MALÝ BLANÍK

k.ú. Louňovice pod Blaníkem (Vlašimská pahorkatina / Vlašimsko)

Výrazný zalesněný skalnatý vrch (580 m n. m.). Od sousedního severnějšího Velkého Blaníku oddělen tzv. Blanickým (Žďárským) sedlem. Vrcholové partie hory s rulovými skalami a přes 150 let starými bukovými porosty (acidofilní bikové bučiny vyhlášeny přírodní rezervací (od roku 1992, 12,7 ha). Pod vrcholovou skálou stojí zříceniny poutní kaple sv. Maří Magdaleny, na opačném konci hřebeny byly archeologicky odkryty základy jakési dosud ne zcela přesně interpretované stavby (viz zajímavosti). Bez výhledu. Součást CHKO Blaník.

Malý Blaník od severozápadu, z tzv. Blanického sedla (říjen 2011)

Malý Blaník při pohledu z rozhledny na Velkém Blaníku (září 2015)

 

vrchol hory (říjen 2011, září 2015)

    

mrazové sruby a suťová pole z blanické ortoruly při vrcholu hory (září 2015, říjen 2011)

 

bučiny v okolí zříceniny kaple (říjen 2011)

 

suťový les na úbočí hory (říjen 2011)

kaple sv. Maří Magdaleny (nemovitá kulturní památka)

Zříceniny barokní centrální kaple se nacházejí pod vrcholovými skalami hory. Má půdorys osmiúhelníku vepsaného do elipsy. Pod dnes již neexistující sakristií na severozápadní straně bývala jeskyně poustevníka. Uprostřed zříceniny roste mohutný smrk, zvaný Velký Mnich (řídčeji též Farář; obvod kmene je uváděn 321 cm, výška 34 m, stáří je odhadováno na více jak 200 let - památný strom); jde o největší smrk na Podblanicku.

Tradice poutí na Malý Blaník je velmi stará. Již v roce 1404 byly zakázány „poutě na Blaník″; předpokládá se však, že tato zpráva se týká Velkého Blaníku. Snad v důsledku tohoto zákazu se v následujících letech přesunuly poutě na Malý Blaník. V 15. a zřejmě i 16. stol. lze předpokládat utrakvistický charakter těchto poutí. Již před polovinou 16. stol. je doloženo, že se na Malý Blaník chodilo „k svaté Maří Magdaleně″, je tedy pravděpodobné, že již tehdy zde stála nějaká kaple tohoto zasvěcení, není však zřejmé, kde. Místní tradice klade tuto starou kapli na jižní konec hřebene, pozůstatky stavby zde objevené – viz zajímavosti – však prokazatelně patří profánnímu objektu. Nedaleko dnešní kaple byla nalezena keramika ze 2. pol. 16. stol., dle množství kachlů šlo však také spíše o profánní objekt. Na novou kapli sv. Maří Magdaleny odkázal 300 zlatých  ve své závěti Majitel louňovického panství Karel Adam Lev z Říčan († 1672) odkázal ve své závěti 300 zlatých na stavbu nové kaple. Roku 1676 je zde výslovně uváděna kaple, v níž sídlí a o kterou se stará „již od svých 18 let″ poustevník Petr Gawlowitz, původem z Krakova; z toho je zřejmé, že jde ještě o původní kapli, nikoli stavbu z výše zmíněného odkazu. Původní stavbou je zřejmě ještě i kaple sv. Maří Magdaleny značená na Blaníku na Müllerově mapě Čech z roku 1722, neboť začátkem 40. let 18. stol. vedla procesí z Malého Blaníku do kostela v Louňovicích, takže v té době na hoře zřejmě žádná funkční kaple nebyla. Z odkazu 300 zlatých tedy byla zřejmě postavena až kaple, z níž je dodnes dochována zřícenina – tato kaple byla vystavena, respektive byl vydán souhlas s jejím používáním roku 1753, tedy více jak sto let po donátorově smrti. Již roku 1783 byly kaple i poutě k ní v důsledku josefínských reforem zrušeny, kaple následně zchátrala. Uvnitř postupem času vyrostly tři mohutné smerky, z nichž dodnes je dochován pouze jeden. V 19. století obýval zříceninu poustevník Antonín Zeman z Pacova (říká se, že jeho duch hlídá poklad v kapli). Roku 1887 nechal arcibiskup František Schonborn přistavět k jižnímu boku zříceniny malou dřevěnou kapličku se sochou sv. Maří Magdaleny a znovu se sem začaly pořádat poutě. Tato kaple existovala ještě koncem 50. let 20. stol., dnes z ní zůstal pouze „otisk″ na vnější straně zříceniny; socha je údajně umístěna v kostele v Louňovicích.

