LITOŽNICE

k.ú. Dubeč (Pražská plošina / Praha)

Zaniklá středověká osada, dnes soustava rybníků a přilehlý les mezi Dubčí a Běchovicemi. V zalesněném svahu nad pravým břehem údolí zvané Mulda s drobnou vodotečí. Lesní porosty částečně nepůvodního složení - borovice černá, dub, zachovávající však i fragmenty přirozené černýšové dubohabřiny. V severní části tohoto svahu též zbytky starých ovocných sadů. Při pravém břehu Říčanského potoka pod rybníky přírodně hodnotná vlhká louka. V poli na levém břehu rybníků křovinami zarostlé zříceniny Samoty na Lukách″ – původně hájovny knížecí bažantnice, která zde existovala v 1. pol. 19. stol., roku 1868 přeměněna na obydlí hlídače luk.

Komplex rybníků, lesa, vlhkých luk a břehového porostu podél Říčanského potoka chráněn jako přírodní památka Lítožnice (28,55 ha; na rozdíl od původního jména vsi psána s dlouhým í). Význam území zejména ornitologický - důležité stanoviště na tahu vodního ptactva i jako hnízdiště (hnízdí zde mimo jiné moták pochop, strnad rákosní, rákosník velký, krahujec obecný, moudivláček lužní či potápky, pravidelně sem zaletují i velmi vzácné druhy jako pisík obecný, lžičák pestrý, morčák velký, hohol severní či volavka bílá, z dřívější doby je zaznamenáno i pozorování slavíka modráčka). Bohatá lokalita obojživelníků (silná populace zelených skokanů, skokan štíhlý, ropucha obecná i zelená, čolek obecný...). Na mokřadních stanovištích objeven vzácný měkkýš vrkoč útlý. Též výskyt zajímavé květeny (nejvzácnější krtičník křídlatý) a hub (muchomůrka slámožlutá, muchomůrka šiškovitá, bedla vyniklá). Přírodovědně momentálně zřejmě nejcennější ze zdejších luk – při pravém břehu potoka pod rybníky – však součástí přírodní památky není!

Součást přírodního parku Říčanka.

 

  

postupný vývoj Litožnice – na první mapě z 2. pol. 18. stol. je ještě původní Litožnický rybník, na druhé mapě z 1. pol. 19. stol. je již tento rybník vysušen, na jeho místě jsou louky a v lesíku vlevo je dobře patrná hájovna knížecí bažantnice, na třetí mapě z konce 19. stol. je dobře patrná hráz zrušeného ryvbníka i kompletní odlesnění celého prostoru v té době, čtvrtá mapa pak ukazuje současný stav se třemi novými rybníky, obnoveným lesem (v několika etapách od roku 1914 do 60. let 20. stol.) a mokřady (oldmaps.geolab.cz, nahlizenidokn.cuzk.cz)

pohled na Lítožnici od jihozápadu; rybníky jsou v popředí, byť na fotce nejsou vidět, pod topoly na levém okraji snímku se nachází tvrziště (září 2007)

 

dva snímky z okraje Lítožnického lesa (září 2007)

 

v „Muldě″ (září 2007)

  

zbytky třešňového sadu ve svahu nad rybníky (září 2007)

hrušeň v lese, zřejmě taktéž zbytek nějakého starého sadu (září 2007)

  

fragment přírodě blízké doubravy na svahu nad Mysliveckým rybníkem (září 2007)

 

brod a lávka přes Říčanský potok nedaleko tvrziště (září 2007)

    

studny při levém břehu potoka, jihozápadně od rybníků (září 2007)

