ZVÁNOVICKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Černé Voděrady, Zvánovice (Benešovská pahorkatina / Černokostelecko, Říčansko)

Zalesněné údolí na středním toku Zvánovického potoka, severovýchodně od Zvánovic. Též Haberské údolí, Údolí mlecích kamenů. V dolní části údolí tzv. Mlecí kameny, největší pozoruhodnost údolí. Nad nimi na pravém břehu areál bývalého pionýrského tábora, dnes hotelu Legner, nad levým břehem na dvou návrších (kóty 466 a 445) zajímavé skalní útvary, místní tradicí označované jako pohanský posvátný háj či obětiště. Níže pak v údolí chatové osady Dolina a Borka. Údolím prochází turistická značka.

plánek střední části údolí s přibližnou polohou mlecích kamenů (červeně), lůmku, kde údajně byly těženy (šedě), Čertova kamene (žlutě) a kamene se „studánkou″ (modře); rekr. označuje areál dnešního hotelu Legner, v dolní části mapy silnice Zvánovice – Černé Voděrady

žulová skalka nad cestou nedaleko „mlecích kamenů″ (listopad 2010)

  

Zvánovický potok pod „mlecími kameny″; v pozadí budovy patřící k hotelu Legner (listopad 2010)

    

kameníky nasekané žulové balvany při Zvánovickém potoce pod hotelem Legner (listopad 2010)

suťový les na svazích údolí pod osadou Borka (listopad 2010)

 

potůček v boční rokli (říjen 2012)

Mlecí kameny (nemovitá kulturní památka)

Skupina uměle vytesaných žulových kotoučů o průměru 80 – 125 cm a výšce 30 – 70 cm v nivě potoka (především na jeho levém břehu, částečně však i na pravém, několik i přímo v něm) cca 100 m nad místem, kde údolí přetíná silnice ze Zvánovic do Černých Voděrad, v místech zvaných dříve V lógru či V lískách. Další obdobné kameny při levostranném přítoku Zvánovického potoka mezi kótami 445 a 466, cca 200 m od jeho ústí (nalezen jeden, uváděno jich zde dva až šest). V literatuře se sporadicky objevují i další zmínky o kamenných kolech (např. v údolí cca 2,5 km nad hlavní skupinou) toto však nemám potvrzené.

Kameny jsou nejpravděpodobněji nedokončenými mlýnskými kameny středověkého původu (snad 13. – 16. stol.), které měly sloužit k drcení rud. Za místo těžby kamenů hlavní skupiny se považuje lůmek ve svahu východně od nich (viz kóta 445), místo těžby kamenů z bočního údolí není známo. O původu a účelu kamenů se však vede řada dohad a existuje řada dalších více či méně nepravděpodobných teorií, od údajných rozvalin pohanské (slovanské, keltské) svatyně až po úmyslné umístění v potoce, aby regulovaly jeho energii. Kameny objeveny v roce 1903 J. Neumanem a V. Havelkovou. Ve 20. letech 20. stol. jich bylo mnoho rozbito při stavbě silnice. V roce 1981, kdy zde proběhl záchranný archeologický výzkum v souvislosti s výstavbou přilehlého pionýrského tábora, jich bylo napočítáno 45, později se uváděl počet 27, dnes jich lze nalézt ještě méně. Nelze vyloučit, že se některé postupně noří do bahnité půdy, spíše se však zdá, že se stávají obětí krádeží.

zřejmě nejnápadnější skupina kamenů pod cestou v nivě Zvánovického potoka (říjen 2012)

 

tatáž skupina kamenů v listopadu 2010 a říjnu 2012 – dobře je vidět, jak se viditelnost jednotlivých kamenů v čase mění a že jejich hledání v terénu nemusí být vůbec snadné

jiný kámen, ukrytý pod mechem (listopad 2010)

kameny přímo v korytu Zvánovického potoka (listopad 2010)

 

kámen v bočním údolí (říjen 2012)

kóta 466

Severnější ze dvou výrazných zalesněných levobřežních návrší. Ve vrcholové části několik pěkných skupin žulových kamenů, nejzajímavější plochý kámen s kruhovou prohlubní v horní ploše, ve které se celoročně drží voda. Pravidelnost prohlubně svádí k domněnce, zda nebyla uměle upravena. Místní pověsti ho spojují s údajným věštěním či jinými pohanskými rituály. Na jižním svahu návrší kámen s obdobnou prohlubní, avšak z jedné strany otevřenou, tudíž bez vody. Na západní hraně vrcholové plošiny plochý kámen, dnes rozbitý na několik kusů; kdysi snad viklan. Severněji v západním svahu, dnes uprostřed paseky, skupina balvanů využívaných k boulderingu, zvaných Kutnohorák, Kolíňák a Vějíř.

