MINICE

k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou (Středolabská tabule / Kralupsko)

Ves při soutoku Turského a Zákolanského potoka, při staré císařské silnici z Prahy do Saska (190 m n. m.). Nad soutokem potoků kostel sv. Jakuba Většího, severně od něj nový hřbitov. Historické jádro vsi rozloženo kolem kostela, na jižní straně končí bývalým mlýnem. Charakter návsi má zejména část jižně od kostela, kde rybníček a pomník padlým, její východní strana však nahrazena čtyřpodlažní panelovou výstavbou. Historická zástavba východně od kostela demolována bez náhrady. Novější zástavba se rozkládá jak jižně od mlýna (oddělená od jádra vsi), tak zejména severně od nového hřbitova, na náhorní plošině nad údolím Zákolanského potoka. Zastávka na železniční trati z Kralup do Kladna leží západně od kostela.

Nejstarší správa o vsi z roku 1352. V 1. pol. náležela k věnným statkům českých královen, zároveň však z té doby známo několik vladyků, kteří se psali „z Minic‟. Od roku1530 součást statku Mikovice, 1545 připojeny k panství Nelahozeves. Již počátkem 17. stol. zde i škola. Vzhledem ke značnému komunikačnímu významu (silnice z Prahy do Drážďan) zde existovalo i několik zájezdních hostinců. Roku 1960 připojeny ke Kralupům jako jejich IV. část.

Součást přírodního parku Okolí Okoře a Budče.

image022 image010

návesní rybníček, napájený Turským potokem

image012 

pomník padlým v 1. světové válce od kralupského kameníka B. Vobořila, stojící na poloostrovu rybníčka, jehož obezdění je datováno 1929

image004

stavidlo návesního rybníčku a most pod silnicí

image018 image020 

usedlost č.p. 5 z poč. 19. stol. s dřevěnou pavlačí na jižní straně návsi; nemovitá kulturní památka

 

usedlost č.p. 3 v jižní části historického jádra

image048

č.p. 14  – bývalý hostinec U Horčiců severně od kostela

 

usedlost č.p. 12 v severní části historického jádra

starý akát v ulici severně od kostela

 

kříž v jižní části vsi, který dala postavit Anna Vršková, žena minického truhláře, roku1893 na místě staršího dřevěného

kostel sv. Jakuba Většího (nemovitá kulturní památka)

Gotický, novorenesančně upravená kostel s hranolovou věží přiléhající k severní straně presbytáře stojí na výrazné obezděné terase; terasa vystupuje z plošiny nad soutokem potoků tak nápadně a pravidelně, že budí dojem, jako by byla uměle vytvořena. Z jižní strany vede do areálu kostela monumentální trojkřídlé schodiště. V jihozápadním nároží ohradní zdi socha sv. Jana Nepomuckého (původně stála v jihozápadním rohu hřbitova).

Současný kostel pochází z poč. 14. stol., jeho základy jsou však dle výzkumů starší. Za třicetileté války byl vypálen, opraven barokně 1668-1678. Další úpravy v 2. pol. 18. stol. (presbytář). Roku 1837 upravena a zvýšena věž. Současná novorenesanční úprava z roku 1888. Vnitřní vybavení pochází z 18. a poč. 19. stol.

 image032

pohled na kostel od východu; dobře je patrná obezděná terasa, na níž kostel stojí

image024 image042

pohled na areál od jihu, odkud ke kostelu směřuje trojramenné schodiště a pilířová brána s kovanými vraty

image044

kostel od severozápadu

 

pohled na kostel od severu, z jediného směru, kde plošina bývalého hřbitova přímo navazuje na okolní terén

image034

novorenesanční loď a předsíň

image030

zazděné gotické okno v presbytáři, odhalené při opravě kostela v 90. letech 20. stol.

 

kostelní věž s bývalými věžními hodinami a zazděným oknem na jižní straně

 image028

okno na východní straně věže

image002 image040

socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730, postavená nákladem minického faráře Josefa Karaysla

fara č.p. 7 (nemovitá kulturní památka)

Klasicistní budova se zděnou branou na západní straně návsi, jihozápadně od kostela. Na průčelí pamětní deska faráře Jana Valeriána Jirsíka, národního buditele a pozdějšího biskupa českobudějovického, který zde působil v letech 1832-1846.

