KOSTELNÍ STŘIMELICE

k.ú. Kostelní Střimelice (Benešovská pahorkatina / Černokostelecko)

Ves poněkud chaoticky rozložená na východních svazích Pecného, respektive na jihovýchodních svazích Skalky. Na severozápadním okraji v dominantní poloze hřbitovní kostel sv. Martina, pod nímž stávala tvrz, níže ve východní části vsi původní náves nepravidelného tvaru s bývalou školou a novodobou zvoničkou (393 m n. m.). Někdy zvány též Horní Střimelice (na rozdíl od jižněji ležících Dolních čili Hradových Střimelic).

Za první prokazatelnou zmínku o vsi je považována listina z roku 1320, z níž jednoznačně vyplývá, že v té době existovaly dvojí Střimelice. Roku 1359 zde uváděn Kolovrat ze Střimelic, po něm řada držitelů (majetkové poměry nejsou zcela přehledné), z nichž nejvýznamnější byli potomci Ješka Čalina ze Střimelic, jež drželi zdejší tvrz přes 70 let. 1527 připojeny Střimelice k panství Černý Kostelec. Od pol. 16. stol. těžba mědi a stříbra.

 

mapa z 1. pol. 19. stol. (archivnimapy.cuzk.cz) a současný letecký snímek (www.mapy.cz) – z porovnání je dobře vidět, že západnější prostranství pod tvrzištěm fakticky zcela zaniklo

bývalá škola

pomník padlým na návsi

křížek z 1. pol. 19. stol. na návsi

  

novodobá zvonička na návsi

výhled z horní části vsi na Posázaví

kostel sv. Martina (nemovitá kulturní památka)

Areál kostela se hřbitovem a márnicí leží v dominantní poloze v nejvyšší části vsi. Kostel původně gotický z poč. 14. stol. (nepřímo doložen již roku 1320; dochován presbytář a sakristie sklenuté křížovou klenbou na jehlancovité baldachýnové konzoly), přestavěn raně barokně roku 1623, celek upraven do dnešní pozdně barokní podoby v 30. letech 18. stol., kdy přistavěna dnešní věž. Oltář z 1. pol. 18. stol. pochází z kostela na Zderaze v Praze. Márnice z 1. pol. 18. stol.

kostel dominuje krajině Posázaví

 

kostel sv. Martina

 

okna kostelní lodi

  

márnice

ze hřbitova u kostela

 

prastará planá hrušeň před kostelem, zobrazená i na staré pečeti obce - místní tradice určuje její stáří na 600 let (ve skutečnosti jistě méně) a lokalizuje k ní faru, zaniklou za husitských válek

tvrziště

Tvrz stávala na skalnatém ostrohu v jihovýchodním sousedství kostela – dnes na tvrzišti stojí dům č.p. 46. Tvrz byla zřejmě vystavěna kolem roku 1380 Ješkem Čalinem. Jediná výslovná zmínka o tvrzi je z roku 1526 – připojením Střimelic ke kosteleckému panství však ztratila význam, takže záhy zřejmě zanikla. Zdivo tvrze bylo využito při přestavbách sousedního kostela, kamenické prvky pocházející z tvrze lze údajně najít i v ohradní zdi hřbitova, zcela jistě bylo používáno i na výstavbu sousedních vesnických domků. Přesto ještě koncem 18. stol. je tvrz uváděna jako „pustý zámek“. Dnes jako jediný zbytek tvrze bývá uváděno (blíže nelokalizované) kamenné nároží.

letecký snímek tvrziště (www.mapy.cz); vlevo nahoře kostel

pohled na tvrziště s domem č.p. 46 ze hřbitova

 

skalnatý ostroh tvrziště od jihu, respektive jihovýchodu

Zajímavosti:

Ø        Pod kostelem se údajně nacházejí odvaly po těžbě měděných a stříbrných rud, které jsou prakticky jedinými rozsáhlejšími pozůstatky kdysi významného důlního revíru Stříbrná Skalice (mě se je však v terénu identifikovat nepodařilo). Největší halda má být pozůstatkem po průzkumné jámě Jan, vyhloubené koncem 50. let 20. stol. (důlní chodby z této jámy nafáraly v hloubce 50 metrů staré důlní práce ze 16. stol.) Hornická činnost v okolí kostela se odráží i v místních pověstech - dle jedné (nebo je to skutečnost?), kdo si lehne před kostelním oltářem uchem k zemi, uslyší pod zemí kapat a crčet vodu v šachtě pod kostelem.

Ø        V Kostelních Střímelicích se roku 1854 narodil hospodářský buditel K. Knížek, iniciátor zakládání hospodářských škol, kampeliček a hospodářských spolků.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II - H-O (Praha 2002)

-     kol.: Okolí Prahy, východ - Turistický průvodce ČSSR 37 (Praha 1989)

Web:

-     cesty a památky – http://cestyapamatky.cz/kolinsko/kostelni-strimelice

-     hrady.cz, kostel - http://www.hrady.cz/?OID=6316

-     hrady.cz, tvrziště - http://www.hrady.cz/?OID=6317

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostelní_Střimelice  

Okolí: Skalka / Havírna / Pecný

Posázaví / rejstříky

 listopad 2010