DRMOUL (Dürrmaul)

k.ú. Drmoul (Podčeskoleská pahorkatina / Mariánskolázeňsko)

Ves při hlavní silnici z Plzně do Chebu (562 m n. m.). Západně od této komunikace, při silnici do Tří Seker, náves; kdysi možná rozlehlý klínovitý prostor, druhotnou zástavbou zmenšen na obdélné prostranství s rybníčkem a kostelem. Druhou skupinou historické zástavby nejjižnější část vsi, zřejmě prostor kolem tvrze a dvora. Mladší zástavba zejména severně podél hlavní silnice Ve vsi několik menších rybníků.

Ves prvně zmiňována v 60. letech 14. stol., kdy patřila k tachovskému panství. Ves drželi tachovští manové - v 15. stol. to byl rytířský rod Fraslů, v 16. stol. Redwitzové. V nejjižnější části vsi mezi Růžovým a Zámeckým rybníkem stávala tvrz s pivovarem a mlýnem (doložena až roku 1558, vznik se však předpokládá již ve 14. stol.), někdy kolem roku 1600 vznikla druhá „drmoulská″ tvrz – Hernebrg (mimo vlastní ves, v dnešní osadě Panský vrch). V 17. stol. byla část vsi připojena k panství Chodová Planá, druhá část s tvrzí Hernberg k panství Planá (je zajímavé, že první část je v urbáři zaznamenána jako Dürrmaul, druhá jako Drmalovo), od roku 1674 pak byla celá ves součástí panství Chodová Planá. Obyvatelé vsi se kromě zemědělství živili i hornictvím (např. v nedalekých dolech Cech sv. Víta). U vsi, směrem k Cechu Svatého Víta, též bývala cihelna.

znak obce z roku 2001

 

pamětní kámen spisovatele Norberta Frýda, jehož dědeček z matčiny strany Gottlieb Maier pocházel z Drmoulu a v jehož díle se vzpomínky na Drmoul a život zdejší židovské komunity objevují, v parku před obecním úřadem; odhalen roku 2003

 

domy č.p. 19 a 110 v centru vsi

budova pošty při hlavní silnici

 

návesní rybníček (požární nádrž) s molem při severním břehu

 

rybníček s altánkem v západní části vsi, při silnici do Tří Seker

kostel sv. Josefa

Postaven roku 1924 jako památník obětem 1. sv. války dle návrhu chebského stavitele Thumera.

  

kostel sv. Josefa

židovská komunita

Od 17. stol. byla v Drmoulu byla silná židovská komunita. První židovská rodina přišla do Drmoulu údajně roku 1655, komunita se výrazně rozrostla po roce 1684, kdy sem přišli Židé vypovězení z Plané. V polovině 19. stol. zde žilo asi 30 židovských rodin. V září 1938, po záboru pohraničí Němci, uprchli zdejší židé do vnitrozemí, po válce se nevrátil nikdo.

Židovské osídlení bylo v Drmoulu nezvykle soustředěno v centru vsi. Přímo na návsi, severně od pozdějšího kostela sv. Josefa stála synagoga (postavena v letech 1800-1803 náhradou za jakýsi starší objekt) a obecní dům židovské náboženské obce, v letech 1861-89 sloužící i jako židovská škola. Roku 1938 byla synagoga vypálena fašisty. Nezanikla však zcela, byla upravena k obytným účelům a spolu se sousedním obecním domem byla zbořena až roku 1981; dnes zhruba na tomto místě stojí dům č.p. 283. Židovský hřbitov leží na Panském vrchu.

plánek centra vsi; černě vyznačeny židovské domy (stav v pol. 19. stol., podle J. Fiedlera; z informační tabule)

  

klasicistní synagoga (www.zanikleobce.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi bývá dovozováno od pojmu „trmal″, což měl být obyvatel samoty, místa odlehlého (stejného původu pojem trmácet se). V místním nářečí se nerozlišovalo d a t, takže jméno vsi se v rúzných listinách objevuje v podobě Tyrmolo, Durrmaul, Tyrmaly, Dirmmaul

Ø        Drmoul ležel na důležité obchodní cestě z Plzně do Chebu (z Čech do Bavor). Byť se někdy uvádí zřízení této komunikace ve 2. pol. 18. stol., prokazatelně je značena již na mapě z roku 1720. Od roku 1787 na ní fungovala pravidelná poštovní linka.

Ø        Část dětství prožil v Drmoulu rabín Isaac Mayer Weis-Wise (1819 v Lomničce u Františkových Lázní), reformátor židovských společenství v USA.

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-      oficiální stránky obce – http://www.obecdrmoul.cz

-      neoficiální stránky obce – http://www.drmoul.unas.cz

-      kronika obce – http://www.drmoul.eu

-      wikipediehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Drmoul

-      zaniklé obce; synagoga - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4723   

další místa v okolí (mapa) / Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

červen 2014