NEČTINY

k.ú. Nečtiny (Rakovnická pahorkatina / Manětínsko)

Město při Starém potoku (465 m n. m.). Vlastní město rozloženo převážně na levém břehu potoka, kde náměstí s radnicí; na návrší nad pravým břehem kostel sv. Jakuba a fara. Všude po městě velké množství soch.

V písemných pramenech jsou Nečtiny prvně zmiňovány roku 1169. Není zcela jasné, kde bylo sídlo vladyků z Nečtin, zmiňovaných od roku 1183; často je ztotožňováno s hrádkem na Nečtinském Špičáku, ale nelze vyloučit ani jeho lokalizaci někam do prostoru dnešní fary a kostela. Koncem 13. století se Nečtiny stávají královským majetkem, ale často byly zastavovány. V 1. pol. 14. stol. byl postaven jižně od města hrad Preitenstein, který též používal někdy jméno Nečtiny, stejně jako později založený zámek pod ním. Čímž vznikly jakési „dvoje Nečtiny″, necelé dva kilometry od sebe. Vlastní Nečtiny jsou roku 1396 uváděny jako městečko, v důsledku zpustošení roku 1434 však poklesly na pouhou ves a tak jsou znovu povýšeny na městečko roku 1511. Pokus založit v 16. stol. nové městečko přímo pod hradem (dnešní Nové Městečko) nevyšel, takže Nečtiny svůj význam neztratily. Úpadek nastal po roce 1945, kdy byla většina obyvatelstva pro svojí německou národnost odsunuta a polovina domů zbořena. Přesto si městečko zachovalo poměrně velkou památkovou hodnotu.

erb, udělený městečku roku 1511 králem Vladislavem Jagelonským; podle textu privilegia by měl mát ozbrojenec v ruce sudlici, obvykle se však maluje halapartna

nečtinská kotlina s dominantním kostelem sv. Jakuba při pohledu od jihu

pošta č.p. 188 jižně od náměstí

socha před obchodem, vzniklá v rámci sochařského sympozia 2006; autor Zhao Fei

 

kruhová stéla s reliéfem kříže ve zdi domu č.p. 62

socha od Jana Štěrby, vzniklá v rámci sochařského sympozia 2006, před domem autora

  

další plastiky u domu sochaře Jana Štěrby

tři čtvrtě metru vysoký kamenný kříž, údajně hraniční kámen tepelského kláštera; současné umístění druhotné, byl prý nalezen v kamenní suti za kostelem sv. Anny

 

socha dívky od Bartoloměje Štěrby, vzniklá v rámci sochařského sympozia 2006

 

hasičská zbrojnice se sochou sv. Floriána

  

kaplička Piety při silnici ke sv. Anně – novostavba nahrazující původní kapli, snad z konce 18. stol., zaniklou v průběhu 2. pol. 20. stol.

náměstí

Centrální prostor městečka tvoří severojižní ulice, k jihu se klínovitě rozšiřující. Na západní straně této rozšířené části stojí bývalé radnice, budova zřejmě renesančního původu ze zač. 16. stol., v dnešní podob barokní z 1. pol. 18. stol. Jinak větší část západní strany severně od radnice podlehla ve 2. pol. 20. stol. demolici. Východní strana mnohem zachovalejší, s kompaktní maloměstskou zástavbou. Jižní stranu uzavírá budova tzv. Panského domu č.p. 79. V ploše náměstí řada soch. Z historických skulptur to jsou to zejména sloup se sochou sv. Michala před radnicí (datovaný 1697, ale dle záznamů nechal sochu zhotovit hejtman preitensteinského panství Michal Blayer již roku 1683), obklopený mladšími (datované 1778) sochami sv. Václava, Josefa, Antonína Paduánského a Jana Nepomuckého, a sochy sv. Floriána a sv. Vendelína z roku 1815 severněji. Řada plastik vznikla v rámci Mezinárodních sochařských sympozií v letech 2006 a 2009.

východní strana náměstí s kostelem sv. Jakuba v pozadí

jižní strana náměstí

bývalá radnice - nemovitá kulturní památka

městský pivovar za radnicí, doložen od poloviny 16. stol.

sloup sv. Archanděla Michaela před radnicí - nemovitá kulturní památka

  

socha sv. Vendelína a sv. Floriána – nemovité kulturní památky; socha sv. Floriána zřízena nečtinským měšťanem a sládkem Floriánem Prüchem

socha na náměstí, vzniklá v rámci Mezinárodního sochařského sympozia 2009

pískovcový památník uprostřed náměstí, připomínající 800 let Nečtin a 25. výročí osvobození; autorem pomníku Alois Sopr 

plastika dánského umělce Ruhula Amina Kajola, vzniklá v rámci Mezinárodního sochařského sympozia 2006 a dnes umístěná v jihozápadní části náměstí u „nové radnice″

Panský dům č.p. 79 (nemovitá kulturní památka)

Patrová budova se zděným přízemím a roubeným patrem, uzavírající jižní stranu náměstí. Původně součást uzavřené usedlosti, část hospodářských budov však zbořena.

