OSLAVANY

k.ú. Oslavany (Boskovická brázda / Ivančicko)

Město v údolí Oslavy (230 m n. m.). Jádro města - zástavba ulicového charakteru - přetíná oblouk řeky; na návrší nad jeho západní stranou kostel sv. Mikuláše se hřbitovem, přímo v oblouku řeky na severovýchodní straně města areál bývalého kláštera, později přestavěného na renesanční zámek. Na severozápadní straně vybíhá město do údolí Balinky (dříve Wehrbach, Verpach) a Ketkovického (Zámostního) potoka, na východní straně pokračuje na levém břehu Oslavy ještě průmyslovou čtvrtí kolem nádraží a bývalé elektrárny.

První zmínka o Oslavanech již k roku 1104, kdy údajně darovány brněnským knížetem Oldřichem  a znojemským knížetem Litoldem třebíčskému klášteru (listina je pozdějším falzem z 12. stol.). 1225 byly Oslavany směněny klášterem s jistou Heilwidou ze Znojma, která zde založila první klášter cisterciaček v českých zemích. Ve 2. čtvrtině 16. stol. městečko; k povýšení došlo snad v souvislosti s přechodem Oslavan do světských rukou. Zpustošeny za třicetileté války. Od 70. let 18. stol. těžba břidlicových lupků a posléze uhlí (od roku 1783), která výrazně změnila charakter městečka. V 50. letech 20. stol. výstavba hornických sídlišť (V Sadě ve východní části města jižně od zámku, Na Vyhlídce v severovýchodní části města). Na město povýšeny Oslavany roku 1965.

znak připomíná kdysi zde rozšířené, dnes však již v podstatě zaniklé vinohradnictví; vytvořen byl podle obecní pečeti z roku 1622

celkový pohled na město s dominantou kostela a Oslavanskou starou horou v pozadí od dolu Kukla

radnice č.p. 51; na fasádě sgrafito s hornickým motivem ve stylu socialistického realismu, pod ním pamětní deska k 30. výročí založení KSČ z roku 1951

  

sv. Jan Sarkander (1746) a sv. Jan Nepomucký (1717) u mostu na náměstí (nemovité kulturní památky)

 

škola č.p. 144 (dnes základní umělecká škola) s pamětní deskou oslavanského rodáka, ornitologa a amatérského archeologa Václava Čapka

kamenný kříž z roku 1804 v Kostelní ulici

starý dělnický (hornický?) domek č.p. 527 proti oslavanskému nádraží

zámek č.p. 1 (nemovitá kulturní památka)

Zámek (bývalý klášter) stojí o samotě v oblouku řeky Oslavy při severovýchodním okraji města, od něhož býval původně oddělen mlýnským náhonem. Rozlehlý komplex se skládá ze dvou nádvoří. Západnější 1. nádvoří renesanční, na západní a východní straně lemováno patrovou arkádovou lodžií. východnější 2. nádvoří je vlastně původním rajským dvorem obklopeným v jádru románskými klášterními budovami. V jihovýchodním rohu zámecká kaple - raně gotický presbytář střední lodi původního trojlodního klášterního chrámu Panny Marie; pozůstatky románské lodi chrámu, údajně včetně částečně dochovaného románského portálu v západní zdi, jsou obsaženy v renesanční sýpce na jižní straně 2. nádvoří. Zámek obklopuje menší nepříliš udržovaný park. Západně od zámku stával dvůr; na jeho místě dnes moderní výstavba severní části Náměstí 13. prosince, zachována pouze o samotě stojící stodola na břehu řeky.