Fara v Minicích je prvně uváděna roku 1352. Na současném místě stála prokazatelně již v 17. stol. Současná budova byla postavena na místě starší zchátralé roku 1826.

 image016 image008

fara se zděnou branou

image006

pamětní deska J. V. Jirsíka z roku 1934 na průčelí fary

Horákův mlýn č.p. 1

Vodní mlýn na jižním okraji historické zástavby Minic býval poháněn pravostranným náhone ze Zákolanského potoka. Vlastní budova mlýna má půdorys L, přičemž severní křídlo tvoří mlýnice, východní křídlo bylo obytné. Soubor doplňuje řada hospodářských stavení na jihozápadní straně.

Mlýn doložen roku 1525. Za třicetileté války (1639) vypálen Švédy, 1658 obnoven Janem Cibulkou. V 18, století mlýn vyhořel a byl znovu postaven. Roku 1915 kupuje mlýn Josef Horák, po němž dnes nese jméno. Provoz zastaven po 2. sv. válce. Dnes objekt opuštěný a pustnoucí.

 image022 image024

mlýn na katastrální mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

  

celkový pohled na Horákův mlýn

detail fasády mlýnice s pozůstatkem nápisu jména mlýna

severozápadní průčelí mlýnice

 

v nice průčelí bývala socha sv. Floriana; roku 2002 ukradena

na této fotce je dobře patrný schodovitý zděný prostor před mlýnicí, ukrývající turnínu

 

pozůstatky zasypané Francisovy horizontální turbíny se suchým kolenem – regulace turbíny a řemenice transmise

   

interiér mlýnice

   

sporé zbytky vybavení mlýnice – násypky, svislý dopravník, válcová mlecí stolice

 

obytné křídlo mlýna a jeho interiér

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Podle pověstí mezi farou a kostelem tajná podzemní chodba.

Ø  V obci a blízkém okolí četné pravěké nálezy. U silnice nad mlýnem byl nalezen depot s 13 náramky, srpem, dýkou a závěsky ze starší doby bronzové. V ulici Pod Hradištěm byla při kopání základů rodinných domků nalezena četná keramika z období halštatské kultury. U silnice na Tursko byl počátkem 20. stol. nalezen zlatý náramek únětické kultury…

Ø  Od pol. 18. stol. v okolí těžba uhlí.

Ø  Na svazích nad levém břehem Zákolanského potoka, západně od kostela, byly ještě v 1. pol. 19. stol. vinice.

Ø  V Minickém kostele měli v únoru 1895 svatbu rodiče básníka Jaroslava Seiferta.

Ø  Jižně od kostela bývá od roku 2013 každé Vánoce populární Minický betlém s kreslenými figurkami v životní velikosti, po obnově roku 2016 i s „komiksovými bublinami. Betlém dle návrhů karikaturisty Pavla Rychtaříka je dílem místního Sboru dobrovolných hasičů.

Literatura:

-          Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 3. díl (Praha 1998)

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-          Josef Stupka: Vodní a parní mlýny v Kralupech a okolí - Vlastivědný sborník Kralupska. roč. 16, č. 1 (Kralupy nad Vltavou 2009).

-          Ferdinand Velc: Soupis památek historických a uměleckých v Království českém XX - Politický okres slanský (Praha 1904) 

Web:

-          oficiální stránky Kralup nad Vltavou; historie - https://www.mestokralupy.cz/mesto/historie/minice/ 

-          oficiální stránky Kralup nad Vltavou; památky - https://www.mestokralupy.cz/mesto/o-meste/pamatky/ 

-          jiná stránka o kralupských památkách - http://www.infokralupy.cz/pamatky/ds-1084/p1=1034 

-          wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Minice_(Kralupy_nad_Vltavou) 

-          hrady.cz; kostel - https://www.hrady.cz/?OID=4216

-          hrady.cz; fara - https://www.hrady.cz/?OID=11689  

-          vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1473-horakuv-mlyn 

-          památkový katalog - https://www.pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Minice+u+Kralup+nad+Vltavou&addedSince=%2A-%2A-%2A&addedTill=%2A-%2A-%2A&revokedSince=%2A-%2A-%2A&revokedTill=%2A-%2A-%2A&presenter=ElementsResults 

-          Minický betlém - http://www.ceska-karikatura.cz/en/aktualne/detail/569/ 

-          Sbor dobrovolných hasičů Minice - https://www.sdh-minice.cz/z-historie-obce-minice/     

další místa v okolí (mapa) / Podřipsko / rejstříky

únor 2019