ZVÁNOVICE

k.ú. Zvánovice (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Ves při Třemblatském potoce (418 m n. m.). Zástavba původně po obvodu velmi rozlehlého nepravidelného (zhruba trojúhelníkového) prostoru, v jehož středu poměrně velký rybník. Dnes tento prostor částečně zastavěn, takže se rozpadl na tři samostatné návsi; v severním cípu původního prostranství kolem kaple sv. Jana Nepomucého náměstí U Kaple, v jihovýchodním cípu Mírové náměstí se zvoničkou a v západním cípu Růžové náměstí, na jehož okraji vydatný pramen vody. Nejsevernější část vsi na úpatí Holého vrchu se nazývá Kádov, východní část Na Marjánce.

První písemná zmínka o vsi z roku 1320, kdy jejich větší část získal svatojiřský klášter v Praze. Od husitských válek součást panství Komorní Hrádek.

znak Zvánovic – stříbrný mlýnský kámen (žernov) připomíná mlecí kameny ve Zvánovickém údolí, stříbrná beraní hlava kdysi významný místní chov ovcí, zlaté trojvrší odkazuje jak na geografickou polohu mezi třemi vrchy, tak na milíře; modrá barva symbolizuje Zvánovický potok a zelená zemědělský charakter obce

 

Zvnovice na mapě indikační skici před polovinou 19. stol. (archivnimpy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz); je vidět, že již v 19. stol. byl centrální prostor částečně zastavěn, základní půdorysné schéma se od té doby výrazně nezměnilo

 

pohled na ves od jihu, v pozadí Holý vrch (září 2012)

rybník na návsi

 

Husův kámen z roku 1925 na náměstí U Kaple

obecní studánka v centru vsi – velmi vydatný pramen (více než 1 l/sec), naposledy opravovaný roku 2004

kamenný křížek z roku 1814 (nemovitá kulturní památka), na současné místo u studánky přemístěn při rekonstrukci roku 2004

pomník padlým v 1. sv. válce na Růžovém náměstí z roku 1922; v pozadí bývalá škola

zvonička na Mírovém náměstí

 

lípy u zvoničky

  

křížek s mohutnou lípou na jižním okraji vsi, na konci ulice Ondřejovská („na Boučí″) z roku 1863, nákladem Františka a Majdaleny Vykoukalových

větrná turbína nad vsí, při západním okraji části Kádov

kaple sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka)

Kaple z roku 1836 v severní části vsi (dnes náměstí U Kaple), na místě, kde „od nepaměti″ bývala dřevěná zvonička. Postavena byla údajně tak, aby mohla tvořit presbytář budoucího většího kostela, k jehož stavbě však nikdy nedošlo. Kolem kaple čtyři památné lípy, největší z nich s obvodem kmene přes 5,5 m.

  

celkový pohled na kapli s lipami

  

kaple

největší z památných lip u kaple

Zajímavosti:

Ø        Rodiště hudebního skladatele, libretisty a člena souboru Vinohradského divadla Emanuela Brožíka (* 1887).

Ø        Ještě počátkem 20. stol. byla ves proslulá pálením dřevěného uhlí.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

-     kol.: Okolí Prahy, východ - Turistický průvodce ČSSR 37 (Praha 1989)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.obeczvanovice.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Zvánovice

-     místopisný průvodce po České republice - http://www.mistopisy.cz/pamatky_zvanovice_9549.html

-     registr pramenů a studánek - http://www.estudanky.cz/2111-studanka-bez-jmena 

Okolí: Zvánovické údolí / Havírna / Skalka / Pecný / Ostrá hůra / Třemblat

Posázaví / rejstříky

listopad 2010