SLATINY

k.ú. Dubeč (Pražská plošina / Praha)

Též Ve slatinách. Oblast severozápadně od Dubče při Hostavickém potoku, na kterém je veliká retenční nádrž Slatina (cca 9 ha) s bohatými pobřežními porosty, vzniklá koncem 20. stol. na místě dvou rybníků snad ze 16. stol., vysušených někdy na přelomu 18. a 19. stol. Při silnici severovýchodně od nádrže tzv. Štěrboholský lesík (2 ha), vysázený poč. 20. stol., k němu přiléhá zahrádkářská kolonie.

 

sypaná hráz nádrže Slatina s výpustí

 

bohaté litorální a pobřežní porosty nádrže, domov řady vzácných druhů ptáků

v pozadí nádrže tzv Štěrboholský lesík

Zajímavosti:

Ø        Uvádí se, že rybníky ve Slatinách měly být vysušeny někdy kolem 1810. Na mapě 1. vojenského mapování z 2. pol. 18. stol. je však dobře vidět hráz v té době zjevně neexistujícího rybníka. Naopak ale na mapě uhříněveského panství zhruba z téže doby jsou ještě oba rybníky malované. Rybníky tedy buď musely zaniknout dříve, než se tvrdí, již někdy v průběhu 2. pol. 18. stol. (mezi zprcováním jedná a druhé mapy), a nebo vojenská mapa víceméně náhodně zaznamenala nějaké dočasné vypuštění (vzhledem k jejímu zpracovávání „od oka“ pokížděním v terénu to nelze vyloučit)...

mapa 1. vojenského mapování s patrnou hrází rybníka (oldmaps.geolab.cz)

Ø        Nádrž Slatina je významnou ornitologickou lokalitou, evidován je zde výskyt více jak 130 druhů ptáků – mimo jiné zde bylo doloženo hnízdění bukáčka malého, cvrčilky slavíkové, chřástala vodního či moudivláčka lužního, zaznamenán byl výskyt bukače velkého, na tahu zde pozorován jeřáb popelavý, orlovec říční, volavka bílá, rybáci...

Ø        Územní plán Prahy zde počítá v budoucnosti s výstavbou zcela nové městské čtvrti.

Literatura:

-     Josef Moravec: Soupis zeleně Dubeč (rukopis 1976)

Web:

-     Lesy hl. m. Prahy - http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=3050301&aid=174

-     Pražská ornitologie - http://prague-ornithology.webnode.cz/news/slatina/  

-     in-line dráha - http://www.lesypraha.cz/index.php?cat=3050301&aid=174

Okolí: Litožnice / Dubeč / Dubeček

Praha / rejstříky

září 2011