NETLUKY

k.ú. Uhříněves (Pražská plošina / Praha)

Malá osada (281 m n. m.) na plochém hřebeni mezi Rotykou a Říčanským potokem. Centrem osady je v jádru barokní hospodářský dvůr, kolem něj rozloženo několik obytných stavení (zajímavé zejména dva domy z neomítaných kamenů s pseudogotickými prvky jihozápadně od dvora) a řada novodobých zemědělských provozů. Severně od dvora dva menší rybníčky v pramenné oblasti Netluckého potoka.

Kdysi zde ves Pnětluky, zmiňovaná r. 1386. Byl zde dvůr a čtyři poddanské statky (1416). V testamentu Jana Dubečského z Dubče (1508) se Pnětluky („ves celá‟) uvádějí jako součást dubečského panství. Později však byly od Dubečského panství zřejmě opět odděleny, neboť v zápise do desek zemských z roku 1624, jímž se potvrzuje převod konfiskovaných majetků do vlastnictví knížete z Lichtensteina, uvedeny u Dubče nejsou. Roku 1639 byla ves vypleněna Švédy a údajně již nebyla neobnovena. Avšak ve farních zápisech uhříněveských někdy koncem 50. let. 17. stol. a znovu roku 1667, kdy jsou Netluky připojeny k lichtensteinskému panství Uhříněves, se zde zmiňují dvě rolnické usedlosti. Což všeobecnému tvrzení o zcela zaniklé vsi, na jejímž místě založili lichtensteinové dvůr, odporuje. Barokní hospodářský dvůr zde byl založen nejpozději poč. 18. stol., někdy kolem poloviny 18. stol. byl přestavěný do současné podoby (pozdější přestavby měnili podobu či využití jednotlivých budov, nezasáhly však již nijak do půdorysného uspořádání). Až teprve počátkem 20. stol. vznikla při dvoře opět malá osada. Zemědělské objekty ze 2. pol. 20. stol. vybudovány a vesměs dodnes využívány Výzkumným ústavem živočišné výroby.

image049

Netluky od severozápadu – vlevo bývalý lihovar a dvůr, uprostřed obytná zástavba, vpravo provozy Výzkumného ústavu živočišné výroby (září 2005)

image007 

nejstarší zobrazení dvora a jeho okolí na mapě A. B. Klausnera, datované do let 1715-1718

image018 image016

Netluky v 1. pol. 19. stol., již se současným pravidelným půdorysným uspořádáním dvora (oldmaps.geolab.cz;stejný stav, pouze bez velkého východnějšího rybníka, je vidět na mapách ještě koncem 19. stol.) a dnes (www.mapy.cz)

image051

Netluky od severu s dominantním objektem bývalého lihovaru (září 2005)

image030

Netluky s bývalým lihovarem a dvorem od západu (srpen 2012)

image026 image022

hospodářský dvůr od jihu před rekonstrukcí a po ní (srpen 2012, září 2013)

image011 image018

obytná budova dvora č.p. 698 v jeho jihozápadním nároží s již neexistující barokní vjezdovou bránou (pohlednice z doby kolem roku 1918) a dnes (září 2013)

image032

budova č.p. 56, uzavírajícího dvůr na jižní straně, na jejímž místě stávala původně patrová sýpka (září 2013)

image002 image020

zazděná barokní brána do dvora z pol. 18. stol. (září 2017, září 2013)

image010

kravín z roku 1871 – západní křídlo dvora (září 2005)

image040

dvůr od severovýchodu, vpravo bývalý lihovar (září 2006)

 image017

bývalý lihovar č.p. 658, postavený roku 1935 jako součást školního statku Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství dle projektu stavebního ústavu Zemědělské jednoty pod vedením Theodora Petříka (srpen 2012)

image059 image067

proměna bývalého lihovaru (září 2005, září 2010)

image016 image063 

„pseudogotické″ domky č.p. 234 a 235 (září 2010, září 2005)

image030

č.p. 235 – detail oken (září 2008)

image055 image028 image014

větší z rybníků severně od dvora (září 2005, prosinec 2013)

image034

dub na hrázi většího z rybníků (září 2006)

image012 image010

vyhlídka u dvora s výhledem na parkurové cvičiště …a Uhříněveskou oboru v dáli (prosinec 2013)

image008 image006

zemědělské objekty z 20. stol. při silničce do Kralovic (září 2017)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Jméno osady zřejmě odvozeno od dřevorubecké činnosti původních obyvatel – sekání pňů čili kmenů. Jako Netluky prvně uváděny roku 1543.

Ø  V Netlukách býval i pivovar. Patřil J. Šebkovi, roční výstavek byl pouhých 400 l. a zrušen byl pravděpodobně roku 1890.

Ø  Roku 1958 byl v areálu dvora učiněn nález většího hromadného depotu bronzových šperků z mladší doby bronzové.

Ø  V letech 1921 - 1932 zde byli ustájeni první koně převalští dovezení do Československa, následně pak převezení do pražské zoologické zahrady. Zde byly odchovány i první 4 hříbata.

Literatura:

-    Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy; Velká Praha M-Ž (Praha 2017)

-    Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 5. díl (Praha 2002)

-    František Roubík: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách (Praha 1959)

-    Jan Žižka: K podobě hospodářských dvorů na bývalých lichtensteinských panstvích ve středních Čechách - Památky středních Čech 12/1 (Praha 1998)

-    Hana Hlušičková a kol.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - P-S (Praha 2003)

Web:

-    wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Netluky 

-    ptejte se knihovny - http://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/puvod-lihovaru-v-netlukach

-    oficiální stránky městská části Praha 22 – https://www.praha22.cz

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

aktualizováno září 2017