ZAKLÁŠTEŘÍ

k.ú. Oslavany (Boskovická brázda / Ivančicko)

Rozlehlá ostrožna s náhorní plošinou (303 m n. m.) nad soutokem Balinky a Oslavy, severovýchodně od Oslavan. K levému břehu Oslavy spadá velmi prudkými srázy s řadou skalních výchozů; zhruba v polovině těchto srázů ústí Dědičná štola. Západně od Dědičné štoly se nacházely nejstarší uhelné štoly oslavanského revíru – Anton (zřejmě vůbec nejstarší štola, otevřena roku 1763), Jan, Mariahilfe, Locker - dnes zasuté. Další štoly pamatující počátky těžby uhlí na Oslavansku - Helena-Hašple, Verpach, Xaveri, Charlotta, Jánský důl, Christofi - se nacházely na severní straně ostrožny. V jižní části návrší areál bývalého dolu Kukla.

pohled na návrší s areálem dolu Kukla od oslavanského kostela

  

místa starých štol jsou dnes označeny takovýmito tabulkami

rozmístění historických dolů na Zaklášteří dle www.rosicko-oslavansko.cz (bíle doly provozované oslavanskou vrchností, zeleně doly provozované Müllerovým těžařstvem, žlutě doly provozované težařstvem Františka)

 

studánka pod jižními srázy při levém břehu Oslavy

přístupová cesta od ústí Dědičné štoly k bývalému dolu Kukla

výhled z přístupové cesty k dolu Kukla na Oslavany – vlevo kostel sv. Mikuláše, vpravo areál zámku

důl Kukla

Důl se nachází v jihovýchodní části náhorní plošiny, na hraně srázů nad řekou východně od jádra Oslavan. Areálu dodnes dominují dvě věžové stavby - 37 m vysoká železobetonová těžní věž a šestiboký vodojem. Část areálu včetně těžní věže dnes využita jako zábavní park Permonium (těžní věž v jeho rámci přístupná jako vyhlídka a významná technická památka), druhá část včetně vodojemu využívána Oslavanskými strojírnami.

Původně čerpací a větrná jáma padochovského dolu Františka, zvaná též Nová šachta, byla vybudována v letech 1861-1865 v reakci na výbuch na dole Františka (1860), který bylo nezbytné odvětrat. Uhlí zde bylo těženo jen pro potřebu strojů pohánějících čerpadla. V letech 1911-13 byla na návrh ředitele Rosické báňské společnosti J. Jičínského kompletně přebudována podle tehdy nejmodernějších technologií a přeměna na jámu těžní; v té době zde vybudována železobetonová těžní věž, v níž instalován první těžní stroj systému Koeppe v Rakousku-Uhersku (a vůbec poprvé na našem území byl instalován těžní stroj přímo ve věži), i věž vodárenská. Jáma se stala centrální šachtou jižní části rosicko-oslavanského revíru, vytěžené uhlí sloužilo především oslavanské elektrárně, kam bylo dováženo lanovkou. 1. dubna 1941 byl na Kukle nacisty zřízen židovský pracovní tábor, který zde fungoval .až do konce války  Od roku 1947 důl nazýván Václav Nosek (po tehdejším ministru vnitra). V letech 1949 - 1951 zde byl donucovací pracovní tábor. Po vybudování nové centrální šachty revíru Jindřich II ve Zbýšově byla těžba na Kukle roku 1973 ukončena. Důl dosáhl hloubky cca 900 m (11 pater). Do roku 1986 sloužil jako vtažná jáma a pro čerpání vody.

 

důl v roce 1888 a v roce 1929 (www.rosicko-oslavansko.cz)

celkový pohled na areál dolu od jihu

těžní věž dolu Kukla (nemovitá kulturní památka)

 

zábavní centrum Permonium v areálu bývalého dolu

plán zábavního centra Permonium (ke stažení s legendou)

  

šestiboký vodojem

Dědičná štola

Též Erbštola. 3084 m dlouhá štola sloužící odvodnění důlních děl jižní části Rosicko-oslavanského revíru. Klasicistní kamenný portál štoly se nachází na úpatí skalnatých strání na levém břehu Oslavy. Štola mírně stoupá, na svém konci je 130 m pod povrchem. Cca 200 m od jejího ústí se ve štole ukrývá podzemní kryt.

