KÖNIGSTEIN

Sasko - Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, obec Königstein

Město pří soutoku říčky Bělá s Labem (128 m n. m.), na úpatí stolové hory se stejnojmennou pevností. Zástavba rozložena jednak ve svazích podél břehu Labe, jednak v údolí Bělé, kde navazuje na ves Hütten a v údolí Potatschke (Dorfbachu), kde přímo přechází v zástavbu Pfaffendorfu. V údolí nevýrazné náměstí, nad ním ve svahu evangelický kostel, radnice a několik křivolakých uliček se středověkou, renesanční a barokní zástavbou. Katolický kostel v jižní části města, v údolí Bělé. Na západním konci historického jádra dominantní budova školy, v jejím sousedství několik památníků a Zahrada biblických rostlin. Řada zajímavých hrázděných domů soustředěna zejména v ulici Pfaffenberg.

Slovanská osada je v těchto místech předpokládána již v 6. stol. Město (respektive konání trhů na úpatí hradu, jehož vznik je kladen do 13. stol.) však prvně připomínáno až roku 1379. V té době patřil pod svrchovanost českých králů. Do rukou saských Wettinů přešlo roku 1408. Od roku 1837 osobní plavba po Labi, od pol. 19. stol. železnice (trať z Prahy do Drážďan).

znak města dodnes připomíná, že Königstein byl kdysi český

 

celkový pohled na město z pevnosti a z protějšího břehu Labe (červenec 2014)

 

jádro města s evangelickým kostelem ve svahu nad levým břehem Bělé (červenec 2014)

  

dům s vyznačenými výškami povodní od poloviny 17. stol. (detail) a s pamětní deskou skladatele Wilhelma Werkera ve svahu pod kostelem; Pirnaer Strasse 5 (červenec 2014)

radnice; Schreiberberg 1 (červenec 2014)

hrázděná budova turistického informačního centra v sousedství kostela; Schreiberberg 2 (červenec 2014)

 

rodný dům hudebníka a skladatele Georga Schumanna proti kostelu; Goethestrasse 10 (červenec 2014)

kašna u kostela (červenec 2014)

zajímavý chátrající dům Goethestrasse 4 (červenec 2014)

 

rodný dům hudebníků Julia a Franze Otto (Julius Otto-Haus; Pirnaer Strasse 8) s pamětní deskou a památníkem (červenec 2014)

památník dalšího Königsteinského rodáka z řad hudebníků – Camillo Schumenna – před Julius Otto-Hausem (červenec 2014)

kašna v západní části historického jádra (červenec 2014)

trojúhelníkové prostranství na soutoku Bělé a Potatschke s poštovním sloupem a kašnou; ze zadního rohu vybíhá ulice Pfaffenberg (srpen 2012)

  

poštovní sloup z roku 1727 (červenec 2014, srpen 2012)

 

kašna na prostranství u poštovního sloupu (srpen 2012)

dům uzavírající prostranství na západní straně (červenec 2014)

pravděpodobně bývalý mlýn na Bělé, Mühlgasse 6 (srpen 2012)

hřbitovní kaple (srpen 2012)

 

katolický kostel v údolí Bělé (srpen 2012)

 

památník obětem 1. světové války s přidanou deskou obětí 2. světové války před školou (v pozadí druhého snímku) v západní části města (červenec 2014)

památník těm, kteří bojovali proti fašismu „za demokracii, socialismus a komunismus″ před školou v západní části města (červenec 2014)

pamětní deska na rodném domě hudebníka Fritze von Bose na západním okraji města (červenec 2014)

toho času nefunkční kašna na západním okraji města (červenec 2014)

  

železniční zastávka (srpen 2012, červenec 2014)

Marienkirche (luteránský kostel Panny Marie)

Kamenná stavba s průčelní věží - dominanta města ve svahu nad náměstím. První kostel na tomto místě postaven v pol. 15. stol., znovu postaven po požáru 1559, výrazně přestavěn v letech 1704-24 a znovu 1823. Vnější podoba je barokní, zatímco interiér převážně klasicistní.