Klášter cisterciaček Vallis Sanctae Mariae (Údolí Panny Marie) zde založen roku 1225, kostel Panny Marie svěcen 1228. Do poloviny 13. stol. byla dokončena výstavba celého areálu. Klášter byl podřízen cisterciáckému klášteru ve Velehradě. Informace o historii kláštera v 1. pol. 15. stol. se rozcházejí - někdy je uváděno strádání, ničivá povodeň a neblahé následky válečných událostí, dle jiných měl klášter přečkat husitské bouře bez větší pohromy. Pro druhou verzi mluví, že některé jiné kláštery si v Oslavanech ukrývaly své cennosti (a poté se jejich navrácení musely domáhat soudní cestou!). Jisté je, že již koncem 14. stol. se klášter potýkal s finančními problémy a po celé 15. stol. více méně stagnoval. Pravděpodobně po rozsáhlém požáru v roce 1517 odešly cisterciačky do kláštera ve Starém Brně, nedlouho poté klášter zanikl a majetek přešel do světských rukou. V pol. 16. stol. za Volfa Krajíře z Krajku, začaly první stavební úpravy areálu na renesanční zámek, současnou podobu získal zámek za Kryštofa z Althanu (získal zámek roku 1577), kdy byl k původnímu klášteru přistavěn nový renesanční zámek, tvořící dnes 1. nádvoří. Tehdy byla také zbořena větší část klášterního kostela a zbytek střední lodi upravena na zámeckou kapli. Koncem 16. stol. byly vybudovány arkády. Althanové drželi zámek až do pol. 17. stol. po nich pak Mollartové. Od poč. 18. stol. držel zámek strahovský klášter a od roku 1712 až do roku 1782 opět starobrněnské cisterciačky. V průběhu 19. stol. se zde vystřídala řada majitelů - za Jana Nepomuka Scharffa počátkem století dostaly budovy klasicistní fasádu a přistavěna věž nad kaplí. Od 17. stol. do roku 1868 byl v přízemí zámku pivovar. Za 2. světové války a ještě nějaký čas po ní zde sídlila armáda, v letech 1949-51 zde byli ubytováni vězni pracující v donucovacím táboře na dolu Kukla. Poté sloužil zejména jako sklady a chátral, v 90. letech dokonce došlo ke zřícení části arkád. Od roku 1999 probíhá postupná obnova. V jižním křídle několik muzejních expozic (hornictví a energetika na Oslavansku, historická hasičská technika), západní křídlo komerčně využito (restaurace, pivovar, fit centrum...). 1. nádvoří volně přístupno.

 

areál zámku na mapě v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – je vidět, že zatímco vlastní zámek se v podstatě nezměnil, radikální změna nastala v prostoru hospodářského dvora

nákres zámku z informační tabule

pohled na zámek od východu, z návrší dolu Kukla

pohled na zámek od severozápadu, přes řeku Oslavu

celkový pohled na areál zámku od západu; v pozadí reál dolu Kukla

 

vstupní část zámku

vstupní brána

 

povodňová značka ve vstupní bráně (na zdi vpravo)

1. nádvoří s arkádami z doby kolem roku 1590

arkády na západní straně nádvoří

okrouhlá věžička v severozápadním rohu 1. nádvoří

renesanční kašna na 1. nádvoří

  

arkády na východní straně nádvoří

štuková výzdoba stropu schodiště do horní arkádové chodby na východní straně 1. nádvoří

 

průchod mezi 1. a 2. nádvořím

 

severovýchodní roh a západní křídlo 2. nádvoří, bývalého rajského dvora románského kláštera

 

zámecká kaple – torzo původního klášterního kostela; dominantní štíhlá věž nad kaplí z roku 1833

 

arkáda na jižní straně kostela z roku 1583, stylově zcela jiná než arkády 1. nádvoří

 

kamenný ?? v přízemí arkády na jižní straně kostela

průchod mezi zámeckou kaplí a renesančním špýcharem navazujícím na jižní trakt zámku

německý bunkr z období 2. sv. války proti vstupu do zámku

 

stodola – jediný dochovaný zbytek hospodářského dvora

nová výstavba na místě hospodářského dvora; pohled přes řeku

vodní mlýn

Bývalý vodní mlýn, poháněný náhonem z řeky Oslavy, stojí jižně od zámku na křižovatce ulic Zámecká a U Zámku. Budova mlýnice dosud zachovaná, byť již bez náhonu (vedl v trase ulice Mlýnská – U Zámku) a údajně bez vnitřního zařízení. Mlýn bude pravděpodobně velmi starého původu, lze předpokládat jeho vznik v souvislosti s blízkým klášterem. Zanikl údajně ztrátou vody v důsledku poddolování (?). Kolem roku 2008 proběhla přestavba budovy, která setřela některé její typické rysy.

