GEORGSBERG (Hora sv. Jiří)

Bavorsko - Niederbayern - Stadt Passau

Skalnaté návrší nad soutokem řek Dunaj a Ilz, naproti historickému jádru Pasova (400 m n. m. - nejde o klasický vrch, severozápadním směrem přechází v náhorní plošinu), tvořené rulami. Na temeni na jižní hraně se rozkládá pevnost Veste Oberhaus, na nejvýchodnějším výběžku přímo nad soutokem Dunaje a Ilzu Veste Niederhaus. Na jižním úpatí podél Dunaje se rozkládá osada Anger (v podstatě jedna řada domů mezi skalnatými srázy Georgsberku a pobřežní silnicí), na východním úpatí při břehu Ilzu kostel sv. Salvatora. Nedaleko Veste Niederhaus je ostroh proražen dvěma silničními tunely. Srázy jsou chráněny jako součást evropsky  významné lokality Donauleiten von Passau bis Jochenstein (součást tzv. bavorského tepelného ostrova při Dunaji, území s velmi vysokou biologickou hodnotou).

image020

pohled na Georgsberg od jihovýchodu – v popředí Niederhaus, nad ním Oberhaus, zleva Dunaj a zprava mezi vlastním ostrohem a osadou Ilzstadt s kostelem sv. Bartoloměje

image016

pohled na Georgsberg od jihu, přes Dunaj – v popředí osada Anger, nad ní pevnost Oberhaus

image034

pamětní deska na jižním úpatí vrchu, při cestě Ludwigsteig od mostu Prinzregent-Luitpold-Brücke na Oberhaus

image036 image038

výhled z Ludwigsteig na Pasov – na prvním snímku klášter Niedernburg a za ním poutní areál Mariahilf, na druhém snímku lanový most Prinzregent-Luitpold-Brücke přes Dunaj, jezuitský kostel sv. Michaela, dóm sv. Štěpána a farní kostel sv. Pavla

image034

vymezení evropsky významné lokality Donauleiten von Passau bis Jochenstein v oblasti Georgsbergu; oranžové kolečko označuje umístění informačního panelu

Veste Oberhaus

Pevnost se rozkládá na jižní hraně ostrohu. Je tvořená vnitřním hradem kolem dvou nádvoří, vnějším hradem (předhradím) a rozsáhlou fortifikací. Hlavní přístup od severozápadu je chráněn valovým opevněním, vnějším šíjovým příkopem a mohutnými kamennými bastiony. V tomto směru jsou tři brány – první kulisová bezprostředně za příkopem, druhá prochází bastionem a třetí okrouhlou budovou vnějšího hradu. Druhý přístup, od severovýchodu strmou stezkou z údolí Ilzu, byl chráněn jedinou branou – průjezdem obdélnou budovou vnějšího hradu. Vnitřní hrad je od vnějšího hradu oddělen dalším mohutným příkopem, přes který vede most. Do prvního nádvoří se vstupuje věžovou bránou. Na druhém nádvoří se nachází mimo jiné gotický kostel sv. Jiří a renesanční knížecí palác, který se svojí hmotou výrazně vymyká celkové  podobě hradu. Vnitřní hrad je opevněn parkánovými hradbami s řadou bašt. Skrze samostatně stojící polygonální baštu je průchod do opevněného koridoru sestupujícího po hřebeni k Veste Niederhaus. Přístup do tohoto koridoru z parkových cest v jižních svazích srázu je zřejmě novodobý.

Hrad založen pasovským biskupem Ulrichem II. v roce 1219, bezprostředně poté, co byl biskupství udělen titul říšského knížectví. Nazván byl „Castrum in monte S. Georgii″. Zajišťoval obranu nejen před vnějším nepřítelem, ale častěji i před vzbouřenými měšťany pasovskými, usilujícími o větší autonomii (1298, 1367, 1431, 1482). Prošel poměrně složitým stavebním vývojem, dochované objekty jsou až z období pozdního středověku a ranného novověku, nejstarší dochovanou stavbou je pravděpodobně hradní kostel, datovaný do 14. stol. V 16. - 18. stol. bylo postupně zesilováno opevnění. V roce 1802 v rámci sekularizace Bavorska zestátněn. Nejprve sloužil jako pohraniční pevnost vůči Rakousku, od roku 1867 Bavorské státní vězení (tehdy přezdívaný Bavorská Bastila). Roku 1931 přechází hrad do vlastnictví města. Dnes ve vnějším hradu mládežnická ubytovna (herberg), ve vnitřním hradu muzeum. Ve vnějším hradním příkopu je vestavěna novodobá restaurace. 

