STARÁ VODA (Altwasser)

k.ú. Rudoltovice, dříve Stará Voda (Nízký Jeseník / Vojenský újezd Libavá)

Zaniklá ves (520 m n. m.) při Lázském potoce v severní části Oderských vrchů. Zachován pouze poutní chrám sv. Anny a sv. Jakuba Většího, zříceniny kláštera a hřbitov. Opodál nově zrekonstruovaná Králova studánka. Z deseti křížů, které ve vsi bývaly, zachovány a obnoveny dva.

Ves připomínána prvně roku 1456. Byla součástí biskupského panství Libavá. Díky poutím byla jednou z nejbohatších vsí regionu. Ve 30. letech 20. stol. měla necelých 350 obyvatel, 76 domů. Po vzniku vojenského újezdu Libavá (1946) byla vysídlena (1947) a zbořena, zachován pouze poutní chrám. Veřejnosti přístupné.

pohled na jádro vsi s poutním chrámem a klášterem na historické pohlednici

plánek jádra vsi před jeho zbořením (v lepším rozlišení)

obnovený pomník padlým v 1. sv. válce na prostranství před kostelem (kdysi před budovou školy)

  

Školní (Žákovský) kříž z roku 1844, obnoven 1996, na prostranství před kostelem

 

kříž Josefa Schiffnera z roku 1866, renovovaný 1995, za kostelem

 

pozůstatky starovodského hřbitova - dnes v lese - západně od kostela, při bývalé poutní cestě do Města Libavá; založen 1849

 

dochovaný centrální kříž a improvizovaný březový kříž na hřbitově

torzo zdiva jakési budovy jižně od kostela

poutní chrám sv. Jakuba Většího a  sv. Anny (nemovitá kulturní památka)

Hodnotný chrám s centrální oválnou (respektive zaobleně osmiúhelníkovou) lodí a dvěma štíhlými věžemi v průčelí, obklopen zbytky ambitů. Vnější fasáda obnovena, bohatě freskami vyzdobený interiér dosud velmi poškozen (se zbytky azbukou psaných nápisů, připomínajících pobyt sovětských vojsk v letech 1968-1990), jen s provizorním vybavením. Z bývalých klenutých ambitů kolem kostela zachována v podstatě jen obvodová zeď.

Původně zde dřevěný kostel sv. Jakuba Většího (uváděn 1458) a poutní kaple sv. Anny (prvně doložená 1529). Poutní chrám, který je nahradil, postaven dle projektu Giovanniho Pietra Tencaly v letech 1683-88, následně v letech 1690-1696 dobudován piaristy. 1688-92 vystavěny kolem něj ambity. 1765-67 prodlouženo kněžiště a na jeho stropě vymalován (snad Janem Františkem Kleinem) výjev Posledního soudu. 1857 nahrazeny původní báně věží dnešními jehlany. 1935-39 vestavěny do východního ambitu tři stavebně spojené kaple (kaple Panny Marie Bolestné, kaple sv. Josefa a kaple sv. Isidora, sv. Notburgy a sv. Vendelína), dnes zcela zaniklé. Roku 1950 byly přes původní sliby ministerstva obrany, že kostel i klášter budou moci i nadále sloužit svému účelu, zakázány poutě, kostel byl církvi zabaven a předán armádě. V následujících desetiletích zdevastován, cenný inventář vesměs převezen do jiných kostelů. Od roku 1995 – mimo jiné velkou zásluhou skautů – postupně obnovován.

 

celkový pohled na kostel

kostel v roce 1780, před přestavbou věží (ad Encyklopedie moravských a slezských klášterů)

půdorys chrámu (ad Umělecké památky Moravy a Slezska)

průčelí chrámu

 

kamenná kartuš se znakem fundátora, olomouckého biskupa Karla z Lichtensteina-Kastelkornu, nad hlavním portálem kostela

 

socha sv. Jakuba Většího a sv. Anny Samotřetí z 19. stol. v nikách nad bočními portály

  

interiér kostela

 

presbytář s provizorním oltářem

detail fresky v presbytáři

 

interiér kostela před armádní devastací (www.hrady.cz, infopanel)