 

kostel (červenec 2014)

 

vstupní portál (červenec 2014)

 

interiér kostela (červenec 2014)

klasicistní oltář (červenec 2014)

oltářní obraz od Günthera Jacoba z roku 2000 (červenec 2014)

křtitelnice ze zöblitzského hadce (červenec 2014)

 

okenní vitráže se znaky šlechtických rodů z okolí (červenec 2014)

varhany z roku 1851, od drážďanského varhanáře Johanna Gottlieba Jehmlicha (červenec 2014)

kříž na památku obětí 2. světové války v předsíni kostela (červenec 2014)

pískovcový smírčí kříž s reliéfem dýky či meče u presbytáře kostela; kříž zmiňován již roku 1755, původně stával u mostu přes Bělou, časem byl zasypán, znovuobjeven byl roku 1927 a roku 1932 umístěn na dnešním místě (červenec 2014)

náhrobník při severní straně lodi (červenec 2014)

Zahrada biblických rostlin

Nevelký parčík v západní části města, představující rostliny zmiňované v Bibli. Zahrada má tvar kruhu (symbol nekonečnosti, nebe, cyklického pohybu …), jehož středem je jabloň, záhony jsou uspořádány paprskovitě (symbol slunce) a je jich sedm (sedm dnů, během nichž byl stvořen svět, sedm proseb Otčenáše…). Zahradu vytvořili společně evangelický a katolický církevní sbor v Königsteinu, je volně přístupná.

  

paprskovitě uspořádané záhony biblických rostlin (červenec 2014)

centrem zahrady je jabloň (červenec 2014)

kukátko „vtahuje″ do zahrady i moruši, rostoucí na druhé straně křižovatky (červenec 2014)

„hmyzí hotel″ se z celkové koncepce zahrady poněkud vymyká (červenec 2014)

Pfaffenberg

Ulice prudce stoupající z centra města sevřeným údolím potoka PotatschkePfaffendorfu, s řadou zajímavých hrázděných objektů od 16. do 19. stol. Nejcennějším by měl být č. 15 - „Umgebindehauses“ z roku 1587 (jeden z nejstarších hrázděných domů v Sasku), avšak tento dům navenek připomíná zcela fádní novostavbu. Ve střední části ulice bývalý vodní mlýn Plappermühle (Pfaffenberg 31), na portálu datovaný 1549 – 1601 – 1763

pohled ulicí směrem k městu; vpravo zhruba uprostřed onen dům č. 15 (červenec 2014)

pamětní deska na domě č. 17 (červenec 2014)

hrázděný dům č. 13, na kamenných krakorcích částečně vysunutý nad potok (červenec 2014)

 

Plappermühle (červenec 2014)

památkově chráněný hrázděný dům z doby kolem roku 1600, Pfaffenberg 43 (červenec 2014)

hrázděný dům proti domu č. 43 (červenec 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V letech 1901-1904 fungovala mezi Königsteinem a Hütten trolejbusová linka zvaná Bielatalbahn; jedna z prvních na světě.

Ø        Jako „revír Königstein″ je označováno uranové ložisko u Leupoldishainu.

Web:

http://de.wikipedia.org/wiki/Königstein_(Sächsische_Schweiz)

http://www.kirchekoenigstein.de

http://www.hrady.cz/?OID=10562 (česky)

http://www.suehnekreuz.de/sachsen/koenigstein.htm

http://smircikrize.euweb.cz/Nemecko/Sachsen/S_Schweiz/Koenigstein.html (česky)

http://www.kulturdenkmalhaus.de 

http://www.fotobee.de/galerien/koenigstein/

další místa v okolí (mapa) / Sasko / rejstříky / záznam v deníku

červenec 2014