VĚŽNÁ

k.ú. Věžná (Křemešnická vrchovina / Pacovsko)

Ves kolem návsi s kostelem sv. Jiří při pravém břehu Vintířovského potoka, respektive jeho pravostranného přítoku (566 m n. m.). Na levém břehu tohoto přítoku jihozápadně od jádra vsi při samé hranici katastru (nedaleký zemědělský areál s bioplynovou stanicí je již katastr Brné) více méně samostatná skupina chalup. Na východním okraji vsi nový hřbitov.

Věžná prvně zmiňována roku 1358 v souvislosti s kostelem. Patřila pod panství Chýnov.

znak obce – polcený štít vyjadřuje dvě katastrální území, z nichž se dnešní obec skládá (vedle Věžné ještě Brná), věž i svatojiřský kříž zejší kostel sv. Jiří, zelená barva údajně místní zemědělství i místní přírodu

 

náves na katastrální mapě z roku 1829 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz); k zástavbě západní části návsi došlo v roce 1840 (škola) a v 80. letech 20. stol.

jižní strana náměstí s kostelem sv. Jiří a bývalou farou

 

statek č.p. 8 v severní části návsi

pomník padlým v 1. světové válce od R. Kabeše uprostřed návsi

chátrající č.p. 27 v západní části vsi

domek č.p. 26 v levobřežní části vsi

kostel sv. Jiří (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel s pravoúhle uzavřeným presbytářem a průčelní hranolovou věží na mírném návrší na jižním okraji obdélné návsi uprostřed zrušeného hřbitova. Ve vnější zdi zazděno 12 vesměs renesančních (16. – 1. pol. 17. stol.) náhrobních kamenů; velká část z nich patří příslušníkům rodu Malovců (znak poloviny koně). Prostor bývalého hřbitova kolem kostela dosud ohrazen zdí.

Gotický, doložen 1358, barokně přestavěn a v západní části rozšířen 1733-34 Františkem Fortinem.

 

kostel sv. Jiří

(fotografie náhrobních kamenů)

kříž před kostelem

bývalá fara č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Barokní objekt z 18. stol. v západním sousedství kostela. Roku 2008 zakoupena obcí a přestavěna na Obecní dům; dnes zde mimo jiné obecní úřad, klubovny místních spolků a též malá expozice hasičů (přístupná na ohlášení).

bývalá fara

 

sluneční hodiny na jižní straně budovy

hřbitov

Nový hřbitov leží na východním okraji obce. Založen byl roku  1880, kdy nahradil starší hřbitov kolem kostela.

celkový pohled na hřbitov; v pozadí Svidník

hřbitov

centrální kříž

márnice

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Severně od vsi bývalé vojenské letiště – viz Kámen.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-     oficiální stránky obce – http://www.vezna.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Věžná_(okres_Pelhřimov)

-     místopisný průvodce - http://www.mistopisy.cz/vezna_799.html

další místa v okolí (mapa) / Vysočina / rejstříky

srpen 2014