 

břehový porost Říčanského potoka a rákosiny jižně od rybníků (září 2007)

zaniklá středověká osada

Ves Litožnice s kostelem sv. Gotharda se rozkládala na levém břehu potoka po obou stranách hráze dnešního rybníka na oválné ploše maximálně 300 x 200 m. Patřila k poměrně velkým a významným vsím. V severní části areálu (pod hrází rybníka) byly ještě v 60. letech 20. stol patrné pahrbky po jednotlivých budovách, dnes již nezřetelné. Orientačními archeologickými průzkumy 1968 (S.Vencl, Z.Smetánka) a 1975 (P.Sommer) prokázán rozsah a vnitřní členění vsi, nedaleko pod hrází odkryty pozůstatky kostela a několika domů. Jediným viditelným pozůstatkem dnes tvrziště na levém břehu Říčanského potoka asi 50 m pod hrází rybníka. Na vrcholu uměle navršeného pahorku zarostlého hustě křovím jsou patrné nevelké zbytky 1,3 m silného obvodového zdiva obdélné stavby cca 6 x 8 m (zbytek severovýchodního nároží suterénní místnosti věžové stavby, zastřešené původně trámovým stropem). V literatuře uváděné zbytky příkopu východně a jižně od tvrziště neznatelné.

Vznikla pravděpodobně již ve 30. letech 12. století (podle archeologických nálezů a zasvěcení kostela). První zmínka však až z roku 1351. 1358 je zde zmiňována fara, 1417 tvrz (vzniklá pravděpodobně již během 14. stol.). Majitelé Litožnice - vesměs pražští měšťané - se často střídali; několik z nich se psalo „z Litožnice″, jejich případný vzájemný vztah však není jasný. Ves zanikla za neznámých okolností pravděpodobně na přelomu 15. a 16. stol. (ještě 1487 se soudila Ludmila Lítožnická s Janem Dubečským, 1508 je již pustá tvrz Litožnice uváděná v testamentu Jana Dubečského jako součást dubečského panství - o vsi se zde nemluví, což lze interpretovat tak, že patřila někomu jinému, nebo že již neexistovala, přičemž druhá varianta je pravděpodobnější, každopádně 1542 je již uváděna výslovně - taktéž jako součást dubečského panství - pustá ves Litožnice). Kostel pravděpodobně existoval déle, protože je uváděn (byť tou dobou též již jako pustý) ještě roku 1713.

pravděpodobný prostor zaniklé středověké vsi (vymezen čárkovaně) – 897/5 je dosud zachovaná hráz starého rybníka, severně od ní místo kostela (dnes již v terénu neznatelné stejně jako naznačené pahrbky domů v severní části prostoru), při pravém okraji prostoru tvrziště  (ad Archeologické rozhledy XXI/3)

plán tvrziště (ad Encyklopedie českých tvrzí)

 

tvrziště od západu (září 2007, duben 2008)

zdivo tvrze (září 2007)

zlomky gotických reliéfních kachlů, nalezených v prostoru tvrze (ad Archeologické rozhledy XXI/3)

Litožnické rybníky

Skupina tří obtočných rybníků při Říčanském potoce – dva na pravém břehu potoka (V Mejtě - 1,44 ha - a Myslivecký - 2,54 ha), jeden na břehu levém (Nový, též Litožnický - 3,18 ha). Do nejjižnějšího z rybníků se vlévá od jihovýchodě nevelký přítok z „Muldy″. Břehy rybníků lemovány rákosinami, přecházejícími do společenstev vysokých ostřic a blatouchových luk.

„Násadový rybník u Litožnic″ zmiňován již 1542 v zápise o dělení dědictví mezi Oldřichem a Adamem Zapským. Není však jisté, zda je možné tento rybník ztotožnit s pozdějším velkým Litožnickým rybníkem, který zabíral ještě koncem 18. stol. plochu všech tří dnešních rybníků a který překryl část zaniklé středověké vsi. Mohutná hráz tohoto rybníka, zrušeného začátkem 19. stol., dosud zachována jako hráz dvou dnešních spodních rybníků. Severovýchodní rybník byl vybudován místním mysliveckým sdružením r. 1953, zbývající dva zřízeny v letech 1969 - 1970.