  

strop lodi s freskou Nanebevzetí sv. Anny, sv. Jakuba Většího a sv. Jáchyma od Giovanniho Carlone

 

diagonální lunety s poškozenými freskami ze života Panny Marie a Ježíše Krista; ve dvou severnějších lunetách fresková výzdoba zcela zničena

   

alegorické fresky Evropy, Asie, Afriky a Ameriky nad nikami

freska Narození Krista (?) na stropě jedné z bočních kaplí

zbytky štukové výzdoby

 

sokly bočních oltářů

 

kruhový ochoz kolem lodi

 

západní sakristie a prostor nad ní

dveře do podvěží, dosud s nápisy v azbuce

  

pozůstatky ambitů

východní strana ambitu s vestavěnými kaplemi před zničením (z infopanelu)

klášter

Z mohutné čtyřkřídlé jednopatrové budovy s navazujícími hospodářskými staveními jihovýchodně od kostela zůstaly pouze terénní relikty s jedním větším fragmentem zdiva; nejzajímavějším pozůstatkem je kamenná studna z roku 1695 uprostřed bývalého nádvoří. Předpokládá se zachování alespoň části sklepních prostor. Před klášterem dochováno schodiště a sokly tří ze čtyř soch, které zde stály (Krista Spasitele a Panny Marie Immaculaty z roku 1720, sv. Jana Křtitele a sv. Josefa z roku 1769).

První piaristé přišli do Staré Vody v roce 1690. Kolej byla při poutním chrámu vystavěna v letech 1692-1700, stejně jako chrám dle projektu Giovanniho Pietra Tencaly. Zdejší piaristé byli na rozdíl od jiných kolejí pověřeni především výkonem duchovní správy poutního místa a zajištěním péče o poutníky, až na druhém místě stála výuka a výchova mladých chlapců. 1785 byla zřízena samostatná farnost Stará Voda a rektor koleje se stal farářem-administrátorem. V roce 1922 převzali klášter na dobu tří měsíců redemptoristé, poté beuronští benediktini (1922-1930) a obláti (1932-1946). Během závěrečných bojů 2. sv. války klášter 4. května 1945 částečně vyhořel. Opravné práce byly přerušeny těsně před dokončením z důvodu vzniku vojenského výcvikového tábora. Budovy odstřeleny v roce 1969.

 

klášter v 1. pol. 20. stol. (z infotabule)

interiér klášterní kaple (www.znicenekostely.cz)

 

areál klášteřiště dnes

 

jediný větší fragment zdiva zaniklého kláštera

  

studna na bývalém nádvoří kláštera

sokl jedné ze soch před klášterem

fragment kamenické výzdoby kláštera, zřejmě nějakého portálu

Králova studánka (Königsbrunnen)

Studánka s kaplí sv. Anny v údolí jižně od chrámu, kdysi na okraji starovodské zástavby. Studánka, jíž jsou připisovány léčivé účinky, je nerozlučně spjata s poutním místem. Kaple nad pramenem byla postavena v roce 1703 (snad na místě starší dřevěné?), o její zbudování se zasloužil olomoucký světící biskup Ferdinand hrabě Schröffel ze Schröffenheimu. V kapli byla umístěna socha sv. Anny Samotřetí, které stékala voda po palci a vytékala z kaple ven do bazénu, kde se v ní poutníci koupali. V 19. stol. se zde uvažovalo o zřízení lázní podobných lázním v Jeseníku, k realizaci záměru však nedošlo. Ještě v srpnu 1948 byla kaple z vlastní iniciativy vojáků částečně opravena, následně však zchátrala a zbortila se. Armáda využívala vodu pro svou potřebu, k čemuž byla vedle schodů vybudována velká betonová nádrž. Obnovena (více méně dle původní podoby znovu vystavěna) byla kaple v letech 2006-2007 díky darům starovodských rodáků, toho času žijícím v Německu. 

celkový pohled prostor Královy studánky

  

kaple nad Královou studánkou v 1. pol. 20. stol. (z historické pohlednice), před rekonstrukcí (www.ado.cz) a dnes

 

 pramen v interiéru kaple

 

vyústění pramene vně kaple

Zajímavosti:

