LIPENEC (Lippenz)

k.ú. Lipenec (Dolnooharská tabule / Žatecko)

Chmelařská ves při potoku Hasina, složená ze dvou kdysi zcela samostatných částí - jižně od potoka rozlehlá čtvercová náves, severně od na návrší kostel a panský dvůr, pod nimi ve svahu drobnější zástavba. Na Hasině ve vsi rybník. Zajímavý transformátor z místních opukových kvádrů.

Nejstarší zmínka o vsi roku 1358, kdy zde zmiňován farní kostel. Ve 14. stol. rozdělena majetkově na dvě části - levobřežní patřila postoloprtským benediktinům, pravobřežní byla vladyckým statkem s tvrzí. 1602 koupil Lipenec Volf starší z Vřesovic a připojil ho natrvalo k panství Novohradskému.

  

náves

Rozlehlé čtvercové prostranství obklopené kdysi honosnými, dnes bohužel částečně zpustlými statky. U řady z nich dosud dochovány zajímavé brány. Na jižní straně „zámeček“. Plocha návsi s nevýraznou parkovou úpravou, v západní části pomník padlým ve světových válkách. Komunikace prochází návsí pouze severojižním směrem při jejím západním okraji - severovýchodní i jihovýchodní roh čtverce jsou „slepé”.

      

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Barokní stavba z roku 1989 na místě staršího kostela v dominantní poloze na severním okraji vsi. Obdélný se čtvercovým presbytářem, bez věže (pouze se sanktusovou vížkou nad lodí). V západním průčelí pěkný kamenný portál s aliančním erbem Gustava Adolfa z Varrensbachu a jeho manželky Marie Sidonie, roz. Šlikové, a nápisem o jeho postavení.

Kolem kostela hřbitov, na němž několik zajímavých (částečně poškozených) plastik. V jihovýchodním rohu hřbitova zchátralá márnice.

           

poplužní dvůr č.p. 111 (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlý, dnes částečně pobořený barokní areál na severním okraji vsi východně od kostela, na místě někdejší tvrze, ze které údajně dochováno rozlehlé sklepení. Nejzajímavější je budova uzavírající dvůr od severu, velice dlouhé vesměs přízemní stavení s nástavbou sloužící k sušení chmele.

Tvrz poprvé výslovně zmiňována roku 1546, lze však předpokládat, že stála již dříve. Pravděpodobně tvořila jeden opevněný celek se sousedním kostelem. Ve třicetileté válce tvrz vypálena a ležela dlouho v sutinách. Koncem 17. století majitelem panství Gustavem Adolfem z Varrensbachu částečně stržena, zbytek upraven k obytným účelům jako součást nově zde vybudovaného panského dvora s ovčínem.

   

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     Ottova encyklopedie

Okolí: Lenešice / Jimlín / Na boru / Pravda

Rakovnicko / rejstříky

září 2008