bezpečnostní přeliv (?) ve staré hrázi (duben 2008)

na leteckém snímku je patrné dnes již zaniklé pokračování staré hráze původního rybníka k severozápadu; z toho je patrné, že původní Litožnický rybník zabíral mnohem větší plochu než dnešní tři rybníky dohromady (www.mapy.cz)

     

Lítožnický čili Nový rybník (srpen 2006, září 2007)

 

pohled k hrázi Litožnického rybníka (září 2007, duben 2008)

rybník V Mejtě (září 2007)

 

Myslivecký rybník při pohledu od východu (září 2007)

Zajímavosti:

Ø        V Litožnici odkryty železářské pece a zbytky strusky ze starší doby římské (z čehož lze s jistou mírou pravděpodobnosti usuzovat, že se v té době někde v blízkém okolí těžila železná ruda). V blízkém okolí řada nálezů intenzivního germánského osídlení (chaty, jámy...). Kromě toho zde i nálezy řivnáčské kultury z pozdní doby kamenné (polozemnice a asi 20 zahloubených objektů) a dva sídlištní objekty z období laténu, při jižním okraji Lítožnického lesa i nálezy ze střední a mladší doby bronzové.

Ø        Někdy nazýváno toto území též Mýto; jméno připomíná vymýcení zdejšího lesního porostu koncem 19. stol.

Ø        Na přelomu 60. a 70. let 20. stol. měla být celé Litožnice zavezena popílkem z malešické teplárny; nedošlo k tomu jen díky silnému odporu Dubečských obyvatel.

Ø        Ve jménech rybníků je poněkud zmatek – rybník Myslivecký nese své jméno podle toho, že byl vybudován místním mysliveckým sdružením. Tím byl však vybudován rybník severovýchodní, jak dosvědčují vzpomínky pamětníků i fakt, že dodnes má jiného vlastníka než zbývající dva, nikoli rybník jižní, který je jako „Myslivecký″ označován v současném plánu péče o přírodní památku a (pravděpodobně) z něj se šíří i do dalších materiálů.

Literatura:

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997)

-     František Roubík: Soupis  a mapa  zaniklých osad  v Čechách  (Praha 1959)

-     František Holec a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VII - Praha a okolí (Praha 1988)

-     kol.: Encyklopedie českých tvrzí II - K-R (Praha 2000)

-     Slavomil Vencl,  Zdeněk Smetánka: Zaniklá  středověká  osada Litožnice  - Archeologické rozhledy XXI/3 (Praha 1969)

-     Petr Sommer: Dvě středověká sídliště na východním okraji Prahy – Archaeologie historice 2 (Brno 1977)

-     Cyril Merhout: Některé  zaniklé osady  u Prahy  - Památky  archeologické XX/1 (Praha 1902)

-     V.T.: Zaniklé vsi Mračenice  a Litožnice - Památky-listy pro archeologii a historii IX (Praha 1874)

-     kol.: Popis obcí školního okresu Říčanského (Říčny 1938)

-     Josef Moravec: O popílku v Lítožnici - Rohožník 2010/3

-     Josef Moravec: Soupis zeleně Dubeč (rukopis 1976)

-     Petr Petřík: Plán péče o přírodní památku Lítožnice na období 2010 – 2022 – viz http://envis.praha-mesto.cz/planypece_ozchu/PP_Litoznice_2010_2022

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=3119

-     wikipedie, zaniklá ves - http://cs.wikipedia.org/wiki/Litožnice

-     wikipedie, přírodní památka - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lítožnice

-     oficiální stránky MČ Praha-Běchovice - http://www.praha-bechovice.cz/Historie/Litoznice

-     chréněná území Prahy - http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/chruzemi/cr2_cztx/chu32.htm

-     ochrana přírody a krajiny v Hlavním městě Praze - http://www.wmap.cz/opk/vmp/htm/pp_litoznice.htm

-     Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/pp-litoznice.html 

Okolí: Tábor / Jankov / Rohožník / Dubeč / Slatiny

Praha / rejstříky

aktualizováno duben 2008