mimochodem, kaple zasvěcená Matce Boží na klášterním hřbitově skutečně stála, její existenci dokládají zprávy z roku 1385 a 1411, nic však nevypovídají o stáří stavby a je tedy pouze tradicí, že zde stála již před založením kláštera.

Ø        Klášter byl vybudován mimo jiné jako nekropole Rožmberků. Je zde pohřbeno deset generací tohoto rodu. Vyšebrodský chrám tak představuje nejvýznamnější české rodové mauzoleum s kontinuitou od 13. do 17. století. Bylo zde pohřbeno 37 příslušníků rožmberského rodu (počínaje zakladatelem kláštera Vokem I a konče posledním mužským příslušníkem rodu Petrem Vokem, respektive posledním „Rožmberkem po přeslici″ Janem Zrinským ze Serinu) a 3 příslušníci krumlovské větve Vítkovců (mimo jiné Záviš z Falkenštejna). Přesná poloha hrobky, opředené mnoha legendami, nebyla dlouho známa, objevena byla až roku 1902 díky poklesu stupňů pod hlavním oltářem chrámu. Hrobka je překvapivě malá – má půdorys 5 x 3 m a výsku kolem 1,5 m. Od krátkého nahlédnutí v prosinci 1902 je hrobka opět uzavřena, v roce 2009 došlo ke kamerovému průzkumu.

Ø        Česká verze jména Vyšší Brod se objevuje od poloviny 14. stol.

Ø        Vyšší Brod je nejjižnější obcí ČR.

Ø        Po městě byla pojmenována planetka č. 121089, objevená v roce 1999 Milošem Tichým z hvězdárny na Kleti.

Literatura:

-      Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 8. díl (Praha 2011)

-      Pavel Vlček, Petr Sommer, Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie českých klášterů (Praha 1997)

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-      Pavel Jákl: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska II – Jižní Čechy (Praha 2010)

-      Jiří Čarek: Městské znaky v Českých zemích (Praha 1985)

-      Zdeněk Boháč: Poutní místa v Čechách (Praha 1995)

-      Dušan Josef: Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999)

Web:

-      oficiální stránky města - http://www.mestovyssibrod.cz

-      oficiální stránky kláštera - http://www.klastervyssibrod.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyšší_Brod

-      encyklopedie regionu Český Krumlov - http://www.ckrumlov.info/docs/cz/region_histor_klasvb.xml

-      památkový katalog - http://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD+brod&presenter=ElementsResults

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=1059 a další

-      průvodce po Česku - http://www.pruvodce.com/vyssibrod/

-      Linecká stezka - http://www.lineckastezka.cz/e_download.php?file=data/editor/23cs_8.pdf&original=Vy%C5%A1ebrodsk%C3%BD+kl%C3%A1%C5%A1ter.pdf

-      Poštovní muzeum - https://www.postovnimuzeum.cz/expozice/muzeum-vyssi-brod/

další místa v okolí (mapa) / Šumava / rejstříky

 září 2015