Ražba štoly začala roku 1856; z té doby pravděpodobně pochází i portál. Ražena byla severním směrem; propojila jámu Charlotta, jámu Anna a ukončena byla v jámě Simson ve Zbýšově. Ražba trvala 28 let. Krom odvodňovací funkce se štolou též občas vyváželo uhlí z blízkých jam a chodeb. V roce 1908 sloužila štola jako skladiště dynamitu a v roce 1940 zřídili němečtí vojáci ve štole protiletecký kryt (do roku 1970 udržován jako kryt civilní obrany). Dnes slouží štola jako hlavní odvodňovací dílo pro celý revír (až na úroveň této štoly jsou veškerá důlní díla zatopena); voda ze štoly vytéká do řeky přes čistírnu důlních vod, vybudovanou na druhém břehu řeky. Vstup do štoly je uzavřen (pravděpodobnost výskytu důlních plynů!).

 

portál Dědičné štoly

pohled do útrob štoly

plán posledních cca 250 m Dědičné štoly (www.zachranar.cz)

skalní defilé na levém břehu Oslavy

Prudké srázy s nesouvislými skalními výstupy v déli cca 800 m nad levým břehem Oslavy naproti Oslavanům tvoří mezinárodně významný geologický profil prvohorními horninami přelomu svrchního karbonu a spodního permu (hranice obou útvarů zachycena poblíž portálu Dědičné štoly). Odkryté je zde rosicko-oslavanské uhlonosné souvrství a padochovské souvrství, v západní části též podložní migmatity a svory svrateckého kristalinika. Permokarbonské vrstvy tvoří souvislé jezerní a říční sedimenty západního křídla jižní části boskovické brázdy, zejména pískovce, slepence, prachovce a jílovce. V některých vrstvách výskyt fosilií. Geologickou lokalitu podrobně přibližuje od roku 1987 Naučná stezka permokarbonem Boskovické brázdy, vedoucí po úpatí srázů po břehu řeky; autorem stezky je  RNDr. Lubomír Malý (je však zpracována natolik odborně, že je její obsah pro běžného laika zcela nesrozumitelný).

odkryv podložních vrstev západomoravského krystalinika v nejzápadnější části profilu

 

výchozy permokarbonských hornin

jedno ze zastavení naučné stezky (plánek stezky ke stažení)

Zajímavosti:

Ø        Právě zde (na Zaklášterské stráni, Verpachu a Balinské stráni) byly roku 1760 „oficiálně″ objeveny první uhelné výchozy rosicko-oslavanského revíru (místní uhlí se však používalo již minimálně od roku 1755). Oslavanské doly byly nejstaršími uhelnými doly na Moravě.

Ø        21. března 1921 došlo na dole Kukla k jedné z největších důlních katastrof revíru - výbuch třaskavých plynů si vyžádal 26 obětí (společný hrob zahynulých horníků je na oslavanském hřbitově).

Ø        Kopie dolu Kukla byla později postavená v Maďarsku na dole Pecz, kde též působil J. Jičínský.

Ø        V roce 1924 byla kvůli dopravě uhlí, těženého Dědičnou štolou, vybudována podél Oslavy od ústí štoly až na prádlo u elektrárny úzkokolejná dráha koňka.

Ø        Halda u dolu Kukla ještě v roce 1982 prohořívala. V roce 1992 byla halda rekultivována.

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     Hana Staňková: Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko Oslavansku (Olomouc 2011 – diplomová práce) – viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2011-rg/2011_Stankova.pdf

-     David Grycz, Tomáš Kuchovský, Adam Říčka: Koncepční model proudění podzemní vody v Rosicko-oslavanské uhelné pánvi – viz http://artec.tul.cz/?content=upload/ID-Grycz.doc&lang=cs 

-     Jiří Široký: Dolování uhlí v Oslavanech – ad Zrcadlo 2006/3, 4 - viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/40expedice03_06.pdf, http://archiv.zrcadlo.info/expedice/41expedice04_06.pdf

-     Jiří Široký: Pracovní tábor na dole Kukla v Oslavanech – ad Zrcadlo 2009/15 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/117expedice15_09.pdf

Web:

-     Permonium - http://www.permonium.cz

-     vodárny - http://vodarny.mistecko.info/Oslavany/Oslavany.html

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1790

-     Zdař Bůh - http://www.zdarbuh.cz/reviry/rud/dul-kukla-v-oslavanech/

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/969

-     Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska - http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/Oslavany/Oslavany_text.htm

-     Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska - http://www.rosicko-oslavansko.cz/13-historie/30-prehled-dolu/28-dul-kukla.html

-     záchranář – průzkum Dědičné štoly - http://www.zachranar.cz/2012/01/pruzkum-dedicne-stoly-v-oslavanech/    

Okolí: Svatý Jakub / Ivančice / Oslavany

Brněnsko / rejstříky

březen 2013