 

zříceniny poutní kaple (říjen 2011, září 2015)

zříceniny kaple s přistavěnou dřevěnou kapličkou na jižní straně, zřejmě někdy počátkem 20. stol. (www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna)

pozůstatek dřevěné kaple z 19. stol. na jižní straně zříceniny (září 2015)

 

interiér kaple (říjen 2011)

 

smrk Velký mnich (září 2015, říjen 2011)

naučná stezka Malý Blaník – Podlesí

Okružní naučná stezka začíná v Blanickém sedle. Kolem zřícenin kaple pod vrcholem míří k přírodní rezervace Podlesí, nacházející se na jižním úpatí hory, a po jihozápadním úbočí se vrací zpět. Stezka je dlouhá cca 6 km, má 9 zastávek a značena je šikmým žlutým pruhem v bílém čtverci. Vybudována byla v roce 2005 správou CHKO Blaník.

plánek naučné stezky (z úvodní infotabule): 1 - pozvání na stezku, 2 - rostlinstvo Malého Blaníku, 3 - kaple na Malém Blaníku, 4 - ptactvo Malého Blaníku, 5 - podmáčená louka na Podlesí, 6 - život v Býkovických rybnících, 7 - péče o Býkovické rybníky, 8 - Natura 2000 a Podlesí, 9 - podblanická krajina

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na jižním konci hřebene Malého Blaníku (poblíž kóty 571) objevil v roce 1961 archeolog Pavel Radoměřský masivní nárožní zdivo a nedaleko taras z nasucho kladených kamenů podkovovitě obklopující objekt (nemovitá kulturní památka). Úlomky keramiky a kachlů datují tento objekt do 15. stol. Pavlem Radoměřským byl tento objekt považován za zříceniny hradu Blaník, zmiňovaného právě v 1. pol. 15. stol., lokalizovaného častěji na sousední Velký Blaník. Jiní badatelé však teorii, že šlo o hrad, zpochybňují. Kamennou zídku nepovažují za fortifikaci, krom toho nálezy kachlů s husitskými motivy datují stavbu do pozdějšího období, než je samý počátek 15. stol. Památkový katalog relikty interpretuje jako pozůstatky nějakého středověkého objektu sloužícího myslivosti. Radko Bílek vyslovuje teorii, že objekt mohl patřit radikálnímu kališnickému kazateli Mikuláši Vlásenickému nebo někomu z jeho přívrženců, členů sekty mikulášenců. Právě Mikuláši Vlásenickému je někdy připisováno autorství známé blanické pověsti, kterou by dle některých indicií (rozhodující bitva se má udát na břehu Býkovického rybníka, který leží pod Malým Blaníkem) bylo možné vztáhnout právě i k Malému Blaníku.

Ø        Podle pověsti byly smrky v kapli vysazeny kdysi záměrně poustevníkem (mnichem), aby svými větvemi nahradily její střechu, dle jiné verze proto, aby zde nežil sám a měl o koho pečovat. jiné pověsti vyprávějí o hejkalovi (respektive Hejkálkovi) na Malém Blaníku

Ø        Pouť na malý Blaník se konávala 22. července.

Ø        Na Malém Blaníku se vyskytuje mimo jiné (ze zajímavějších druhů) samorostlík klasnatý, plž zemoun skalní, několik vzácných brouků (dřepčíka Phyllotreta austriaca, nosatci Rhinomias forticornis a Ceutorhynchus picitarsis), holub hřivnáč, holub doupňák, či výr velký.

Literatura:

-      Radko Bílek: Poutní místa Podblanicka - 16. samostatná příloha Pod Blaníkem (Vlašim 2010)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Malý_Blaník_(přírodní_rezervace)

-      oficiální stránky Velkého Blaníku - http://www.lounovicepodblanikem.cz/rozhledna/blanik_m.php

-      geopark Kraj Blanických rytířů - http://www.geopark-kbr.cz/cs/maly-blanik

-      hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_maly_blanik.htm

-      Apsida - http://www.apsida.cz/hrady/strednicechy/okrbene/blanik/blanik.htm

-      hrady.cz; kaple - http://www.hrady.cz/?OID=558

-      citadella.cz - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=zajimava_uzemi&site=CHKO_blanik_cz

-      naučné stezky - http://www.stezky.info/naucnestezky/ns-maly-blanik-podlesi.htm

-      Středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=jineobjekty&object=Maly%20Blanik%20-%20kaple%20sv.Kateriny

-      ústřední seznam ochrany přírody; rezervace - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1656

-      ústřední seznam ochrany přírody; Velký Mnich - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=11033

-      památkový katalog, kaple - http://pamatkovykatalog.cz?element=2155620&action=element&presenter=ElementsResults

-      památkový katalog, archeologické vykopávky - http://pamatkovykatalog.cz?element=2277614&action=element&presenter=ElementsResults

-      fotografie přírody - http://chranene-uzemi.sije.cz/maly-blanik/

další místa v okolí (mapa) / Podblanicko / rejstříky

 září 2015