UHŘÍNĚVESKÁ OBORA

k.ú. Uhříněves (Pražská plošina / Praha)

Lesní celek při severním okraji Uhříněvsi, po obou březích Říčanského potoka. Doba vzniku není známa. První záznamy o „bažantnici‟ pocházejí z roku 1623. Od poč. 18. stol. existují i mapové podklady; i zde je lesní porost označován jako bažantnice. Teprve v 19. stol. se objevuje současně i označení obora (z počátku jen pro východní část lesního porostu), klasickou oborou, tedy oploceným prostorem sloužícím k chovu a lovu spárkaté zvěře, však „obora‟ pravděpodobně nikdy nebyla. V 1. pol. 19. stol. byl porost dle dochovaných záznamů uhříněveského panství složen z dubu, břízy, lípy, osiky, vrby a habru; obhospodařována byla z větší části jako pařezina s obmýtím 20 let. Později je zde uváděn dub v kombinaci se smrkem, borovicí a modřínem. V 80. letech 19. stol. se změnil způsob lesního hospodaření, obmýtí se prodloužilo na 80 let. Dnes zde kromě dubů hlavně jasany, javory a habry (v některých materiálech uváděno jako převažující společenstvo habrová doubrava, v jiných střemchová jasenina). Vzhledem k tomu, že duby coby biologicky nejcennější dřevina obory se v zástinu nezmlazují a postupně tak vymírají, přistupuje ochrana přírody v posledních letech v některých částech obory na velmi razantní prosvětlování porostu. Prosvětlení by snad mělo pomoci i vzácnějším rostlinám, u kterých je zde také zaznamenáván setrvalý úbytek druhů. Opatření se však setkávají s poměrně silnou nevolí veřejnosti.

Uprostřed obory bezlesá enkláva v ploše bývalého rybníka (byl zrušen zřejmě koncem 18. stol., v lese na severozápadním okraji plochy dosud patrná hráz). Dříve zde botanicky velmi hodnotné nivní louky s výskytem řady vzácných druhů, počátkem 80. let 20. stol. však rozorány a přeměněny na pole.

Roku 1921 zde bylo založeno arboretum. Jeho těžiště bylo na severozápadním okraji obory, v sousedství židovského hřbitova, cizokrajné stromy však byly vysazovány i jinde po oboře. Výsadby u židovského hřbitova jsou dnes již téměř zničeny, nejzajímavějším pozůstatkem arboreta je pyramidální forma dubu letního v ploše bývalého rybníka na levém břehu Říčanky.

Roku 1982 vyhlášena Obora v Uhříněvsi chráněným přírodním výtvorem (dnes přírodní památka) o výměře 35 ha. Zvláště chráněné území zahrnuje jen les, plocha bývalého rybníka je jeho ochranným pásmem. Obora je mimo jiné významným biotopem řady druhů ptáků (strakapoud malý, sýček, krutihlav obecný, cvrčilka říční, žluva hajní…)

Mimo chráněné území několik mohutných dubů, prohlášených za památné stromy. Nejvýznamnější z nich tzv. Hraniční dub, dalších 6 chráněných dubů se nalézá při pravém břehu Říčanky pod Novým náměstím (největší z nich má obvod kmene přes 4 m, jejich stáří je odhadováno na 200 let).

Obora je protkána hustou sítí cest, v západní části na šachovnicovém půdorysu. Říčanský potok lze překonat za pomoci několika mostků a lávek. Okrajem prochází naučná stezka Dubeč-Uhříněves.

Součást přírodního parku Říčanka.

image003 image005 image007

Uhříněveská obora na Klausnerově plánu Uhříněveského panství z roku 1715, na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a dnes (nahlizenidokn.cuzk.cz) – jak je vidět, obora přišla o pás podél císařské silnice (ul. Přátelství) a jižní část, kde byl postaven cukrovar a dnes je Nové náměstí, naopak se les výrazně rozšířil k severu; jihovýchodní část obory je narušena areálem Výzkumného ústavu živočišné výroby (některé jeho objekty leží dokonce na území přírodní památky), nivní louky v jižní části obory byly zabrány zahrádkářskou osadou, severně od ní čistírna odpadních vod a dále po proudu rekultivovaná skládka

image010 image014

lesní porosty v Oboře (srpen 2010)

image044 image030

návrší v průsečíku cest ve středu západní části Obory, kde kdysi býval altán (září 2005, září 2008)

image016

pozůstatek jakési stavby v severní části Obory (srpen 2010)

image022 image024 image020

Říčanský potok v Uhříněveské oboře (září 2008)

image014

hráz zaniklého rybníka (prosinec 2003)

 image004 image018

sloupová forma dubu letního v poli uprostřed Obory (srpen 2017, srpen 2010)

image042

dnes již neexistující javor stříbrný na levém břehu Říčanky uprostřed Obory (září 2005)

image002

chráněné duby při pravém břehu Říčanky pod Novým náměstím (srpen 2017)

image032

mohutný dub u židovského hřbitova (září 2008)

image020 image022

bývalá hájovna č.p. 10, ležící dnes na okraji uhříněveské zástavby; na první fotce v pozadí uhříněveský zámek a kostel (prosinec 2003)

tzv. Hraniční dub (památný strom)

Mohutný dub letní při cestě z Uhříněvsi do Netluk, na pomezí pole a rekultivované skládky. Se svými více jak pěti metry obvodu kmene a cca 30 metry výšky patří k nejmohutnějším stromům v Praze. Jeho stáří bývá odhadováno na 350 – 400 let.

