IVANČICE (Eibenschitz)

k.ú. Ivančice, Kounické Předměstí (Boskovická brázda / Ivančicko)

Město v kotlině při soutoku Jihlavy s Oslavou a Rokytnou (209 m n. m.). Nepravidelně okrouhlé historické jádro poměrně složité urbanistické struktury s několika náměstími (Žerotínovo náměstí čili Dobytčí trh je považováno za pozůstatek historického větvení cesty od Brna do Oslavan a Znojma), kostelem a řadou dosud dochovaných renesančních domů bylo obehnáno kamennými hradbami, dosud částečně dochovanými. Uvnitř hradem ležela i židovská čtvrť a vodní mlýn. Západně od historického jádra rozlehlé Oslavanské předměstí (které vzhledem k uliční síti, navazující na uliční síť jádra pravděpodobně tvořilo s pozdějším jádrem města jeden urbanistický celek ještě před vznikem městského opevnění), východně Kounické předměstí (které má vlastní katastrální území) s kaplí Nejsvětější trojice, na jihovýchodě byla později samostatným předměstím Rybářská ulice. Na jižním okraji historického jádra (již mimo hradby) zbytky českobratrského areálu s kostelem a školou.

Ivančice vznikly pravděpodobně počátkem 13. stol. jako náhrada zaniklého správního hradiště na Réně. Vznik v 1. pol. 13. stol. dokládají i archeologické nálezy (ze starší doby zde nebyly nalezeny). Roku 1221 je jako svědek uveden jistý Matyáš z Ivančic (snad místní farář), což je první písemná zmínka o Ivančicích. 1239 je zde doložen farní kostel. Původně šlo zřejmě o zeměpanskou tržní osadu, založení města lze předpokládat někdy v 70. letech 13. stol. (první výslovná zmínka roku 1288; Ivančice patří k nejstarším městům na Moravě). Roku 1304 bylo město vypleněno Kumány; jejich obnova roku 1311 bývá často označována jako nové založení. V 1. pol. 14. stol. zde připomínán markraběcí hrad (bývá kladen do míst pozdějšího Pírkova domu či do prostoru někdejší farní zahrady severně od Palackého náměstí za Starou radnicí, fakticky je však jeho poloha dosud neznámá). Původně město královské, od konce 15. stol. poddanské jako součást panství Moravský Krumlov. Významná Židovská komunita, existující pravděpodobně od počátku města; Ivančice jsou jedním z mála moravských měst, odkud Židé nebyli nikdy vypovězeni a nejpozději od 15. stol. mohli žít dokonce uvnitř hrazeného města. V 16. stol. významné centrum Jednoty bratrské, město převážně luterské. Během třicetileté války a bezprostředně po ní zpustla více jak polovina domů. Od vzniku obecní správy v pol. 19. stol. až do roku 1919 zde existovaly dvě samostatné obce - vlastní Ivančice a Ivančice - Obec židovská. 1912 zavedena železnice. Od roku 1990 městská památková zóna.

 

symbol tří pohárů v městském erbu pochází z pečetě, doložené již roku 1382; pravděpodobně původně kádě, související se zdejším vinařstvím (dnes používán znak bez klenotu)

Ivančice s dominantní kostelní věží od jihu

kino Réna č.p. 1013 z počátku 30.let 20. stol.

  

poklona z 18. stol. s dřevěnou sochou Krista u kůlu (nemovitá kulturní památka) na nároží ulic Kounická a Jana Fibicha

Panský dům č.p. 282+366 (nemovitá kulturní památka) v Široké ulici z let 1597-1607 (stavebník Šimon Pírko), upravený v 19. a 20. stol.

 

Mariazellská kaplička (nemovitá kulturní památka) v Krumlovské ulici z roku 1758

dům č.p. 199 na Tesařově náměstí

 

dům č.p. 1018 se znakem města na průčelí v Chřestové ulici

 

železobetonový most přes Jihlavu do Němčic z roku 1923, přestavěn 2008, a jeho starší dřevěný předchůdce (ad Zrcadlo)

Palackého náměstí

Centrální prostor města. Řada více či méně dochovaných renesančních domů, z nichž nejvýznamnější Pírkův dům a Stará radnice na západním konci; fasády vesměs výsledkem historizujících úprav 2. pol. 19. stol. Na jižní straně kostel Nanebevzetí Panny Marie. V ploše náměstí Mariánský („Morový″) sloup a kašna sv. Floriana; oboje barokní z 18. stol. Na východním konci se na náměstí pravoúhle připojuje Komenského náměstí.

