VRÁBÍ

k.ú. Brandýs nad Labem, dříve Vrábí (Středolabská tabule / Brandýsko)

Kdysi ves s tvrzí při cestě z Prahy do Staré Boleslavi, dnes západní část aglomerace Brandýsa nad Labem (214 m n. m.). V jihozápadní části býval dvůr, z nějž dochována pouze mohutná sýpka na místě tvrze. V jejím sousedství drobná kaple, návesní rybníček a několik statků.

Vrábí je prvně zmiňováno roku 1360 v přídomku bratrů Rynarta a Albrechta, nejstarších známých předků významného rytířského rodu Tluksů (Vrábských) z Vrábí. Patrně od 16. stol. městečkem (prvně tak uváděna roku 1654), městského charakteru však fakticky nikdy nenabylo. Roku 1584 je připojeno ke komornímu statku Brandýs. Počátkem 20. stol. stavebně spojeno s Brandýsem, roku 1949 i formálně.

image278

centrum vsi s kapličkou, sýpkou a návesním rybníčkem

image284 image005 image290

barokní kaplička

image276

zděná brána z roku 1832 u bývalého domu č.p 1003; nemovitá kulturní památka

image272 image270

křížek v parčíku v severní části osady, kdysi na rozcestí cest ke Hrušovu a do Brandýsa

image300 image298 image302

komplex vodáren na západním okraji Vrábí

sýpka č.p. 1393 (nemovitá kulturní památka)

Monumentální čtyřpodlažní objekt v centru vsi, na východní straně raabizovaného dvora. Někdy uváděna jako přestavěná vrábská tvrz, spíše však barokní novostavba na místě původní tvrze. Střechy vyvolávají představu trojkřídlé stavby, byť budova je na půdorysu jednolitého obdélníku. Nad vchodem letopočet 1681, zřejmě rok dokončení výstavby (přestavby?).

Tvrz ve Vrábí je prvně zmiňována až roku 1542, byť její existenci lze předpokládat již dříve, nejpozději kolem poloviny 14. stol. Za třicetileté války vydrancována Švédy, takže 1651 je uváděna jako pustá. Dle dochovaných záznamů byla roku 1674 do základů rozebrána a na jejím místě vystavěna sýpka. V rozporu s tím jsou ovšem zprávy, že v 18. stol. je označována jako zámeček (podle této verze by měl být objekt přestavěn na kontribuční sýpku až někdy před rokem 1844). Dnes objekt využíván jako sklad. Údajný objev renesančního sgrafita s rostlinou ornamentikou pod opadanou omítkou na severovýchodním nároží je sporný.

image282

kontribuční sýpka

image292

detail okna

image016

průčelí s barokním štítem

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Vrábí leží v oblasti s prastarým intenzivním osídlením. Rozsáhlý pravěký sídelní areál se rozkládal především na terase nad pravobřežního přítoku Vinořského potoka. Záchranný archeologický výzkum v místě plánované výstavby rodinných domů v roce 2008 zde například zachytil na padesát objektů (kůlových staveb, zásobních jam, hliníků, pecí), především z období neolitu a mladší a pozdní doby bronzové; za nejzajímavější objev je považován objev dvou lidských skeletů, uložených v zásobní jámě z období knovízské kultury, tedy z doby, kdy se pohřbívalo převážně žárově.

Ø  V údolí severozápadně od Vrábí (zřejmě kdesi na jižním okraji osady Hrušov) je někdy uváděn Vrábenský mlýn, zvaný též Pod tvrzí. Na žádné ze starých map počínaje 18. stol. jsem ho však nenalezl; pokud zde skutečně stál, zřejmě zanikl již dříve.

Ø  Přes Vrábí procházela tzv. Svatá cesta (Via Sancta) z Prahy do Staré Boleslavi, tvořená od 2. pol. 18. stol. 44 výklenkovými kapličkami (viz Vinoř, Podolanka, Dřevčice); na území Vrábí stály dvě tyto kapličky – 39., zvaná „Sušická″ (dle Panny Marie Sušické z kapucínského kláštera v Sušici; donátor baron Eusebius Hieserl), a 40., zvaná „Tejnecká″ (dle Madony z lorety v Týnci u Klatov; donátor hrabě Vilém z Kolovrat), ani jedna se však nedochovala. Někdy je za Tejneckou kapli považována poněkud atypická stavba, stojící v ulici Květnová; v tom případě by ale musela být v minulosti přemístěna.

Literatura:

-    kol.: Encyklopedie českých tvrzí III - S-Ž (Praha 2005)

-    Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-    František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-    Ondřej Pospíšil: Via Sancta – tvorba informačního systému o poutní cestě (bakalářská práce, Praha 2011) - viz též http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2011/ondrej-pospisil-bp-2011.pdf

Web:

-    hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=443

-    archeologický průzkum - http://www.arup.cas.cz/?p=480

-    turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/vrabi

-    Svatá cesta - http://via-sancta.cz/

-    wikipedie; Svatá cesta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_cesta_z_Prahy_do_Staré_Boleslavi

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014