(Níže na témže náhonu, poblíž dnešního č.p. 1136, stával ještě druhý mlýn, dnes již zaniklý.)

 

areál mlýna u zámku na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

podoba mlýnu v roce 1985 (www.vodnimlyny.cz) a dnes

mlýn z křižovatky ulic; v těchto místech směrem doleva původně tekl mlýnský náhon

druhý oslavanský mlýn, dnes již zaniklý, na mapě z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

kostel sv. Mikuláše (nemovitá kulturní památka)

Barokní jednolodní kostel s věží v západním průčelí stojí na výrazném návrší na západním okraji města. Tvoří výraznou dominantu. V kostele umístěna soška Panny Marie Karmelské středověkého původu z 2. čtvrtiny 14. stol. (původně zřejmě z oslavanského kláštera, dle některých autorů možná dar Elišky Přemyslovny), barokně upravená, která je od roku 1707, kdy zde založeno Bratrstvo škapulíře Panny Marie Karmelské, předmětem uctívání a poutí.

Původně středověký, jako farní doložen již roku 1337. Roku 1770 zbořen a nahrazen novým barokním. Ze starého kostela ponechána pouze kaple sv. Rocha z roku 1679, změněná na sakristii. 1780-96 přistavěna věž, 1900-1902 zvýšena.

pohled na areál kostela se hřbitovem (kaple vpravo) od řeky

 

celkový pohled na kostel sv. Mikuláše

kostelní věž

 

kamenné desky, připomínající výstavbu kostela a kostelní věže, umístěné na vnější straně věže

 

náhrobní kameny na severní straně lodi

 

náhrobní kameny na jižní straně lodi

 

dva kamenné kříže u kostela

socha Ecce Homo z roku 1705 na schodišti ke kostelu (nemovitá kulturní památka)

hřbitov

Hřbitov se rozkládá v jihozápadním sousedství kostela sv. Mikuláše. Dominuje mu novogotická hrobka Scharff-Baumgartenů a kaple sv. Barbory a. Původně byl hřbitov kolem kostela, na současné místo přeložen někdy před rokem 1825.

vstupní brán hřbitova se sochami Panny Marie Bolestné a Ježíše Trním korunovaného

centrální hřbitovní kříž

novogotická hrobka Scharff-Baumgartenů (nemovitá kulturní památka)

kaple sv. Barbory, postavená těžařským rodem Müllerů (nemovitá kulturní památka)

památník u zdi hřbitova, připomínající soukromý „hřbitůvek″, který si zde kolem roku 1860 zřídila těžařská rodina Müllerů;  zrušen roku 1959, náhrobní desky údajně uloženy v kapli sv. Barbory

pomník 53 horníkům, kteří zahynuli v roce 1860 při největším důlním neštěstí Rosicko-oslavanského revíru  dole Františka v Padochově (nemovitá kulturní památka)

pomník horníků, kteří zahynuli roku 1921 při důlní katastrofě na dole Kukla

pomník katolíkům, padlým v 1. svatové válce

pomník osvoboditelům z roku 1945

boží muka při kostelní zdi

elektrárna

Dnes z větší části zpustlý areál nejstarší uhelné elektrárny na Moravě se nachází ve východní části města, v sousedství železničního nádraží. Z celého areálu dnes dochováno pouze torzo, zejména budova strojovny. Nad areálem elektrárny výrazná halda strusky, dominanta Oslavan; nižší partie haldy dnes využívány jako solární elektrárna.

Vybudována v letech 1911-1913 berlínskou firmou AEG Union jako první tepelná velkoelektrárna na Moravě a jedna z největších v Rakousku-Uhersku. Personál tvořili vysloužilé strojníci a topiči rakouského válečného loďstva. Využívala méně kvalitního oslavanského (důl Kukla, nárazově i důl Františka) a posléze zbýšovského (důl Jindřich II) uhlí, které do ní bylo dováženo lanovkami. Elektrickou energií zásobovala všechny průmyslové podniky v Brně a přispěla k jejich rozvoji za 1. republiky. Ve 40. letech došlo k radikální přestavbě elektrárny. Zrušena byla roku 1993.

areál elektrárny ve 20. letech 20. stol. (www.rosicko-oslavansko.cz)

 

vrátnice bývalé elektrárny s budovatelským sgrafitem z 50.-60. let 20. století

 

historická budova bývalé elektrárny

 

novější budovy ve východní části areálu s vlečkou

  

strusková halda

nádraží

Železnice z Moravské Bránice do Oslavan vybudována roku 1912. Nádraží bylo postaveno v bezprostředním sousedství elektrárny. Vlečky z nádraží vedly jednak do elektrárny, jednak do cukrovaru.

