DŘEVČICE

k.ú. Dřevčice u Brandýsa nad Labem (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves na terase nad Cvrčovickým údolím (225 m n. m.), při staré poutní a obchodní cestě z Prahy do Staré Boleslavi. Historické jádro se nalézá severně od dnešní hlavní silnice – tvoří ho náznak rozlehlé obdélné návsi, uzavřené statky pouze na západní a jižní straně, s kostelem a farou ve východní části. Východně od něj skupina statků vzniklých rozdělením původního panského dvora, v areálu jednoho z nich, na severovýchodním okraji vsi na hraně údolí, tvrz (která ze vsi není fakticky vůbec vidět). Zcela mimo areál kostela na křižovatce na východním okraji vsi zděná hranolová zvonice. V západní části vsi škola a obecní úřad.

Prvně jsou Dřevčice zmiňovány k roku 1052 (ve falzu z 12. stol.), kdy měly být darovány Břetislavem II staroboleslavské kapitule. Ve 14. stol. se zde získávají majetky měšťané. 1364 je zde výslovně uváděna tvrz, patřící litomyšlskému biskupovi. Roku 1382 získávají Dřevčice biskupové olomoučtí, kteří statek od poč. 15. stol. zastavují; dlouhodobě získávají zástavu majitelé sousedního VrábíTluksové a Vrábenští. Roku 1586 jsou připojeny ke komornímu statku Brandýs.

Dřevčice - znak

znak Dřevčic

image230 image216

řada statků v severovýchodní části vsi, vzniklých rozdělením původního panského dvora při tvrzi; kdysi hlavní dřevčická ulice (srpen 2014)

image228

brána dnes již zaniklého statku  (srpen 2014)

image226 image224

statek č.p. 28 z 2. pol. 18. stol. a barokní brána k tvrzi č.p. 1; nemovité kulturní památky (srpen 2014)

image222 image220

dům č.p. 29, v dnešní podobě z 19. stol., s pamětní deskou Anny Zárubové-Horákové a barokní vjezdovou branou; nemovitá kulturní památka (srpen 2014)

image210

pomník Miroslava Tyrše z roku 1932 s bronzovou plaketou od sochaře B. Hlaváčka proti zvonici (srpen 2014)

image248

domek č.p. 19 se zděnou bránou v centru vsi (srpen 2014)

image254 image252

výklenková kaple z roku 1803 se sochou sv. Jana Nepomuckého v centru vsi (srpen 2014)

image262 image260

obecní úřad č.p. 73 s pamětní deskou k 950 výročí první písemné zmínky o obci (srpen 2014)

image258 image256

škola č.p. 36 z roku 1887 (srpen 2014)

kostel sv. Bartoloměje (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní raně gotický kostel leží na bývalém hřbitově v severní části vsi. V západním sousedství kostela stojí fara.

První písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1384, kostel je však starší. Původní kostel byl postaven v románské stylu v 11. – 12. stol., měl apsidu a zřejmě i věž. Později byl k jeho jižní straně přistavěn nový větší raně gotický kostel s pravoúhlým presbytářem. Upravován byl v 16. stol. (hřebínková klenba lodi, půlkruhový portál). Během 30leté války byl kostel vypálen, po ní opraven a přistavěna předsíň. Ve 2. pol. 18. stol. postaven nový presbytář (původní presbytář byl nově zaklenut a stal se součástí lodi) a na severní straně ubourán původní románský kostel. Hřbitov při kostele zrušen roku 1856. V průběhu 20. stol. kostel zchátral.

image244

celkový pohled na kostel od jihu (srpen 2014)

image240

kostel s předsíní od jihozápadu (srpen 2014)

image238

sluneční hodiny na průčelí předsíně (srpen 2014)

image234 image232

vlevo původní raně gotický presbytář, vpravo současný barokní (srpen 2014)

image236

pomník ze zrušeného hřbitova u kostela (srpen 2014)

image242

fara č.p. 2 z roku 1818 při kostele (srpen 2014)

zvonice (nemovitá kulturní památka)

Barokní hranolová zděná zvonice stojí na křižovatce ve východní části vsi. Vznikla roku 1695 přestavbou starší kaple sv. Floriána, která dnes v podstatě tvoří přízemí stavby. Roku 1900 novogoticky přestavěna střecha. Na zvonici jsou tři zvony (1492, 157? a 1579), svědčící o tom, že zvonice měla staršího předchůdce.

image025

zvonice (srpen 2014)

image027 image206

socha sv. Floriana v průčelní nice, připomínající původní kapli sv. Floriána (srpen 2014)

image029

portál (srpen 2014)

Svatá cesta (nemovitá kulturní památka)

Dřevčicemi prochází tzv. Svatá cesta (Via Sancta), poutní cesta z Prahy do Staré Boleslavi k Paladiu země české. Dle legendy jde o cestu, po které byly do Prahy z Boleslavi převáženy ostatky sv. Václava (Prahu se Starou Boleslaví však v těch dobách spojovala ještě jedna cesta, severněji – přes Prosek a Popovice – a někteří autoři považují za původní poutní cestu právě tu). 44 výklenkových kaplí podél cesty od Špitálské brány přes Vysočany, Kbely, Vinoř, Podolánku, Dřevčice, Vrábí a Brandýs bylo postaveno v letech 1674-1690 přičiněním staroboleslavských jezuitů. Kaple byly stavěny v pravidelných rozestupech (cca půl kilometru), měly téměř jednotnou podobu, každá měla svého donátora, její výzdoba připomínala některé mariánské poutní místo v Čechách (odtud jejich jména) a také výjevy ze života sv. Václava.