Původně zván Velký trh. Tradičně se předpokládá jeho vytyčení v souvislosti se založením města. Tuto teorii však zpochybňuje jeho vazba na kostel, který stál prokazatelně již před založením města.

  

Mariánský sloup (nemovitá kulturní památka) z roku 1726 od Štěpána Pagana s kopiemi soch sv. Rocha, sv. Barbory, sv. Jana Nepomuckého, sv. Šebestiána a sv. Karla Boromejského (originály v arkádové chodbě Pírkova domu)

 

barokní kašna z poč. 18. stol. na místě starší se sochou sv. Floriána z roku 1763 (nemovitá kulturní památka); současná kašna je kopie z roku 2004

 

dům č.p. 16 s pozdně renesančním portálem z roku 1603 - vnější podoba z 19. stol. (nemovitá kulturní památka)

 

č.p. 10, č.p. 11 (hotel Černý lev) a č.p. 12 (nemovitá kulturní památka) na severní straně námestí

  

secesní měšťanský dům č.p. 87 na východní straně náměstí (nemovitá kulturní památka)

Stará radnice č.p. 4 (nemovitá kulturní památka)

Renesanční stavba s nárožním arkýřem, datovaná 1544, v severozápadní části Palackého náměstí. V interiéru různé renesanční klenby; sklípkové nejstarší na Moravě. Od pol. 19. stol. okresní soud, dnes zde informační středisko a památník Alfonse Muchy (s expozicí věnovanou též Vladimíru Menšíkovi).

  

Stará radnice počátkem 40. let 20. stol. (www.ivancice.cz) a dnes

pamětní deska A. Muchy na budově

Pírkův dům č.p. 196 (nemovitá kulturní památka)

Renesanční palác, zvaný též Dům Pánů z Lipé, na západním konci Palackého náměstí, sloužící dnes jako městský úřad. Mladší dvorní k hradbě přistavěné křídlo vytváří s hlavní budovou dvorek dnes parkově upraven (v době otevření radnice volně přístupné).

Dům byl postaven Antoniem Valdim v letech 1607-11 pro ivančického primátora, provazníka Šimona Pírka (traduje se, že přestavbou původního středověkého zeměpanského hrádku, objevené středověké sklepy pod objektem však jsou v současné době interpretovány jako zbytky několika měšťanských obytných domů z 15. – 16. stol., což umístění hrádku v této poloze téměř vylučuje). Někdy před rokem 1622 jej údajně získal a dostavěl majitel ivančického panství Pertold BohosudLipé; někdy jsou však znaky pánů z Lipé ve výzdobě budovy vysvětlovány pouze jako důkaz Pírkovy loajality k vrchnosti. Patrně na přelomu 17. a 18. stol. získalo palác město. Případná účast PertoldaLipé na dostavbě paláce je jedním z mnoha otazníků kolem této budovy, je však velmi pravděpodobná. Do roku 1883 v něm byla kasárna, později škola, od roku 1945 zde radnice.

 

současná podoba průčelí domu a původní vzhled s renesanční atikou, snesenou roku 1873 (ad Zrcadlo)

renesanční portál, zřejmě z dílny sochaře J. Gialdiho; nad oknem znak Pertolda z Lipé a jeho manželky Marie Zárubové z Hustiřan

 

heraldická výzdoba portálu – v levém rohu později upravený znak Šimona Pírka, respektive provaznického cechu (?), uprostřed znak pánů z Lipé (v pravém rohu portálu – nevyfotografován – znak města Ivančic)

 

hlavy na bocích portálu údajně symbolizují tehdy aktuální boj křesťanů (na pravé straně, straně „dobra″) proti Turkům (na levé straně, straně „zla″); dívčí hlavy jsou vysvětlovány jako symbol islámu (s půlměsícem) a křesťanství (se sluncem), také by to však mohly být noc a den… 

nárožní arkýř „držený″ atlantem, taktéž s manýristickou výzdobou

pamětní deska padlým v 1. sv. válce na budově

 

vstupní mázhaus, zaklenutý do toskánského sloupu

znak Šimona Pírka, někdy uváděný též jako znak provaznického cechu (zkřížené šípy / napínáky ? a provaznický hák, překryté srdcem) na středním sloupu mázhausu

pomník v mázhausu, připomínající zemřelé v boji, při náletech i v koncentračních táborech během 2. sv. války