Objekt pochází z 2. pol. 17. století. Nazýván je též Stará hospoda. Bývala zde rychta a zájezdní hostinec. V letech 2011-12 objekt zrekonstruován na regionální muzeum Nečtinska (expozice historie a národopis Nečtinska, dřevařství, četnická stanice), kulturní centrum a infocentrum.

 

dům při pohledu z náměstí a z bývalého dvora

kostel sv. Jakuba Většího s farou č.p. 105 (nemovitá kulturní památka)

Kostel s farou stojí v dominantní poloze na hraně pravého břehu Starého potoka. barokní kostel s průčelní věží stojí na uměle upravené terase. Obklopen hřbitovem. Areál fary dochován v autentickém stavu v exteriérech i interiérech. Kostel s farou spolu tvoří jeden funkční, historický i urbanistický celek, s městem spojený působivým kamenným schodištěm.

Na místě dnešního kostela stál gotický kostel, postavený údajně kolem roku 1290 Bavorem z Nečtína, ve 14. stol. připomínán jako farní. Za husitských válek byl zničen a nově vystavěn Janem Pluhem z Rabštejna roku 1534. V letech 1750-52 byl zbořen a na jeho místě postavena dnešní barokní stavba. Z téže doby zřejmě i ohradní zeď přilehlého hřbitova. Protilehlá fara z roku 1738.

   

kostel sv. Jakuba Většího

misijní kříž u kostela

vstupní brána na hřbitov u kostela

hřbitov

 

márnice

  

památkově chráněný litinový pozdně empírový náhrobek nečtinského rychtáře Václava Filipa SteidlaTulechova († 1828) a jeho ženy Marie Anny Františky († 1853) s reliéfy patronů zemřelých, sv. Václava a sv. Anny

   

další zajímavé náhrobky na hřbitově

 

fara

sluneční hodiny na faře

schodiště z městečka ke kostelu a faře

dřevěný kříž nad schodištěm – nový na místě, kde stával ještě v polovině 20. stol. 6 m vysoký misijní kříž z roku 1884

židovský okrsek

Malý židovský okrsek ležel na obou březích potoka jihovýchodně od náměstí; propojen byl brodem. V levobřežní části stávala synagoga. Většina židovských domů včetně synagogy dnes zbořena, zachovány pouze dva domy.

Židé sídlili v Nečtinách prokazatelně již v 1. pol. 17. stol. Po polovině 17. stol. byly z městečka vyhnáni, avšak nejpozději v 18. stol. se opět vrátili. Nejvíce Židů je doloženo roku 1869 – 72 osob. Klasicistní synagoga, která nahradila starší modlitebnu, byla vystavěna v letech 1840-57. Po roce 1938 byla devastována a svému osudu byla ponechána i po skončení války. V roce 1986 byla zbořena.

  

synagoga – exteriér okolo roku 1955, interiér 1984 (www.zanikleobce.cz)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Nečtinský kostel sv. Jakuba se objevil ve filmech Cesta z města a Cesta do lesa.

Ø        Na náměstí začíná Mlýnská stezka, naučná stezka z Nečtin do Manětína, věnující se na svých devíti zastaveních mlýnům a mlynářství na Starém potoce.

Ø        V 6. pádu oficiálně „v Nečtinách″, ale místní používají často i tvar „v Nečtinech″.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-          Irena Bukačová, Jiří Fák: Paměť krajiny – soupis drobných památek Manětínsko-nečtinského regionu (Mariánská Týnice 2006) - viz též http://www.marianskatynice.cz/ostatni/Pa_krajiny.pdf  

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.nectiny.cz

-           wikipedie -  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nečtiny

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=6613

-           kamenné památky - http://smircikrize.euweb.cz/Ceska_Republika/Plzen_sever/Nectiny.html

-           památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Ne%C4%8Dtiny&presenter=ElementsResults

-           Židovská cesta na Plzeňsku - http://www.jewish-route.eu/mesta/09_nectiny/nectiny.htm

-           Zaniklé obce a objekty – synagoga - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4579

-           drobné památky - http://www.drobnepamatky.cz/taxonomy/termtab/11124    

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

květen 2016