NA KARLÍNĚ

k.ú. Radotín, dříve Lochkov (Pražská plošina / Praha)

Návrší nad pravou stranou Radotínského údolí (330 m n.m.), východně od Lochkovské cementárny. Na starých mapách Karolinen Berg (Karolinin vrch), někdy též Hradiště, Na hradišti. Téměř rovná náhorní plošina, porostlá loukami a sady (psí cvičiště) lemována (s výjimkou severovýchodní strany, kde volně přechází v plošinu kolem Lochkova) strmými skalnatými srázy. Ty částečně zalesněné, hodnotná však zejména teplomilná společenstva křovinatých stepí s dubem šípákem na jihozápadní straně. Východní svah narušen mohutným Lochkovským lomem. Na jižní straně ohraničeno tzv. Antipleurovou roklí, známá hojným výskytem zkamenělých hlavonožců a mlžů (podle jednoho z nich - mlže Antipleura bohemica - nese i jméno), v níž odkryta hranice mezi svrchním silurem (přídolí) a  spodním devonem (lochkov). Součást přírodní památky Radotínské skály v přírodním parku Radotínsko-Chuchelský háj.

Lochkovský lom

Rozsáhlý lom na devonské vápence. Pěkně odkryté šikmo uložené vrstvy pražského (převážně prokopsko-dvorecké vápence) a svrchní polohy lochkovského souvrství. Zdejší vápence jsou bohaté na zkamenělou faunu. Jeden z klasických profilů starších prvohor pražské pánve. Hranice mezi stupni lochkov a prag v jižní části lomu je opěrným stratotypem této hranice. Nejhezčí téměř 100 m vysoký útes ve střední části lomu zvaný Šikmá skála.

Lom v provozu od roku 1874 do konce 50. let 20. stol. Sloužil jako zdroj suroviny pro Radotínskou cementárnu, v nejjižnější části se též lámala černá chodníková mozaika. Kámen byl odvážen úzkokolejkou (rozchod 720 mm), jejíž těleso je na úpatí vrchu dosud zachováno v podobě silničky (jihovýchodní část v návaznosti na radotínskou ulici Ledvická jako výrazný terénní zářez). Původně zde končila, později byla prodloužena až do lomu Cikánka. Při bývalé úzkokolejce u lomu zachovány i zbytky nakládkové rampy.

Na horní hraně lomu malá vojenská pozorovatelna s rohovým průzorem, nasměrovaným na soutok Radotínského a Lochkovského potoka.

           

pramen Pod Karlínem

Vydatný pramen na jihozápadním úpatí vrchu při tělese bývalé lomové dráhy (dnes silničky). Pramen stéká v několika proudech ze skály, v terase na okraji sinici je pak umístěna dnes již poškozená trubka, která zjevně dříve sloužila jako studánka. V celém prameništi hojný výskyt travertinu, nejmohutnější travertinová kaskáda pak pod silnicí, kde voda stéká vysokým „vodopádem“ do potoka.

     

výhled

Z několika míst na hraně náhorní plošiny pěkné výhledy do Radotínského a Lochkovského údolí, Černé rokle a na Radotín. Snadno přístupné od Lochkova, neznačeno.

   

Zajímavosti:

Ø        Území ve 2. pol. 20. stol. vážně poškozeno činností sousední Lochkovské cementárny (téměř souvisle pokryto silnou vrstvou prachu), po snížení prašnocti cementárny v 90. letech se rychle regeneruje.

Ø        Významný výskyt řady stepních a lesostepních druhů bezobratlých.

Ø        Radotínský almanach 2000 zde uvádí „zřetelné známky keltského opevnění“. Nikde jinde se mi o této fortifikaci nepodařilo najít žádnou zmínku a ani v terénu se mi je nepovedlo objevit, byť tvar kopce by k podobné představě sváděl.

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) - web

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Radotínský almanach 2000 (Radotín 2000) - web

Web:

-     lokality na Botany.cz

-     zrušené a zaniklé železnice v ČR

Okolí: Lochkovské údolí / Lochkov / Slavičí údolí / Radotín / Radotínské údolí

Praha / rejstříky

listopad 2009