Na katastru Dřevčic stávalo 7 těchto kaplí, z nichž dosud je dochováno 5. 32. kaple, zvaná Rokycanská (podle Madony Rokycanské; donátor Jaroslav, hrabě ze Šternberka, biskup litoměřický) stojí při silnici nedaleko Podolanky, 33. kaple „Římovská″ (podle poutního místa Římov v jižních Čechách; donátor hrabě Jan z Valdštejna) nedaleko odbočky silnice do Jenštejna, 35. kaple „Sečenská″ (podle Sečenské Madony ze Seče u Blovic; donátor hrabě Humprecht Jan Černín z Chudenic) na východním okraji vsi, 36. kaple „Šternberská″ (neobvykle není nazývána podle poutního místa – zobrazovala Madonu Zelenohorskou ze Zelené Hory u Nepomuku – ale podle donátora -  hraběte Václava ze Šternberka) v centru vsi, postavená bokem k současné hlavní silnici, neb původní cesta vedla obloukem severněji, a 38. kaple „Strašenská″ (podle Madony Strašínské ze Strašína u Sušice; donátor hrabě Ferdinand z Harrachu) proti cihelně. Nedochovaly se 34. kaple „Svatohorská″ (podle Madony Svatohorské ze Svaté Hory u Příbrami; donátor Václav hrabě Kinský, stávala při silnici mezi kaplemi 33 a 35) a 37. kaple „Strakonická″ (stávala nedaleko odbočky silnice do Popovic; zobrazovala údajně Pannu Marii Vítěznou z poutního areálu na Bílé Hoře a donátorem byl hrabě Ferdinand z Kolovrat, zde tedy není vůbec jasné, jak přišla ke svému jménu).

image012 image008

Rokycanská kaple (září 2011)

image096 image094

Římovská kaple (září 2011)

image250

Šternberská kaple (srpen 2014)

image196 image198

Strašenská kaple (srpen 2014)

cihelna

Bývalá cihelna stojí o samotě v polích při silnici do Brandýsa, západně od vsi.

image202 image204

budova cihelny (srpen 2014)

Červený kříž u Jenštejna

Dřevěný červeně natřený kříž při Silnici z Jenštejna k „císařské silnici″, v místě, kde kdysi odbočovala cesta do Dřevčic (proto je dnes častěji uváděn v souvislosti s Jenštejnem, leží však již na katastru Dřevčic).

image100

Červený kříž (září 2011)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Osídlení je z území Dřevčic doloženo od pozdní doby kamenné. Nejvýznamnějším archeologickým  nálezem z Dřevčic je tzv. „Dřevčický příbor″, keramický soubor 16 keramických nádob, nalezený roku 1932 mezi Dřevčicemi a Popovicemi.

Literatura:

-    Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

-    kol.: Encyklopedie českých tvrzí I - A-J (Praha 1997)

-    František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-    Karel Kuča: České, Moravské a Slezské zvonice (Praha 1995)

-    Ondřej Pospíšil: Via Sancta – tvorba informačního systému o poutní cestě (bakalářská práce, Praha 2011) - viz též http://geo.fsv.cvut.cz/proj/bp/2011/ondrej-pospisil-bp-2011.pdf

Web:

-    oficiální stránky obce - http://www.drevcice.cz

-    wikipedie; ves - http://cs.wikipedia.org/wiki/Dřevčice

-    Zámky, hrady a jiné zajímavosti - http://www.zamky-hrady.cz/7/drevcice.htm

-    oficiální stránky tvrze - http://www.villadreucici.eu

-    infoglobe - http://www.infoglobe.cz/stredocesky-kraj2/cr-drevcice-zastavte-se-ve-vsi-plne-historie/

-    hrady.cz; tvrz – http://www.hrady.cz/?OID=2017

-    hrady.cz; kostel – http://www.hrady.cz/?OID=5993

-    hrady.cz; zvonice - http://www.hrady.cz/?OID=5994

-    středověk.com - http://www.stredovek.com/list_photo.php?category=jineobjekty&object=Drevcice%20-%20zvonice

-    Tomáš Dvořák místopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Drevcice/

-    virtualtravel - http://www.virtualtravel.cz/drevcice/tvrz-drevcice.html

-    Svatá cesta - http://via-sancta.cz/

-    wikipedie; Svatá cesta - http://cs.wikipedia.org/wiki/Poutní_cesta_z_Prahy_do_Staré_Boleslavi

-    komínová databáze - http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=5263  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014