 

dvorní (jižní) křídlo s arkádou, v níž uloženy originály barokních soch z Mariánského sloupu na náměstí

   

originály soch sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského, sv. Barbory a sv. Šebestiána z Mariánského sloupu na náměstí, vytvořené v 1. pol. 18. stol. Štěpánem Paganem z mušličkového vápence od Neziderského jezera

parkově upravený dvůr Pírkova domu

Frušauerův dům č.p. 195 (nemovitá kulturní památka)

Též „Na poště″. Další z dochovaných renesančních domů na Palackého náměstí, v sousedství Pírkova domu. Pochází z 2. pol. 16. stol., do dnešní podoby upraven koncem 19. stol. Dochován bohatě zdobený portál, dvoulodní síň s toskánskými sloupy a další prostory s renesančními klenbami. Domem možný průchod z náměstí do Mlýnské ulice

 

dům č.p. 195 v popředí; v pozadí věž kostela Nanebevzetí Panny Marie

   

bohatě zdobený renesanční portál z roku 1583

  

průjezd do dvora s renesančními klenbami

dvorní fasáda a dvorní trakt Frušauerova domu

kostel Nanebevzetí Panny Marie (nemovitá kulturní památka)

Monumentální trojlodní gotická stavba v jižní části města. Při jižní straně barokní pohřební kaple, někdy zvána též kaplí Božího hrobu. V západním průčelí stojí 53 m vysoká hranolová věž, zakončená renesanční helmicí, která sloužila též jako městská hláska (v 5. patře je byt věžného). Na věži dva historické zvony - z let 1498 (tón G1) a 1707 (tón A1).

Kostel doložen roku 1239, pravděpodobně však ještě starší. Z této románské stavby, vypálené (i s obyvatelstvem v ní ukrytým) roku 1304, zachována ve zdivu střední loď a dle některých badatelů spodní dvě patra věže (jinými datovány až do následující stavební fáze kolem čtvrtiny 14. stol.). Po roce 1312 začala stavba nového presbytáře, ve 2. pol. 14. stol. postaveno 3. a 4. patro věže. Nové trojlodí stavěno fakticky po celé 15. stol. Ve 2. pol. 16. stol. byla věž zvýšena o obytné patro a následně završena ochozem a helmicí. Roku 1639 přistavěna pohřební kaple Komínků z Engelhausu. Po požáru 1763 barokní přestavba, další úpravy dle projektu K. Madlmayera  v letech 1946-50.

 

celkový pohled na kostel

kostel v 16. stol., před dostavbou helmice věže (ad Zrcadlo)

plán kostela s odlišením hlavních stavebních fází (šedě 13. stol., zeleně 14. stol., oranžově 15. stol., žlutě 18. ? stol.)

 

mohutná hranolová zvonice; nelze vyloučit, že původně měla fortifikační funkci

presbytář hlavní lodi

 

boční oltáře v hlavní lodi

vzdušník a hlava muže v kápi na stropě hlavní lodi

renesanční kruchta ze 16. stol.; dle jiných až po roce 1600

pohled k jižní boční lodi

východní část severní lodi kostela

západní část severní lodi - kaple sv. Anny

 

klenební svorník v kapli sv. Anny s erbem města (na druhém, vzdálenějším svorníku erb pánů z Lipé)

mlýn č.p. 190

Areál vodního mlýna, napájeného náhonem z Oslavy (který byl s velkou pravděpodobností vybudován úpravou jednoho z původních ramen řeky), se nalézá při vnitřní straně jižní hradby města, v jižním sousedství kostela. Mlýn je velmi starého původu; uvádí se 2. pol. 14. stol., avšak vzhledem k velmi atypické situaci, kdy mlýnský náhon proniká opevněním dovnitř města, nelze vyloučit ani jeho vznik ještě před založením města.