   

kámen se „studánkou″, opředenou legendami o věštění budoucnosti v dobách pohanských (říjen 2012)

 

obdobná „skoromiska″na jižním úbočí (říjen 2012)

 

zajímavá skupina žulových kamenů na vrcholu návrší (říjen 2012)

   

rozlámaný viklan (?) na západní hraně plošiny (říjen 2012)

    

boulderové balvany na západním úbočí (říjen 2012)

kóta 445

Jižnější z levobřežních návrší, bezprostředně nad Mlecími kameny. V severním svahu několik zajímavých skalních stěn, v jedné malá puklinová jeskyně. Na hraně svahu východně od těchto skalních útvarů nápadná skalka zvaná Čertův kámen, Smrtka či též Voděradský viklan (byť mám pochybnosti, že se nikdy neviklal) - houbovitý žulový útvar spojovaný v místní tradici s údajným pohanským obětištěm. V jižním svahu bezprostředně nad vrstevnicovou svážnicí skalka narušená lomem - zde by snad měl údajně být výše uvedený částečně opracovaný mlecí kámen, nepovedlo se nám ho však nalézt. V nejjižnější části lůmku zřetelné stopy po vrtání a trhacích pracích. Byť skalka dříve označena cedulí chráněné archeologické naleziště (dnes vyvrácena), dle katastrální mapy již součástí vyhlášené nemovité kulturní památky není.

  

lůmek, kde byly údajně těženy mlýnské kameny (říjen 2012, listopad 2010)

   

Čertův kámen aliaz Smrtka (říjen 2012)

 

skalka s jeskyní v severním svahu (říjen 2012)

 

další žulové skály v severním svahu (říjen 2012)

hotel Legner

Areál bývalého pionýrského tábora, vybudovaný začátkem 80. let 20. stol., v 90. letech přebudován na hotel. Před budovou hotelu kašna označovaná jako Lesní pramen. Na webových stránkách hotelu se o něm tvrdí, že „Ve středověku byl pramen pro svoji kvalitu a léčebné účinky využíván dvorem císaře Rudolfa II a císařovnou Marií Terezií. Voda byla rovněž dodávána na Zbraslavský klášter. V novodobých dějinách byl pramen udržován a využíván místními občany. Byl velmi oblíbený akvaristiky, protože byl jedním ze čtyř pramenů, které byly využívány pro rozmnožování vzácných akvarijních rybek. Po komunistickém puči v roce 1948 byl pramen postupně zapomenut. Vedení Legner Hotelu Zvánovice se dozvědělo o Lesním pramenu zcela náhodou a okamžitě podniklo kroky k jeho znovuotevření. Bylo pozváno několik odborníků, kteří provedli průzkum a Lesní pramen byl skutečně objeven. Pramen byl otevřen a přiveden potrubím do areálu hotelu. Slavnostní otevření proběhlo 16. října 2007. V současné době je Lesní pramen využíván především návštěvníky a hotelovými a Lázeňskými hosty. Její účinky a lahodná chuť jsou vhodné pro dodržování pitných režimů a pro celkovou detoxikaci organismu.″ Do jaké míry je to pravda a do jaké míry pouze reklama netuším – nikde jinde jsem o něm žádné zmínky nenašel.

hotel (listopad 2010)

 

„Lesní pramen″ (listopad 2010)

Zajímavosti:

Ø        Záhadologové se snaží dokázat, že kamenná kola nejsou mlecími kameny, mimo jiné údajnou existencí totožných kamenů (kamene) na vrcholu kopce nad údolím, kam by je logicky v případě těžby ve svahu nikdo nekutálel (a kde měla stát údajně svatyně, při nástupu křes'tanství rozvalená). Ani na jednom z vrcholů se mi však žádný nepodařilo najít.

Literatura:

-     Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I - A-G (Praha 2002)

-     Václav Vokolek, Jiří Kuchař: Esoterické Čechy, Morava a Slezsko 8 (Praha 2007)

Web:

-     hotel Lagner - http://www.legnerhotelzvanovice.cz

-     cesty a památky - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/cerne-voderady/kamenne-valce-mleci-kameny

-     zpravodaj Mlýnské kameny - https://sites.google.com/site/mlynskekameny/home2223

-     Naše rodina - http://www.nase-rodina.cz/article.php?clanek=621

-     klub psychotroniky a ufo - http://www.kpufo.cz/oblasti/meg/album/kartoteka/mzvanovice/zvanovice.htm

-     rádio Impuls - http://www.impuls.cz/clanek/zahada-rozhazenych-kamenu-kolem-zvanovic/228797

-     Výletník - http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/stredni-cechy/okoli-prahy-vychod/4877-zvanovicke_udoli_/ 

Okolí: Černé Voděrady / Havírna / Zvánovice

Posázaví / rejstříky

 listopad 2010, aktualizováno říjen 2012