Ø        Jméno Králova studánka je dle pověstí odvozováno od „krále“ (ve skutečnosti slezského knížete) Boleslava Ukrutného, který prchal po zavraždění krakovského biskupa Stanislava (1079) a došel až sem, kde se mu zjevila sv. Anna a kárala ho za jeho zlý skutek; v králi se hnulo svědomí, odešel do kláštera v rakouském Ossiachu, kde po dvou letech zemřel. Dle jiné pověsti se zde při lovu zastavil blíže nejmenovaný polský král, který po napití se vody za studánky prohlásil „Věru, taková voda je krále hodna!“. Ještě jiná pověst (nevysvětlující však její jméno) praví o tom, že u pramene kázali zdejším osadníkům (kteří zde však v té době s pravděpodobností blížící se jistotě ještě nebyli) Cyril a Metoděj.

Ø        Poutě do Staré Vody doloženy již od roku 1500. Středem uctívání byla malá gotická soška sv. Matky Anny Starovodské, držící v náručí dítě (většinou považované za Ježíše, někdy však i za Pannu Marii), která je od roku 1949 nezvěstná. Poutním místem byla Stará Voda oficiálně uznána roku 1570.

Ø        O vzniku poutního místa praví legenda, že v bažině nedaleko kostela sv. Jakuba ovce často zalézaly do křoví a dlouho tam setrvávali. Když se za nimi ovčák vypravil, aby zjistil, co tam dělají, spatřil jak leží pod vrbou a upírají zraky kamsi do koruny, jako by se modlili. V koruně vrby nalezl malou dřevěnou sošku sv. Anny. Když se sošku rozhodli přenést do nedalekého kostela sv. Jakuba, ta se přes noc vrátila na své místo. Z toho lidé usoudili, že chce zůstat právě na tomto místě, a postavili zde kapli sv. Anny. (Podle jiné verze sošku vyřezal a na strom připevnil ovčák jako dík za vyslyšenou prosbu.)

Ø        V letech 1737-60 zaznamenáno sedmnáct případů, kdy na přímluvu sv. Anny byla díky vodě z Králova pramene „ochromlým údům vláda navrácena“. Obecně byla voda ze studánky považována za léčivou především na oční neduhy.

Ø        Chrám je někdy označovaný jako pozdně renesanční stavba s barokními prvky.

Ø        Část svého noviciátu ve Staré Vodě prožila řada významných osobností, mimo jiné Jan Evangelista Purkyně, historikové Gelasius Dobner a Adauctus Voigt, hudební skladatelé Remigius Mašát a Damasus Brosman či pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan.

Ø        Nedaleko bývalé vsi dnes již opuštěná raketová sila Rudé armády (http://www.fortifikace.net/pov_nezar_122_rb_hranice.html).

Literatura:

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 2 - J/N (Praha 1999)

-     Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů (Praha 2005)

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

-     Petr Kovařík: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska (Praha1998)

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=425

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Stará_Voda_(Libavá)

-     Libavsko - http://www.libavsko.eu/historie/stara-voda-altwasser

-     hrady.cz, kostel – http://www.hrady.cz/index.php?OID=3029  

-     hrady.cz, klášter - http://www.hrady.cz/index.php?OID=6965

-     zaniklé obce Olomouckého kraje - http://olomoucky.rej.cz/clanky/zanikle-obce-olomouckeho-kraje-stara-voda/

-     Arcidiecéze olomoucká - http://www.ado.cz/poutni/stara_voda/stara_voda.htm

-     turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/stara-voda-mistni-cast-libave-poutni-misto

-     zničené kostely – http://www.znicenekostely.cz/index.php?load=search&typ=1&kod_cz=15120

-     databáze studánek a pramenů - http://www.estudanky.cz/464-kralovska-studanka

-     Toulavá kamera - http://toulavakamera.ceskatelevize.cz/article.asp?article_id=2434&play=1

-     obnova Královy studánky (částečně německy) - http://www.baerner-laendchen.de/Altwasser.htm    

Okolí: Lipná / Město Libavá

Východní Sudety / rejstříky

září 2012