 

areál mlýna v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz); v pravém dolním rohu část opevnění města s baštou

průčelí mlýna

nádvoří

 

mlýnice

západní část areálu

areál mlýnu na leteckém pohledu (www.mapy.cz)

Komenského náměstí

Dříve Rynková ulice. Severojižní prostor v centru historického jádra. Zástavba vesměs z 19. stol. Na západní straně bývalá škola. Na jižním konci na něj pravoúhle navazuje Palackého náměstí. Některé urbanistické teorie ho považují za pozůstatek původního předlokačního trojúhelníkového tržiště (vymezeného na východě ulicemi Růžová a Jana Schwarze), později zastavěného bloky domů, vymezujícími dnes náměstí na východní straně (což by vysvětlovalo jednu z mnoha urbanistických „nelogičností″ Ivančic - neexistenci přímého spojení mezi Horní a Dolní bránou). V pozdější době byla severní část náměstí součástí židovského ghetta (hranice byla až do roku 1968 vyznačena v dlažbě; někdy uváděná separační zeď s brankou není doložena, spíše šlo jen o nerealizovaný záměr).

 

pamětní deska rodiny Novotných na budově bývalé školy č.p. 20 na západní straně náměstí

 

renesanční Pretznerův (též Kletzlův) dům č.p. 74 (nemovitá kulturní památka) na severním konci náměstí, který býval též radnicí židovské čtvrti, dnes a na historickém snímku, kde před ním ještě tzv. židovská kašna, zničená roku 1968 (ad Zrcadlo)

detail arkýře Pretznerova domu se znakem pánů z Lipé

pamětní deska hudebního vědce Guido Adlera na Pretznerově domě

ulice Josefa Vávry

Dříve Židovská ulice. Západovýchodní ulice v severní části historického jádra tvoří osu bývalé židovské čtvrti. Severně od ní synagoga, na východním konci výstavný renesanční dům č.p. 74. (viz Komenského náměstí). V přestavěné podobě dochována většina domů židovské čtvrti.

Ulice je pravděpodobně původní (ještě před vznikem města) trasou cesty od Brna na Oslavany. Kdysi ústila na západním konci do Židovské brány, roku 1690 zrušené (v té době již cesta na Oslavany vedla zjevně mimo jádro města, po severním obvodu jeho hradeb; zazdění možná souviselo se snahou omezit židovskou konkurenci křesťanských kupců, soustředěných v jižní části města). Pravděpodobně koncem 15. stol. se stala centrem židovského osídlení v Oslavanech; od poč. 17. stol. zde doloženo ghetto (které kromě ulice J. Vávry zahrnovalo ještě ulice J. Schwarze, Ve Fortně a severní část dnešního náměstí Komenského, později i východní část Žerotínova náměstí). Ulice se znovu stala průjezdnou až po zboření bývalé brány roku 1848.

  

ulice Josefa Vávry s pomníkem Jana Fibicha, zastřeleného zde gestapem

synagoga (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlá empírová budova (31,5 x 15,8 m) v nejsevernější části historického jádra, severně od ulice J. Vávry. Postavena v letech 1851-53 dle návrhu vídeňského architekta Lorenze Wagnera na místě starší, údajně z 15. stol. Roku 1941 uzavřena. Po 2. sv. válce využívána jako skladiště, v současné době se uvažuje o její obnově pro kulturní účely.

 

pohled na synagogu od jihu dnes a v roce 1853 (www.ivancice.cz; vlevo štít dnes již neexistujícího domu rabína)

 

hebrejský nápis na jižní fasádě; v překladu „Vstupte do jeho bran s díkuvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem″

západní průčelí synagogy

opevnění (nemovitá kulturní památka)

Město obklopovaly kamenné hradby s údajně šesti půlkruhovými baštami a čtyřmi branami - na východě Dolní (Kounickou), na západě Horní (Oslavanskou), na severozápadě Židovskou a na jihu Novou. Průběh opevnění dosud v půdorysu města dobře patrný, v bývalém parkánu dnes ulice Horní a Dolní Hlinky, Dr. V. Novotného (dříve Malé Hlinky), Tesařovo náměstí (Neslovická ul.), Ve Sboru, Chřestová a Fibichova (dříve Nová). Hradba nejlépe dochována v jižní části při areálu mlýna (kde i jedna bašta) a následně podél Mlýnské ulice. Další bašta částečně dochována v sousedství Pírkova domu. Další fragmenty hradby včetně bašty v severovýchodním nároží ukryty v zahradách či pozdější zástavbě. Z bran dochováno pouze torzo Nové brány (?).

