DOBRÁ VODA

k.ú. Křeslice (Pražská plošina / Praha)

V užším smyslu samota na Dobrovodském potoku (bývalý mlýn č.p. 31), v širším smyslu prostor při soutoku tohoto potoka a Botiče, včetně bývalého Fantova mlýna. Jméno přeneseno i na sídliště na terase severně nad soutokem, nejjižnější část Petrovic.

Na Dobrovodském potoku východně od samoty Dobrá Voda suchý poldr. Na pravém břehu Botiče pod soutokem dvě retenční nádrže (RN Petrovice) na místech bývalé svazarmovské střelnice.

Nejstarší zmínka o „mlynáři z Křeslic‟ (Šťastný) je z roku 1543. Nelze však určit, ke kterému z obou mlýnů se vztahuje. Někdy uváděný středověký původ mlýnů je nepravděpodobný, neb dokumenty z 15. století, popisující velmi podrobně majetky v Křeslicích, se o žádném mlýnu nezmiňují. Vznik mlýnů lze tedy předpokládat až někdy v první polovině 16. stol. Oba se počítaly k Dolním Křeslicím.

Součást přírodního parku Botič – Milíčov. Zastávka naučné stezky Povodím Botiče.

image016

horní retenční nádrž

image020 image018

dolní retenční nádrž

Dobrovodský mlýn (č.p. 39, bývalé dolnokřeslické č.p. 9)

Bývalý mlýn na potoku, zvaném někdy Dobrovodský, přitékajícím od Uhříněvsi (na jeho horním toku byla kdysi soustava rybníků zvaná Jezera, dotována též vodou z Říčanky vedené kanálem od rybníku Vodice - viz Uhříněves). Dnes samota již ničím připomínající mlýn.

Mlýn údajně obnovený roku 1740, tedy původu zjevně staršího. V té době patřil klášteru dominikánek u sv. Anny na Starém Městě pražském. V obecní kronice Křeslic se později uvádí, že „co paměť sahá‟ byl majitelem rod Špínků, od nich převzal Jan Moravec, původem z Fantova Mlýna (kde se však nikdo takový neuvádí?), který usedlost dal věnem své dceři Adéle, provdané za Josefa Polednu. Není zcela jasné, v které době se toto mělo udát, z kontextu jiných zápisů pravděpodobně počátkem 20. stol. Mletí ukončeno údajně v období 1. republiky.

image006 image008

mlýn s rybníčkem na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a stejný prostor na současném leteckém snímku (www.mapy.cz) – dnešní severnější budova polohově souhlasí se západnější budovou na stabilním katastru

image008

 

vlevo vlastní budova bývalého mlýna, vpravo mladší hospodářské stavení, postavené až po polovině 19. stol. (září 2015)

Fantův mlýn (bývalé dolnokřeslické č.p. 8)

Zříceniny mlýna při levém břehu Botiče zhruba proti jeho soutoku s Dobrovodským potokem. Dobře patrný náhon, odpojující se z Botiče pod Křeslicemi.

Údajně je zmiňován jako součást klášterního dílu Křeslic již v 16. stol. Prvním doloženým držitelem mlýna je roku 1659 Samuel Fanta Nuselský. V mlýnici stával ještě ve 20. letech 20. stol. dubový sloup s nápisem, informujícím, že roku 1740 byl mlýn obnoven (spolu se sousedním Dobrovodským mlýnem) a doplněn o třetí složení. Obnovu provedli dominikánky u sv. Anny, tedy v té době byl mlýn stále zjevně panský, třebaže se uvádí, že Fantův mlýn byl na rozdíl od mlýnu Dobrovodského poddanský. V 19. stol. již byl jistě v soukromých rukou. Ve 2. pol. 19. stol. zde nejprve jako nájemci, od 1880 jako vlastníci hospodařili manželé Müllerovi, roku 1906 přešel mlýn dědictvím na rod Skořepů. Roku 1930 vyhořel, byl však obnoven. Po dalším požáru, roku 1960, již obnoven nebyl. Roku 1975 byly hospodářské budovy upraveny pro potřeby chovu koní, v 90. letech však opět zpustly a záhy se proměnily ve zříceninu.

image009 image011

situace mlýna na mapě z 2. poloviny 18. stol.; s rybníčkem nad mlýnem, který se na pozdějších mapách již neobjevuje (oldmaps,geolab.cz) a na mapě stabilního katastru z roku 1841, kdy dispozice mlýna v podstatě odpovídá současným zříceninám (archivnimapy.cuzk.cz)

image032

prostor, v němž stál Fantův mlýn; v pozadí petrovické sídliště Dobrá Voda (září 2005)

image028 image012

zbytky obytné budovy – mlýnice (srpen 2010, září 2015)

image022 image030

zříceniny hospodářských budov (srpen 2010)

image018

hospodářské budovy upravené v 70. letech 20. stol. pro chov koní (Praha 11 na prahu 21. století)

image036 image034

bývalý mlýnský náhon (září 2005)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Často se tvrdí, avšak bez jakýchkoliv důkazů, že Dobrá Voda bývala od časně slovanských dob místem, kde cestující po kupecké cestě do Posázaví, procházející (minimálně v pozdějších dobách) překračovala Dobrovodský potok zhruba kilometr odtud, měli možnost napojit sebe i své soumary.

Ø  Ve Fantově mlýně se roku 1925 natáčela jedna z černobílých verzí Jiráskovy Lucerny.

Ø  Nedaleko pod Dobrou vodou začíná dnes již nefunkční, ale velmi dobře v terénu dochovaný náhon na zaniklý mlýn v Petrovicích.

Literatura:

-      Jiří Bartoň: Kronika Křeslic (Praha 1994) – viz též http://www.kreslice.cz/assets/File.ashx?id_org=80162&id_dokumenty=1449

-      Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách III (Praha 2001)

-      Jiří Bartoň: Praha 11 na prahu 21. století (Praha 2007)

Web:

-      wikipedie – https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrá_voda_(přítok_Botiče)

-      vodní mlýny; Dobrovodský mlýn - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5182-mlyn-v-dobre-vode

-      vodní mlýny; Fantův mlýn - http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/383-fantuv-mlyn

-      hrady.cz; Fantův mlýn - http://www.hrady.cz/?OID=902      

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

říjen 2017