SLAVIČÍ ÚDOLÍ

k.ú. Lochkov (Pražská plošina / Praha)

Mělké údolí (dnes vyschlého) Skalního potoka severovýchodně od Horního Radotína. Svahy zalesněné převážně přirozenými hájovými porosty (zejména černýšovými dubohabřinami) s typickou květenou. Na dně údolí spásané louky s několika starými solitérními duby. Z geologického hlediska jsou významné výchozy polštářové bazaltové lávy nad levým břehem potoka jako doklad sopečné činnosti v siluru, v podobě údolí se však nijak výrazně neprojevují. Ze severu do Slavičího údolí ústí ještě menší bezvodá zalesněná rokle, kterou prochází stará úvozová cesta. Nejhořejší část této rokle přechází nově budovaný dopravní okruh kolem Prahy (R1) 59 m dlouhým mostem.

Obě rokle chráněny jako přírodní rezervace Slavičí údolí (38,3 ha – chráněno od roku 1968). Součást přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj.

           

studánky

Uprostřed údolí byl silný pramen („studánka″) zvaný Slavičák. Zanikl někdy v letech 2007-2008, pravděpodobně v souvislosti s nedalekou stavbou Lochkovského tunelu (je však pravdou, že i v předešlých letech měl vody velmi málo). V horní části údolí bývala studánka U vrby, zrušená roku 1983 zemědělci při odvodňování louky. Jaký vztah k této studánce mají nedaleké také již zcela bezvodé skruže na pravém břehu potočního koryta nevím (někdy se uvádí, že šlo o náhradní studánku za tu zrušenou, která měla být asi 30 m dále od potoka v louce).

     

Literatura:

-     Jiří Kříž: Geologické památky Prahy (Praha 1999)

-     Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) - web

-     Jarmila Kubíková, Vojen Ložek, Pavel Špryňar a kol.: Chráněná území ČR XII. - Praha (Brno, Praha 2005)

-     Eduard Ureš: Studánky Velké Prahy – ad Portál č. 32 (Praha 1987)

-     Jaromír Veger: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy (Praha 1993)

-     Radotínský almanach 2000 (Radotín 2000) – web

Web:

-     Pražské studánky

-     Národní registr studánek – Slavičí, U vrby

-     silniční okruh kolem Prahy

Okolí: Lochkov / Malý háj / Radotín / Na Karlíně

Praha / rejstříky

listopad 2009