Dnešní kamenné hradby pocházejí až z konce 15. či poč. 16. stol.; podoba staršího opevnění není známa, často se soudí, že bylo pouze valové. Původně mělo město zřejmě jen tři brány, Nová brána byla postavena údajně až roku 1572 v souvislosti s nově vzniklým předměstím - Rybářskou ulicí. Židovská brána byla již roku 1690 zazděna a nahrazena brankou pro pěší na severní straně. Horní brána byla zbořena 1829, bývalá Židovská brána 1848, Nová brána 1856 a Dolní brána 1861.

 

zvláštní objekt, považovaný za torzo Nové brány, spíše však jde o přilehlý úsek hradby, k níž byl později přistavěn obytný dům

  

torzo hradby v Mlýnské ulici

  

dochovaný úsek opevnění ve dvoře mlýna

dochovaná střílna v mlýnském dvoře

  

bašta v mlýnském dvoře

interiér bašty v mlýnském dvoře

bašta ve dvoře Pírkova domu

úsek hradby na západní straně města, k němuž bylo přistavěno jižní křídlo Pírkova domu

bašta v severovýchodním rohu opevnění (www.mapy.cz)

areál jednoty bratrské

Bratrský sbor a škola se nacházely při jihozápadním okraji historického jádra, vně hradeb (náměstí Ve Sboru, Krumlovská ulice). Budovy č.p. 360 Na východním konci jižní strany náměstí Ve Sboru stojí budova bývalé fary a špitálu č.p. 360, radikálně přestavěná roku 1910. Z modlitebny, přiléhající k budově fary na východní straně, dochována pouze věž, archeologické vykopávky lodi a presbytáře jsou odkryté na přilehlém pozemku. Na severní straně náměstí dominantní budova bratrské školy č.p. 272 z konce 16. stol. Jihozápadně od sboru, na protilehlé straně ulice Krumlovské, se nachází dům č.p. 298, původně dům pánů z Náchoda, který byl roku 1577 věnován sboru pro rozšíření bratrské akademie; po vyhnání bratří přeměněn na hostinec, proto dnes objekt známý zejména pod jménem Nová Hospoda.

Ivančice byly významným centrem Jednoty bratrské. Sbor byl založen zřejmě koncem 15. stol. (první písemná zpráva o jeho působení je z roku 1505). Areál na předměstí byl pro jeho potřeby zakoupen roku 1535, 1539 postavena modlitebna. Od roku 1558 zde působil biskup Jednoty Jan Blahoslav (+ 1571, pravděpodobně zde i pochován), který zde založil školu pro výchovu kněžského dorostu a roku 1562 sem přesunul tajnou bratrskou tiskárnu, kde se tiskly významné náboženské spisy, mimo jiné Blahoslavův překlad Nového zákona, pojatý později do Bible kralické, či Blahoslavův kancionál. Tiskárna zde fungovala do roku 1578, poté převezena do Kralic. V letech 1576-1620 zde působila bratrská akademie (gymnázium), jejímž rektorem byl mimo jiné Esrom Rüdinger, profesor univerzity ve Wittembergu. Biskupové jednoty bratrské zde působily až do uzavření sboru po Bílé hoře, posledním byl Jiří Erastus. Již roku 1623 zbořen presbytář modlitebny, po požáru roku 1756 pak i loď. Vykopávky modlitebny odkryty v roce 1980.

  

vykopávky bratrské modlitebny (nemovitá kulturní památka)

studna při kněžišti modlitebny

 

věž modlitebny, přistavěná k budově bývalé fary

bývalá bratrská škola č.p. 272 (nemovitá kulturní památka)

pomník biskupa Jednoty bratrské Jana Blahoslava z roku 1931 dle návrhu ivančického tiskaře Miloše Navrátila v parčíku před bývalou farou

  

tzv. Nová hospoda č.p. 198 (nemovitá kulturní památka) s portálem z roku 1615, na němž latinský verše, v překladu „Země je vyhnanství, smrt je brána, vlast je nebe. Vše pomine kromě Boha.″

kaple Nejsvětější Trojice (nemovitá kulturní památka)

Renesanční kaple s mladší věží v malém parčíku na křižovatce ulic Jana Fibicha a Novohorská; na Kounickém předměstí při severovýchodním rohu historického jádra města.

