SLUŠTICE

k.ú. Sluštice (Pražská plošina / Říčansko)

Ves rozložená na výšině nad levým břehem Výmoly (306 m n. m.). Na nejvyšším místě kostel sv. Jakuba Většího s farou, nedaleko dvůr (někde v tomto prostoru lze s velkou pravděpodobností předpokládat i zaniklou tvrz). Ves rozložena především na severním, západním a jihozápadním úbočí tohoto návrší; západně pod kostelem náves s bývalou školou. Na Výmole několik rybníků, pod jedním z nich mlýn.

Ves prvně připomínána roku 1223. V držení se střídala řada majitelů, vesměs z řad pražských měšťanů, z nichž někteří se psali „ze Sluštic″. K roku 1416 se prvně zmiňuje i zdejší tvrz. V 16. stol. se historie Sluštic prolíná s historií nedalekých Kralovic. Roku 1623 jsou zkonfiskovány a připojeny k panství Škvorec.

celkový pohled na ves s kostelem od severozápadu (červen 2013)

bývalá škola č.p. 53 na návsi ; uzavřena v roce 1985, údajně by měla být přestavěna na dům s pečovatelskou službou (červen 2013)

hostinec č.p. 49 na návsi (červen 2013)

 

brána a sýpka fary č.p. 13 v severovýchodním sousedství kostela; vlastní budova fary není přes vegetaci fotitelná (září 2013, červen 2013)

hřiště u kostela s informační tabulí projektu „Cesty, které nás spojují″ (červen 2013)

 

sýpka na jižní straně bývalého panského dvora (červen 2013, září 2013)

dům č.p. 35 v jižní části obce; za ní budova mateřské školky (červen 2013)

žulový pomník padlým v 1. světové válce v podobě po doplnění malého státního znaku v 90. letech 20. stol. (červen 2013)

ukázka staré zástavby Sluštic – č.p. 54 severně od návsi (červen 2013)

bývalý hostinec č.p. severně od návsi (září 2013)

kostel sv. Jakuba Většího (nemovitá kulturní památka)

Převážně barokní kostel s hranolovou věží v dominantní poloze na návrší uprostřed vsi. Kostel býval obklopen do 80. let 19. stol. hřbitovem, zachována kruhová ohradní zeď (evokující kdysi opevněný areál, byť pro to nejsou žádné důkazy) se dvěma vstupy.

Kostel připomínán jako farní již ve 2. pol. 14. stol. 1716 vyhořel. V letech 1746-1749 byl nákladem vévodkyně Marie Terezie Savojské zcela přestavěn barokně, z původní gotické stavby bylo ponecháno pouze zdivo pětibokého presbytáře s opěrnými pilíři v nárožích, avšak taktéž barokně upravené.

 

celkový pohled na kostel od jihozápadu a východu (září 2013, červen 2013)

půdorys kostela (www.hrady.cz) – obrázek je údajně převzat ze Soupisu památek historických a uměleckých v Království Českém, oproti originálu je však pootočen, neb osa kostela je z klasické východozápadní orientace mírně vychýlena

 

barokní průčelí lodi s lichtensteinsko-savojským aliančním znakem (červen 2013)

 

kostelní věž (červen 2013, září 2013)


ve zdivu gotický, barokně upravený presbytář (červen 2013)

  

náhrobní kameny, zazděné v presbytáři a věži (září 2013)

kovový křížek při kostelní věži (září 2013)

 

dva vstupy na bývalý hřbitov (září 2013, červen 2013)


drobný kovový křížek před původním vchodem do areálu kostela, v dnešní podobě z doby po 1. sv. válce na místě staršího (září 2013)

statek č.p. 11

Historický statek se zděnou bránou v jižní části obce. Na zahradě statku byla v roce 2009 postavena nákladem miliardáře Antonína Koláčka zajímavá moderní architektura školky MAITREA (www.skolka-maitrea.cz), vycházející z principů waldorfské pedagogiky a dalších alternativních pedagogických proudů.

  

obytná budova statku (září 2013)

barokní brána (září 2013)

budova školky dle architektonického návrhu Víta Poláka (září 2013)

mlýn č.p. 29

Dnes zchátralá budova pod jižní částí hráze Mlýnského rybníka na východním okraji obce. Mlýn zde uváděn ještě roku 1932. Vlastní rybník, kdysi jednolitý, dnes rozdělen příčnou hrází na dva menší rybníky; na hořejší z nich bezprostředně navazuje zajímavý podmáčený lesní porost lužního charakteru.

 

areál mlýnu na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a současná situace (www.mapy.cz) – je zjevné, že současný dochovaný objekt je poměrně mladý, neb výrazně vybočuje z kompozice, která zde existovala v pol. 19. stol.

 

jediné dochované stavení v prostoru bývalého mlýna (září 2013)

 

„dolní″ Mlýnský rybník (září 2013)

 

hráz, oddělující dnes obě části kdysi jednolitého rybníka (září 2013)

„horní″ Mlýnský rybník (září 2013)

hřbitov

Hřbitov se rozkládá severně od vsi při silnici na Sibřinu. Dominuje mu hrobka rodiny Svobodovy při jeho jižní zdi. U vstupu mohutné lípy.

Hřbitov založen v 80. letech 19. stol., kdy nahradil starší hřbitov kolem kostela.

 

centrální hřbitovní kříž, z přední strany zcela zarostlý zeravy (červen 2013)

  

hrobka rodiny Svobodovy (červen 2013)

  

některé zajímavější hroby na sluštickém hřbitově (červen 2013)

 lípy před vstupem na hřbitov (červen 2013)

Zajímavosti:

Ø        Jméno obce je vykládáno jako ves lidí sloužících.

Ø        V budově místní školy byla natáčena část komedie Slavnosti sněženek režiséra Jiřího Menzela (1983).

Literatura:

-     Jan Psota a kol.: Drobné památky v Úvalech a okolí (Úvaly 2009)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     Antonín Podlaha: Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém – sv. XXIV, politický okres Českobrodský (Praha 1907)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.obecslustice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Sluštice

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=3433

-     Anuet; školka - http://www.anuet.cz/?skolka

-     Archiweb - http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=2666&type=29

-     Novinky.cz; školka - http://www.novinky.cz/veda-skoly/194523-u-rican-vznikla-unikatni-skolka-za-projektem-je-miliardar-a-buddhista-kolacek.html

Okolí: Květnice / Dobročovice / Zlatá / Křenice / Sibřina

Střední Polabí / rejstříky

září 2013