HAMRNICKÝ MOKŘAD

k.ú. Úšovice, dříve Drmoul (Podčeskoleská pahorkatina / Mariánskolázeňsko)

Rozlehlá mokřadní společenstva (olšiny, rákosiny, nízkoostřicové porosty, keřové vrbové porosty, břehové porosty a zrašelinělé plochy) po obou březích Panského potoka na západním okraji Hamrníků mezi Ohradským rybníkem a Malým ostrovním rybníkem. Lokalita významná zejména z botanického hlediska - výskytem klikvy bahenní, kruštíku bahenního, prhy arniky, prstnatce májového, vachty trojlisté, upolínu evropského, dříve i rosnatky okrouhlolisté. V letech 1993-99 přechodně chráněná plocha, poté vyhlášena přírodní rezervace (6,64 ha). Území velice obtížně přístupné.

vlhké louky pod hrází Ohradského rybníka

 

olšina v jihovýchodní části rezervace

pohled na severní část rezervace přes Malý ostrovní rybník, do jehož litorálu porosty bezprostředně přecházejí

Literatura:

-      Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

-      Miroslav Trégl: Plán péče o přírodní rezervaci Hmrnický mokřad (Planá 2009) – viz též http://www.biologickaolympiada.cz/files/brozura2010_sup_kap7.pdf

Web:

-      státní seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=2076

-      wikipeide - http://cs.wikipedia.org/wiki/Hamrnický_mokřad    

další místa v okolí (mapa) / Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

červen 2014