Původně hřbitovní. Založená údajně spolu s přilehlým hřbitovem roku 1560 (ten nahradil původní hřbitov při kostele Panny Marie). V letech 1581-1622 sloužila německým kalvinistům. Věž přistavěna roku 1838. Hřbitov 1837 zrušen a 1866 upraven na park (později částečně zastavěn). Několik původních náhrobních kamenů vsazeno do zdiva kaple.

  

kaple Nejsvětější Trojice

deska nad vstupem do kaple

renesanční portál z podvěží do lodi

  

barokní náhrobníky (18. stol. ?) vsazené do vnější zdi kaple

kříž u kaple

pomník padlým v 1. sv. válce z roku 1923

hřbitov

Hřbitov se rozkládá na východním okraji města. Hřbitov byl zřízen roku 1837, kdy nahradil starší pohřebiště u nedalekého kostela Nejsvětější Trojice. U hřbitova začíná křížová cesta, vedoucí ke sv. Jakubu.

obřadní síň

centrální hřbitovní kříž

  

hrob rodiny Zozuli do Salino s benátským lvem, připomínajícím původ rodu (deska z konce 18. stol. však nebyla od počátku součástí náhrobku, původně byla umístěna na domě a na hrob byla umístěna až roku 1932 učitelem a vlastivědným pracovníkem Josefem Vávrou, který zde byl o čtyři roky později též pohřben)

hrob majora Jana Nováka, velitele čs. jednotek na Dukle, který tragicky zahynul dva měsíce po skončení války

společný hrob ivančických kněží, mimo jiné i symbolický hrob hrdiny odboje Adolfa Tesaře, popraveného v červnu 1942 (uprostřed)

hrob rodiny Muchovy; zda je zde nějaký vztah k ivančickému rodáku, malíři Alfonsu Muchovi netuším

hrob rodiny Kaplerovy se zajímavým kovovým křížem

hrob s dřevěnou náhrobní deskou

 

novodobé kované náhrobky

židovský hřbitov (nemovitá kulturní památka)

Rozlehlý židovský hřbitov (třetí největší v ČR po pražském a kolínském; 1,25 ha, dochováno téměř 1800 náhrobků) se nalézá na severním okraji města, ve svahu nad pravým břehem Mřenkovského potoka při ulici Mřenková. Neznámého stáří (snad z 15. stol.), s nejstarším náhrobkem z roku 1552, již v 17. stol. dvakrát rozšiřován. Na hřbitově pochována řada významných osobností, mimo jiné rabíni Josef Rakower († 6. 1. 1707) a Beer Oppenheim († 26.12. 1859), průmyslník Aron Bauer († 1844), brněnský velkoobchodník textilem Samuel Kern († 4.5.1854) či lékař  Dr. Joachim Adler († 1856). Při vstupu eklektická obřadní síň z roku 1902. Počátkem 80. letech plánována na jeho místě výstavba panelového sídliště; záměr naštěstí nebyl realizován. Hřbitov není veřejnosti přístupný.

Někdy se uvádí, že starší židovský hřbitov, snad již ze 13. stol. měl být na levém břehu Mřenkovského potoka naproti hřbitovu stávajícímu.

  

nová obřadní síň; nad vstupem deska s hebrejským nápisem, datovaná do let 1806-7, přenesená ze staré márnice

 

střední část hřbitova s desítkami dochovaných starých náhrobních kamenů

 

staré náhrobní kameny

severní část hřbitova, vybudovaná po roce 1825

hroby 45 zemřelých z ivančického internačního tábora

Zajímavosti:

Ø        Město vzniklo tzv. Libické cestě, v ranném středověku důležité spojnici Podunají s Čechami.

Ø        Podle záznamu kronikáře Petra Žitavského začala v roce 1312 v místním kostele, údajně proto, že jeden z přijímajících zapochyboval o svátosti hostie (jindy interpretováno jako připomínka obyvatel upálených v kostele při kumánském vpádu), krvácet hostie;  na zázrak se dle pramenů přijela podívat osobně i královna Eliška, která hostii získala a odvezla do Zbraslavského kláštera.

Ø        V 13.-16. stol. Ivančice proslulé vinařstvím, na konci 19. stol. pak pěstováním chřestu.

Ø        13. - 19. dubna 1608 se na staré radnici v Ivančicích konal zemský sněm, na kterém se zástupci moravských, rakouských a uherských stavů rozhodly sesadit Rudolfa II a dosadit jeho bratra Matyáše na císařský trůn.