image027

schéma areálu pevnosti (ke stažení ve větším rozlišení)

image027 image077

plán pevnosti z roku 1733 (zajímavý je zejména dnes neexistující bastion chránící západní vstup) a dnes

image168

plán vnitřního hradu

image160 image164

historické kresby hradu (první z roku 1480) s dnes zaniklou vysokou hranolovou věží, dle některých badatelů pozůstatku nejstaršího hradu, jejíž základy byly archeologicky objeveny v ploše nádvoří

image027

celkový pohled na Veste Oberhaus od jihu, s dominantním renesančním Knížecím palácem; vlevo patrné bastionové opevnění, vpravo polygonální bašta chránící příchod od Veste Niederhaus

image140 image138

valové opevnění před hradem, sloužící dnes jako vyhlídková terasa na město

image136 image132

první brána

image134

erb nad první bránou

image114

bastiony z přelomu 17. a 18. století

image130 image128 image126

druhá brána – průchod bastiony

image124 image120 image106

třetí brána

image098

celkový pohled na třetí bránu s vyhlídkovou věží a bastionem „Katz″ (Kočka) ze 70. let 16. stol.

image118

průhled třetí bránou na objekty vnějšího hradu, dnes herberg

image116 image152

hradba a půlkruhová bašta (dnes součást herbergu) na severní straně areálu

image110

sluneční hodiny na baště

image108 image002

obytný objekt vnějšího hradu (dnes hlavní budova herbergu) se severní bránou

image104 image148

severní brána

image112 image076

vstup přes druhý příkop do vnitřního hradu

image102 image094 image082

věžová brána vnitřního hradu ze 14. stol. s erby nad portálem

image146 image122

západní část vnitřního hradu, obklopující první nádvoří

image084 image090 image088

první nádvoří vnitřního hradu

image086 image092

sousoší na prvním nádvoří

image096 image013

východní část vnitřního hradu; věžička vykukující na prvním snímku patří hradnímu kostelu sv. Jiří

image070 image007 image080

opevnění na severovýchodní straně vnitřního hradu

image066 image060 image064

opevnění na východní straně hradu

image054 image062

opevnění na jižní straně hradu

image068 image058 image028 image042

polygonální bašta chránící přístup od Veste Niederhaus

image046 image048

suterén polygonální bašty, kterým prochází komunikace mezi Veste Oberhaus a Veste Niederhaus

image044

opevněný koridor mezi Veste Oberhaus a Veste Niederhaus

Veste Niederhaus

Druhý z pasovských hradů stojí na nejvýchodnějším skalnatém výběžku ostrohu, přímo na soutoku Dunaje a Ilzu. Tvoří ho poměrně kompaktní shluk budov kolem nevelkého nádvoří se samostatně stojící obytnou hranolovou věží na východní straně. Dnes nepoužívaným opevněným koridorem je spojen s výše položeným Veste Oberhaus, se kterým tak tvoří unikátní dvouhrad; celý opevněný areál je dlouhý téměř 600 m.

Tento hrad sloužil především ke kontrole řeky. Stejně jako Veste Oberhaus byl založen pasovskými biskupy, doba jeho založení je však nejasná. Někteří badatelé ji kladou stejně jako u Veste Oberhaus do 1. poloviny 13. století, jiní ho považují za výrazně mladší. Prvně připomínán je až roku 1359. Po obléhání měšťany roku 1367 byly Horní a Dolní hrad spojeny hradbou. Roku 1435 byl zničen výbuchem střelného prachu a následně znovu postaven. Od 16. stol. sloužil jako biskupské vězení. V 18. stol. byla zbořena severozápadní věž hradu, roku 1809 byla východní hradní věž snížena na polovinu výšky. Ve 2. pol. 19. stol. přešel do soukromého vlastnictví, v němž je dodnes. Veřejnosti není přístupný. 

passau_unter_pud-apsida_cz  image170

plán Veste Niederhaus a jejího jádra

image006

hrad od severu, přes řeku Ilz

image022 image018

hrad od jihu, respektive jihovýchodu, přes Dunaj

image040

dnes nepoužívaná část opevněného koridoru mezi Veste Oberhaus a Veste Niederhaus; v pozadí střechy Veste Niederhaus

Ilzdurchbruch

Dvojice tunelů (36 a 51 m) skrze skalní šíji mezi Vesta Oberhaus a Veste Niederhaus, jimiž prochází hlavní silnice č. 12. Spojují centrum Pasova se čtvrtí Ilzstadt.

Výchdonější tunel vybudován již roku 1762. Druhý tunel proražen roku 1947.

Západní tunel je průchozí i pro pěší. K plánované výstavbě speciálního tunelu pro pěší a cyklisty nedošlo. 

image032

jižní portály tunelů

Web:

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgsberg_(Passau)

http://www.oberhausmuseum.de

http://burgenseite.de/html/passau.html

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Veste_Oberhaus

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Veste_Niederhaus

https://regiowiki.pnp.de/index.php/Ilzdurchbruch_(Passau)

http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl?id=1433 

http://www.ms-visucom.de/cgi-bin/ebidat.pl?id=1434

https://www.hdbg.eu/burgen/burgen_suche-burgen_detail.php?id=brn-0126

https://www.hdbg.eu/burgen/burgen_suche-burgen_detail.php?id=brn-0124

http://www.apsida.cz/hrady/cizina/nemec/bavor/bav_dol/pasov/pasov.htm (česky)

Ke stažení v jpg: schéma pevnosti Oberhaus

 

další místa v okolí (mapa) / Bavorsko / rejstříky

prosinec 2016