HAVÍRNA

k.ú. Kostelní Střimelice (Benešovská pahorkatina / Černokostelecko)

Osada (převážně chatová) ve svahu nad levým břehem Zvánovického potoka. Jméno připomíná těžbu stříbrných a měděných rud v okolí. Neúspěšné pokusy o obnovu těžby zde probíhali údajně ještě kolem roku 1900.

pohled na osadu od jihu

   

údolí Zvánovického potoka nad osadou

Zajímavosti:

Ø        Údolí Zvánovického potoka při osadě tvoří jeden z nejlepších souvislejších profilů horninami svrchního ordoviku v severovýchodní části tzv. ostrovní zóny středočeského plutonu, na kterých tektonicky spočívají starší slepence a křemence, pravděpodobně spodnoordovické (jeden z mála dokladů pro komplikovanější přesmykovou stavbu v severovýchodní části ostrovní zóny); na ně pak na jihovýchodě nasedají horniny permokarbonu blanické brázdy.″

Web:

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/498 

Okolí: Černé Voděrady / Kostelní Střimelice / Skalka / Zvánovice / Zvánovické údolí

Posázaví / rejstříky

 listopad 2010