Ø        Kromě výše v souvislosti s pamětními deskami zmíněných Alfonse Muchy, Václava Novotného a Guido Adlera jsou Ivančice též rodištěm varhaníka a hudebního pedagoga Václava Ignáce Dusíka (1899), spisovatele Karla Elgarta Sokola (1874), muzejního pracovníka Josefa Husáka (1906), dirigenta Jožky Charváta (1884), paleontologa Oldřicha Kaplera (1915), historika Augustiána Kratochvíla (1924), zakladatele oboru netkaných textilií Radko Krčmy (1917), divadelního ochotníka Filipa J. Kubery (1858), spisovatele a sběratele moravských pohádek Beneše Metoda Kuldy (1820), vojenského lékaře amerického námořnictva Ervina L. Lobpreise (1924), herce Vladimíra Menšíka (1929), historik Silvestra Nováčka (1916), scénáristy a novináře Jana Procházky (1929), národního buditele, kněze Tomáše Procházky (1803), ředitele slepeckého ústavu v Brně Jana Schwarze (1822), malíře Hanuše Svobody (1878), naivního malíře, hudebníka a fotografa Jakuba Svobody (1875), hudebního skladatele a dirigenta Hugo Davida Weisgalla (1912)...

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 2. díl (Praha 1997)

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1 - A/I (Praha 1994)

-     Zdeněk Fišera: Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a v Slezsku (Praha 2006)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     kol.: Ivančice - průvodce městem a okolím (Ivančice 2008)

-     Karel Figer: 780 let Ivančic (Ivančice 1992)

-     Vladimír Voborný: Pod ivančickou věží – ad Zrcadlo 2006/6 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/43expedice06_06.pdf

-     Vladimír Voborný: Jednota bratrská v Ivančicích – ad Zrcadlo 2006/10 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/47expedice10_06.pdf

-     Jiří Široký: Kde byl v Ivančicích hrad? – ad Zrcadlo 2007/18 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/76expedice18_07.pdf 

-     Jiří Široký: Mariánský sloup v Ivančicích – ad Zrcadlo 2007/20 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/78expedice20_07.pdf

-     Jiří Široký: Dům pánů z Lipé – ad Zrcadlo 2007/21 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/79expedice21_07.pdf

-     Jiří Široký: Zázrak v Ivančicích v roce 1312 – ad Zrcadlo 2007/22 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/80expedice22_07.pdf

-     Jiří Široký: Farní kostel v Ivančicích – ad Zrcadlo 2008/3 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/83expedice03_08.pdf

-     Jiří Široký: Historie jedné slavné budovy – ad Zrcadlo 2008/13 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/93expedice13_08.pdf

-     Jiří Široký: Zvony farního kostela v Ivančicích – ad Zrcadlo 2008/16 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/96expedice16_08.pdf

-     Jiří Široký: Nový měst přes Jihlavu u Ivančic – ad Zrcadlo 2008/17 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/97expedice17_08.pdf

-     Jiří Široký: Ivančické hřbitovy – ad Zrcadla 2008/20 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/100expedice20_08.pdf

-     Jiří Široký: Židovský internační tábor v Ivančicích – ad Zrcadlo2009/1 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/103expedice01_09.pdf

-     Jiří Široký: Židovský hřbitov v Ivančicích – ad Zrcadlo 2009/11 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/113expedice11_09.pdf

-     Jiří Široký: Ivančice na starých mapách – ad Zrcadlo 2009/13 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/115expedice13_09.pdf

-     Jiří Široký: Ivančické kašny – ad Zrcadlo 2009/21 – viz http://archiv.zrcadlo.info/expedice/123expedice21_09.pdf

-      

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.ivancice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Ivančice

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=3129  (+ „místa v okolí″)

-     farnost Ivančice - http://www.farnostivancice.cz/historie-farniho-kostela/

-     holocaust.cz - http://www.holocaust.cz/cz/resources/jcom/fiedler/ivancice 

-     vojenská pietní místa - http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-brno-venkov/ivancice.html   

Okolí: Svatý Jakub / Stříbrský Mlýn / Němčice / Pancíře / Oslavany / Zaklášteří (Kukla)

Brněnsko / rejstříky

březen 2013