NA PLACHTĚ

k.ú. Třebohostice u Škvorce (Benešovská pahorkatina / Úvalsko)

Návrší (391 m n.m.) na okraji Babického lesa, budovaný biotickým granodioritem („říčanskou žulou″). Pokryto převážně poli, pastvinami a pásy či skupinami křovin. Severovýchodně od vrcholu opuštěný žulový lom, na severním úbočí ves Třebohostice. V remízu na vrcholu kopce podzemní kryt teritoriální radiační hlásné sítě.

vrchol kopce

 

vstup do krytu teritoriální radiační hlásné sítě ÚŽ-6 ze 60. let 20. stol.

 

„záporno″ – recesistické označení místa na západním úbočí vrchu při turistické cestě, které údajně tvoří přesný protipól města Kladno vůči Praze (červen 2013)

  

žulový kámen s několika výraznými prohlubněmi, pravděpodobně přírodního původu, na severním úbočí vrchu při cestě nedaleko okraje Třebohostic (září 2013)

lom Na Plachtě

Mírně zahloubený žulový lom s několika mělkými jezírky, napájenými výhradně srážkovou vodou, je významnou lokalitou obojživelníků, plazů o na vodu vázaných bezobratlých (měkkýši, vážky, ploštice, chrostíci). Významná je bohatá populace čolka velkého a zejména kuňky ohnivé, pro níž byl lom zařazen mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Zajímavé jsou i některé druhy rostlin (žabník vodní, kociánek dvoudomý). Z geologického hlediska stojí za pozornost žíly pegmatitů.

Informace o těžbě v lomu se rozcházejí. Někdy je zde těžba uváděna do 50. let 20. stol., jindy až do roku 1963. Dobrovolní ochránci přírody se o lom začali zajímat od počátku 80. let, za chráněné území byl prohlášen roku 1990 (dnes v kategorii přírodní památka, výměra 0,7918 ha + ochranné pásmo).

celkový pohled na prostor lomu (září 2006)

 

lomová stěna na východní straně (září 2006)

menší lomové stěny (září 2006)

 

dno lomu (září 2006)

největší jezírko (září 2006)

výhled

Z vrcholu (částečně zastíněného porostem křovin) a zejména pak z úbočí vrchu se otvírají nádherné výhledy zejména na sever do Polabí a na hory v pozadí (České středohoří, Říp, Ralská pahorkatina, Lužické hory, Ještěd, Jizerské hory, Krkonoše), ale i směrem západním na Prahu. Výhled není pouze k jihu, kde ho zastiňuje navazující babický les.

 

výhled k západu na Prahu s dominujícím sídlištěm Jižní Město, Žižkovským vysílačem a malešickou spalovnou; v popředí zhruba uprostřed věž kostela ve Slušticích, vlevo za ní věž kostela sv. Markéty na Kralovickém hradišti (srpen 2009)

tentýž pohled, ale v širším kontextu – vlevo severní okraj Babického lesa, vpravo na obzoru Ládví (červen 2013)

výhled k severozápadu – v popředí vlevo Ládví, uprostřed sídliště Rohožník a vpravo od něj zalesněné návrší Kostelík s televizním vysílačem, na obzoru pak vrcholy Českého středohoří s dominantní Milešovkou, Říp, Ralsko, Lužické hory… (červen 2013)

výhled k severovýchodu – v popředí Škvorec (srpen 2009)

Zajímavosti:

Ø        Na Plachtě býval kámen s 13 prohlubněmi, k němuž se vázala pověst, že zde sedával Ježíš se svými apoštoly, když chodili po světě. Kámen byl údajně počátkem 20. stol. zničen těžbou v lomu.

Ø        Místo bývá někdy označováno jako slovanské božiště, snad pro kameny s prohlubněmi, považovanými za obětní mísy, či vzhledem ke jménu vsi Třebohostice (třebem se údajně nazývaly pohanské bohoslužby).

Literatura:

-     Jan Němec a kol.: Chráněná území ČR 1 - Střední Čechy (Praha 1996)

-     Jaromír Bratka a kol.: Plán péče o přírodní památku Lom na Plachtě na období 2006-2013 (2005) – viz http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/6915CFDF-EC12-4EED-A9A1-E025A0AC5B6D/0/LOM_NA_PLACHTE_plan_pece.pdf

Web:

-     Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000068598

-     geologicky významné lokality - http://lokality.geology.cz/2779

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lom_Na_plachtě

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=2285

-     Brigadýrovy stránky - http://www.brigadyr.net/vojenske_objekty/ukryt_uz_6_trebohostice/ukryt_uz_6_trebohostice.htm

Okolí: Třebohostice / Na dolíkách

Střední Polabí / rejstříky

září 2006, aktualizace září 2013