  

nádražní budova

kolejiště s vlečkou do areálu elektrárny (vpravo)

  

boží muka u nádraží

Zajímavosti:

Ø        Na území města doloženo osídlení již v mladší době kamenné a v době bronzové.

Ø        Ves vznikla při tzv. Libické cestě, jedné z důležitých raně středověkých spojnic Podunají s Čechami.

Ø        1338 uděleno klášteru hrdelní právo, hrdelní soud zde až do roku 1729; popraviště bylo na Šibenici.

Ø        1457 (dle jiných informací již ve 13. stol.; v pol. 15. stol. pouze potvrzeny privilegia) povoleno na klášterních pozemcích dolování měděné rudy.

Ø        V 18. a 19. stol. zde výroba fajánse.

Ø        Od poloviny 18. stol. byly Oslavany jedním z center těžby černého uhlí (oslavanské doly byly nejstarší na Moravě). Těžilo se zejména na Zaklášteří severně od města, později i jižně od města směrem na Novou Ves (v okolí Oslavanské staré hory), v širším okolí pak na Havírně v údolí Balinky a v Padochově.

Ø        V Oslavanech se 1. 11. 1881 narodil herec a režisér Karel Urbánek

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     kol.: Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rozpravy Národního technického muzea v Praze 129 (Praha 1993)

-     Dušan Foltýn a kol.: Encyklopedie moravských a slezských klášterů (Praha 2005)

-     Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (Praha 1996)

-     Ladislav Hosák, Metoděj Zemek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - Jižní Morava (Praha 1981)

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

-     Michaela Neradová: Dějiny oslavanského kláštera ve 13. století (Brno 2008 - diplomová práce) - viz http://is.muni.cz/th/123771/ff_b/Dejiny_klastera_v_Oslavanech_ve_13._stoleti.pdf

-     Hana Staňková: Důsledky ukončení hornické činnosti na Rosicko Oslavansku (Olomouc 2011 – diplomová práce) – viz http://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2011-rg/2011_Stankova.pdf

-     Dana Plíšková: Oslavany mezi světovými válkami (Brno 2009 – diplomová práce) - viz http://is.muni.cz/th/145364/ff_m/DIPLOMKA.txt 

-     Jiří Široký: Dolování uhlí v Oslavanech – ad Zrcadlo 2006/3,4 - viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/40expedice03_06.pdf, http://archiv.zrcadlo.info/expedice/41expedice04_06.pdf   

-     Jan Kyselák: Zachránily klášter jeptišky? – ad Zrcadlo 2006/8 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/45expedice08_06.pdf 

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.oslavany-mesto.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Oslavany

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=1407

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/859-mlyn-v-oslavanech

-     pivovary - http://www.pivovary.info/prehled/oslavany/oslavany.htm

-     Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, historie - http://www.rosicko-oslavansko.cz/13-historie/29-strucna-historie/

-     Vlastivědný spolek Rosicko-Oslavanska, expozice - http://www.rosicko-oslavansko.cz/12-expozice/27-hornictvi-a-energetika/

-     encyklopedie ČR - http://www.encyklopediecr.eu/cz/e-shop/c24936/oslavany.html

-     brownfieldy - http://www.brownfieldy-jmk.cz/detail/?id=3106

-     komínová databáze - http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=5017

-     elektrizace jižní Moravy - http://www.zmehistory.cz/Oslavany/Oslavany.html

-     vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-brno-venkov/oslavany.html

Okolí: Zaklášteří / Ivančice / Pancíře / Letkovická stráň

Brněnsko / rejstříky

březen 2013