CHOMLE

k.ú. Chomle (Plaská pahorkatina / Radnicko)

Ves při horním toku Chomelského potoka, převážně nad jeho pravým břehem (447 m n. m.). Na návrší na západním konci kostel sv. Markéty se hřbitovem. Na svahu jižně a východně od něj je rozložena západní část vsi. Relativně samostatné východní části vsi kolem malé návsi s kaplí a požární zbrojnicí dominuje rozlehlý, dnes částečně pobořený panský dvůr. V okolí četné pozůstatky po těžbě černého uhlí při severním okraji vsi odvaly bývalého dolu Ferdinand a dalších menších šachet, jihozápadně od vsi bývalý důl Pokrok, přímo na okraji zástavby větrací šachta Malíkovec). Pod vsí stával mlýn a pila.

První písemná zmínka o Chomli je z roku 1352. V nejstarších dobách patřila ves zemanům z Chrástu. Roku 1453 byla součást panství hradu Březina. Při dělení březinského panství v 16. století připadla Chomle (tehdy pustá, stál zde pouze kostel) k Přívěticům a po konfiskaci roku 1623 spolu s ním k panství Radnice, jehož součástí zůstala až do konce feudalismu. Kolem roku 1700 zde zřízen panský dvůr. Za nejstarší zmínku o těžbě uhlí v okolí Chomle (lokalizovanou obvykle do oblasti Malíkovce) je báseň Bohuslava HodějovskéhoHodějova z roku 1545, ale většího rozsahu nabyla těžba uhlí v Chomli až v 1. polovině 19. stol. a trvala až do roku 1980, kdy byl uzavřen důl Pokrok.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image024.jpg 

pohled na obec od jihovýchodu (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image052.jpg

pohled na obec od severu; v pozadí hřeben Radče (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image018.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image020.jpg

pohled na obec od východu (únor 2022, leden 2022); ta strouha v popředí prvního snímku je bývalý, dnes již zaniklý horní tok Chomelského potoka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image044.jpg

západní část Chomle (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image002.jpg

budova obecního úřadu č.p. 19 (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image124.jpg

částečně roubené stavení č.e. 1 (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image118.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image110.jpg

další zástavba západní části vsi – č.p. 30 a č.p. 20 (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image042.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image034.jpg

jádro východní části vsi s kaplí a pomníkem padlým (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image008.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image040.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image038.jpg

kaple (únor 2022. leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image046.jpg

pomník padlým v 1. světové válce, vybudovaný roku 1930 (leden 2022); roku 1940 z pomníku z nařízení protektorátních úřadů odstraněna plaketa T. G. Masaryka, obnovena někdy mezi roky 2008 a 2014

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image036.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image032.jpg

zástav a jihovýchodní části vsi – požární zbrojnice z roku 1903 a dům č.e. 2 (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image006.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image048.jpg

zříceniny západního křídla hospodářského dvora č.p. 22, zvaného též Řehořův statek (únor 2022, leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image012.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image010.jpg

východní křídlo hospodářského dvora č.p. 22 se slunečními hodinami ve štítě (únor 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image030.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image014.jpg 

zajímavý dub na východním okraji obce (leden 2022, únor 2022)

kostel sv. Markéty

Jednolodní gotický kostelík s pětibokým presbytářem a sanktusovou vížkou stojí na výrazném návrší na západním okraji vsi. Pět gotických lomených oken zachováno pouze na jižní straně kostela (tři v lodi a dvě v presbytáři). V jižní stěně lodi též gotický profilovaný lomený portál (obdobný portál v průčelí mladší). Interiér plochostropý, mezi lodí a presbytářem lomený triumfální oblouk, v presbytáři pozoruhodný gotický sanktuář v podobě ze zdi vystupující kaple s baldachýnovou klenbou. Kolem kostela menší zdí ohrazený hřbitov.

Kostel vznikl již ve 14. stol. Prvně je doložen roku 1363, do husitských válek byl farní. Současná stavba však pochází až z 2. poloviny 15. stol. Sakristie, taktéž středověká, přistavěna později. Ze stejné doby pochází i sanktuář. Kostel upravován v 1. pol. 19. stol. Současná podoba exteriéru (režné zdivo + štukové prvky kolem portálů, na nároží a ve štítě) z počátku 20. stol. V současné době vyklizen, k bohoslužebným účelům nevyužíván. Cenné gotické sochy Panny Marie a sv. Markéty z 1. čtvrti 16. stol. uloženy údajně v Západočeském muzeu v Plzni. Na hřbitově pochována část horníků, zahynuvších při důlním neštěstí 24. dubna 1937.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image074.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image102.jpg

celkový pohled na kostel (leden 2022)

podoba kostela před úpravami počátkem 20. stol. (Soupis památek…)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image092.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image088.jpg

gotický portál na jižní straně lodi (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image090.jpg  C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image094.jpg

okna na jižní straně lodi; první okno vede na kruchtu (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image084.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image082.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image078.jpg

západní průčelí kostela s portálem a falešným portálem ve štítě (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image066.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image068.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image070.jpg

sakristie (leden 2022)

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image100.jpg

presbytář (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image106.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image062.jpg

pilířová brána hřbitova (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image104.jpg

plastika anděla při vstupu na hřbitov (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image028.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image120.jpg

dominantní poloha kostela v krajině (leden 2022, květen 2018)

naučná stezka Za permoníky Chomle a Vejvanova

Hornická naučná stezka vede z centra Chomle kolem pozůstatků dolů Ferdinand, Pokrok, David a Prokop do Vejvanova a končí na okraji Vejvanova, v místech bývalého dolu Pistorius. Má 9 zastavení, věnovaných téměř výhradně těžbě uhlí (s řadou unikátních historických fotografií a map). Značena je zelenými šipkami se symbolem hornických kladívek, značení však místy chybí a je tedy lepší řídit se mapou.

Naučná stezka byla vybudována Českým svazem ochránců přírody Radnice v roce 2018. Je dlouhá cca 4,5km.

plán naučné stezky: 1 – úvodní, 2 – důl Ferdinand, 3 – důl Prkénka, 4 – důl Pokrok, 5 – důl David, 6 – Císařský důl, 7 – důl Prokop, 8 – dědičná štola Vejvanov, 9 – důl Pistorius (z infotabule)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image114.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image116.jpg

úvodní zastavení naučné stezky a odpočivadlo v centru Chomle (leden 2022)

C:\Users\J.Moravec\Desktop\místopis Radnicko\foto Chomle_soubory\image108.jpg

(občasné) značení naučné stezky (leden 2022)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle pověsti, zaznamenané v místní kronice, patřil kostel původně Templářům a později při něm byl ženský klášter, vydrancovaný a pobořený husity. Před příchodem Husitů prý jeptišky veškeré kostelní zvony zakopaly ve Vejvanovských vrších, kde jsou ukryty dosud.

Literatura:

-          Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, IX Politický okres rokycanský (Praha 1900)

-          Emanuel Poche: Umělecké památky Čech 1. – A / J (Praha 1977)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.chomle.cz

-           wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Chomle

-           památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-markety-18773340

-           htady.czhttps://www.hrady.cz/kostel-sv-markety-chomle

-           Spolek pro vojenská pietní místa - https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/2113-chomle/

další místa v okolí (mapa) / Plzeňsko / rejstříky

únor 2022