ČERVENÝ HRÁDEK

k.ú. Sedlčany, dříve Červený Hrádek (Benešovská pahorkatina / Sedlčansko)

Nevelká ves v údolí Mastníku, při stejnojmenného zámku. První zmínka o vsi Hrádku z roku 1285.

celkový pohled na Červený Hrádek od jihovýchodu; v pozadí vrch Hluchá, bílé monstrum v popředí je sklad pohotovostních zásob zdravotnického zabezpečení krizových stavů

 

torzo křížku na křižovatce na jižním okraji vsi

zámek (nemovitá kulturní památka)

Novogoticky upravený zámek na skalnatém ostrohu nad levým břehem Mastníku ve své hmotě kompletně zachovává gotický hrádek. Na jižní straně areálu vstupní křídlo s úzkou branskou věží, které na východě vystupuje mimo jinak sevřený půdorys hradu. Východní stranu areálu uzavírá podélný palác, na severní straně zakončený mohutným pětibokým donjonem. Západně od paláce malé nádvoří, uzavřené obloukovou hradbou. Jižně od zámku předzámčí - dvůr.

Nějakou tvrz či hrad zde lze předpokládat již koncem 13. stol., kdy patřil čtyř bratřím z Hrádku. Žádné pozůstatky tohoto nejstaršího sídla však nejsou známy. Většina dnešních staveb - donjon, na něj navazující původně zřejmě tříprostorový palác, vstupní branská věž a obvodová hradba a drobná věžovitá stavba na její západní straně - pochází z poloviny 14. stol. Objekt, nazývaný někdy hrádek a jindy tvrz, stál kdesi na pomezí obou těchto typů středověkých šlechtických sídel. Téměř celé 15. stol. drželi hrad páni z Říčan. Pravděpodobně za nich bylo ke vstupní věži přistavěno jižní křídlo, čímž získal hrad v podstatě dnešní rozsah; pozdější přístavby již byly pouze minimální.Roku 1508 prvně nazýván - snad podle barvy omítky nebo krytiny - Červený Hrádek. Roku 1675 kompletně vyhořel, zůstaly zachovány pouze obvodové zdi. Obnoven byl vzhledem k častému střídání majitelů, kteří zde neměli své sídlo, až počátkem 18. stol., a to pouze částečně. Ve velké věži byly následně zřízeny stáje a sýpka. 1837 získali zámek Mladotové ze Solopysk, za nichž se stal Červený Hrádek opět centrem panství. Drobnější regotizační úpravy byly provedeny v roce 1844 (vstupní věž, most, nádvoří...), současnou romantickou podobu dal zámku až v letech 1894-96 - ještě jako student - architekt Jan Kotěra (zároveň byly dle jeho návrhů provedeny secesní úpravy některých interiérů). Mladotové drželi zámek až do znárodnění roku 1948, začátkem 90. let jim byl v restituci vrácen. V mezičase zde mimo jiné vlastivědné muzeum a okresní archiv, dnes zámek přístupný veřejnosti pouze příležitostně, při pořádání kulturních či společenských akcí.

 

dvůr v předzámčí

 

jižní průčelní křídlo se vstupní věží

nejstarší dochovaná část hradu – východní palác a obytná věž

 

letecký snímek zámku (www.mapy.cz) a plánek jeho řízemí (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů – 1 – zdivo z poloviny 14. stol.; 2 – zdivo z 2. pol. 15. stol.; 3 – zdivo mladší)

hrad v pol. 19. stol., již s novogotickými prvky, avšak ještě před finální Kotěrovou přestavbou (Heber)

zámecký park

Přírodně krajinářský park se rozkládá severně, východně i jižně od zámku. Jižní část parku tvoří Zámecký rybník s ostrůvkem, na němž kamenná boží muka. Severní část parku tvoří skalnaté údolí Mastníku. Severním okrajem prochází železniční trať z Olbramovic do Sedlčan. V zámeckém parku se nachází kolem 50 druhů dřevin, vesměs domácího původu.

Park založen v polovině 19. stol. Rybník je zjevně mnohem starší (zakreslen již na mapách v 18. stol.); nelze vyloučit, že je pozůstatkem vodního opevnění hradu. Park volně přístupný.

 

Zámecký rybník

boží muka na ostrůvku v Zámeckém rybníku

část parku východně od zámku

 

skalka pod zámkem s pamětním nápisem založení parku (1845)

 

zřícenina čehosi (umělá?) v parku severovýchodně od zámku

  

údolí Mastníku severně od zámku

skály na pravém břehu Mastníku

Družstevní mlýn č.p. 763

Bývalý vodní mlýn na  levostranném náhonu Mastníku na západním okraji vsi. Dnešní pětipodlažní budova vznikla na místě staršího mlýna zřejmě až během 20. stol. Původ mlýna v Červeném Hrádku může být velmi starý, neboť mlýnský náhon tvořil s velkou pravděpodobností již ve středověku součást opevnění nedalekého hradu (obtéká ostroh z opačné strany než potok a tak z něj vlastně vytváří ostrov).

 

bývalý Družstevní mlýn od severozápadu

 

situace mlýnu na mapě v 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (www.mapy.cz) – je patrné, že dnešní mlýn stojí zhruba na stejném místě, je však opačně orientován; původní mlýn měl severojižní orientaci podél náhonu

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-     Miloslav Bělohlávek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV - Západní Čechy (Praha 1985)

-     Pavel Vlček: Encyklopedie českých zámků (Praha 1994)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-     Karel Hieke: České zámecké parky a jejich dřeviny (Praha 1984)

Web:

-     hrady.czhttp://www.hrady.cz/index.php?OID=1814

-     castels - http://www.castles.cz/zamek-cerveny-hradek-u-sedlcan/

-     středočeské zámky - http://www.stredoceske-zamky.cz/zamekcervenyhradek.html

-     Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/zamek-cerveny-hradek-u-sedlcan/

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/vylety/cerveny-hradek-u-sedlcan 

Okolí: Vítěž / Velký vršek / Kosova Hora / Hejná hora / Hluchá

Podblanicko / rejstříky

prosinec 2012