MALÍKOVEC

k.ú. Chomle, Radnice (Plaská pahorkatina / Radnicko)

Lesní komplex jižně od Chomle, spadající do údolí Chomelského potoka. Velmi členitý terén s pozůstatky po těžbě uhlí. Při jižním okraji radnický židovský hřbitov.

Ještě na mapě stabilního katastru z roku 1839 je ve střední části dnešního lesního komplexu rybník (zřejmě krátce poté zaniknuvší), obklopený poli a loukami (v té době zde ještě žádný les). Snad právě k tomuto rybníku se původně vztahovalo jméno Malíkovec, neboť okolí bylo zváno U Malíkovce; po zániku rybníka se jméno rozšířilo na celou oblast. Právě do oblasti Malíkovce bývají lokalizovány nejstarší zmínky o výskytu či těžbě černého uhlí na Radnicku v polovině 16. stol. (za nejstarší zmínku bývá považována báseň Bohuslava HodějovskéhoHodějova z roku 1545). Později zde důl Jan. Odvodňovací štola, ústící před její asanací v jedné z bočních roklí Chomelského údolí, bývá datována do 18. stol.

výřez z mapy stabilního katastru z roku 1839 se zakresleným rybníkem Malíkovec (ags.cuzk.cz)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image090.jpg

svahy Malíkovce nad levým břehem Chomelského potoka (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image190.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image192.jpg

zajištěné ústí odvodňovací štoly a z ní vytékající potůček (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image194.jpg

uhelná štola na Malíkovci (z infotabule naučné stezky)

židovský hřbitov (nemovitá kulturní památka)

Radnický židovský hřbitov se rozkládá na náhorní plošině na jižním okraji Malíkovce. Je obehnán pobořenou zdí a porostlý stromy. Má rozlohu cca 0,38 ha, ovšem hroby se nacházejí pouze ve východní části jeho plochy. Uváděno zde 210 náhrobků v různém stavu zachovalosti. Řada náhrobků umělecky cenných. Epitafy jsou psány hebrejsky, německy i česky. Na severozápadní straně stával hřbitovní domek.

Hřbitov byl založen údajně v 16. století. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z roku 1734 a 1772. V letech 1912-13 došlo k rozšíření hřbitova k západu (téměř na dvojnásobek) a k postavení hřbitovního domku. Pohřbívalo se zde do roku 1935. Za okupace byl hřbitov poškozen nacisty a poté vandaly. Od roku 2002 probíhá jeho postupná obnova.

Hřbitov volně přístupný. U hřbitova zastavění naučné stezky Hylákův okruh.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image256.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image196.jpg

židovský hřbitov (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image254.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image248.jpg

brána hřbitova z roku 1913 (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image246.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image240.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image220.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image198.jpg

hroby na židovském hřbitově (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle okolí_soubory\image212.jpg

hrob velkoobchodníka Leopolda Poppera a jeho manželky Karoliny, svojí podobou se zcela vymykající (leden 2022)

(fotogalerie dalších náhrobků)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Z oblasti Malíkovce jsou uváděny různé paleontologické nálezy z období karbonu. Unikátem je nález štíra Cyclophthalmus senior.

Ø        Podle chomelské kroniky: „V západním konci tohoto lesa pode mlýnem jeví se stopy dřívějšího dolování na rudu schopné k výrobě kyseliny sírové. Dále na západ směrem k Radnicům stojí kamenný památník Karla Píka, oběti válečné persekuce.″ Památník nebyl nalezen ani v terénu, ani na žádné mapě.

Ø        Jáma Malíkovec (na jihovýchodním okraji Chomle) viz důl Pokrok.

Web:

-           památkový katalog; židovský hřbitov – https://pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-19121590

-           wikipedie; židovský hřbitov - https://cs.wikipedia.org/wikižidovský_hřbitov_v_Radnicích

-           kudy z nudy; židovský hřbitov - https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zidovsky-hrbitov-v-radnicich 

-           Atlas Česka; židovský hřbitov - https://www.atlasceska.cz/pamatky/zidovsky-hrbitov-radnice-u-rokycan-22141

-           oficiální stránky města Radnice - https://www.mestoradnice.cz/mesto/nase-mesto/historie/vyznamne-pamatky/#hrbitov

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022