Uvádí se, že jde pravděpodobně o jeden ze stromů, zmiňovaných v hraničním protokolu z roku 1662, jímž se stanovovala hranice mezi panstvími Uhříněves a Škvorec; odtud i jeho jméno. Nepodařilo se mi zatím dostat k přepisu znění tohoto protokolu, ale přijde mi velmi zvláštní, že by hranice uhříněveského panství procházela těmito místy, pouhých půl kilometru od uhříněveského zámku (tím spíše, že sousední Dubeč i Netluky měly v té době též patřit k panství Uhříněves).

image006 image008

tzv. Hraniční dub (srpen 2017, září 2015)

židovský hřbitov (nemovitá kulturní památka)

Dobře zachovaný židovský hřbitov se nachází na severozápadním okraji obory, původně kilometr daleko od vsi (dnes již na okraji stále se rozrůstající uhříněveské zástavby). Na hřbitově o ploše 0,33 ha, obehnaném kamennou zdí, dochováno na 300 náhrobních stél. Cenný je zejména početný soubor výtvarně náročných náhrobků z přelomu 18. a 19. stol. v jižní části hřbitova. Na devíti stélách se nalézá symbol levitské konvice, na dvou kohenské ruce. V jihozápadním rohu bývalý domek hrobníka č.p. 57 a márnice. Nejsevernější část hřbitova prázdná.

Hřbitov vznikl pravděpodobně začátkem 18. stol. (pro starší dataci, někdy posunující jeho vznik dokonce až do 15. století, neexistují žádné důkazy a není pravděpodobná). Nejstarší dochovaný náhrobek je datovaný do roku 1719. Plocha hřbitova byla rozšířena před pol. 19. stol. Židovská obec v Uhříněvsi patřila k nejpočetnějším v Pražském okolí. Přináleželi k ní – a tedy se na uhříněveský hřbitov pochovávali - i Židé z 33 okolních obcí od Běchovic po Říčany. Nejmladší hroby pocházejí z 30. let 20. stol. (poslední pohřby údajně proběhly v únoru 1942, vzhledem k deportaci židů však již nikdy nebyly osazeny náhrobními stélami). Po válce byla na některé stély dopsána jména lidí zahynuvších v nacistických koncentračních táborech. V 70. letech 20. stol. byl hřbitov částečně poškozen. První pokusy o obnovu započaly již v 80. letech v režii dobrovolných ochránců přírody. V polovině 80. let byla z nejasných důvodů část zdejších náhrobků převezena na Nový židovský hřbitov na Žižkově. V roce 2001 bylo politicky motivovanými vandaly poškozeno téměř 60 náhrobků. Komplexní rekonstrukce se hřbitov dočkal až počátkem 21. století.

image126 image092 image078 image148 image124 image048 image112 image052

ze židovského hřbitova v Uhříněvsi (září 2010, září 2015, září 2017)

image138

dva nejstarší náhrobky datované do roku 1719, byť existují pochybnosti, zda nejde o pozdější repliky, na což by ukazoval způsob kamenické práce (září 2010)

image082

fragment náhrobku z roku 1747 s reliéfem lva, symbolizujícím jméno pohřbeného Jehuda Lejb (září 2017)

image144 image050

náhrobky rodiny Engelmannů - mimo jiné nájemci uhříněveského pivovaru - z poloviny 19. stol. (září 2010, září 2017)

 (fotogalerie dalších náhrobků)

image096 image094

na řadě náhrobníků jsou dlouhé hebrejské texty (září 2010)

image120 image122

dub letní, zasazený v severní části hřbitova roku 2000 delegací členů reformní synagogy ve Finchley, které byl propůjčen historický svitek Tóry z Uhříněvsi, na památku uhříněveských Židů nepřeživších holocaust (září 2010)

image102

jižní část hřbitova s márnicí a hrobnickým domkem (září 2015)

image156 image100

kdysi hlavní vstup na hřbitov, dnes nefunkční, neboť se za ním nachází soukromá zahrada (září 2008, září 2015)

 image158 image116 image060

bývalý hrobnický domek z doby před polovinou 19. stol. – počátkem 21. stol. již více méně zřícenina, roku 2010 přestavěn k obytným účelům (září 2008, září 2010, srpen 2017)

image152 image090

ještě jednou bývalý hrobnický domek – stejné místo s odstupem jednoho desetiletí (září 2008, srpen 2017)

image140 image056

márnice, patrně z poč. 19. stol., a druhý – dnes jediný – vstup na hřbitov (září 2010, září 2017)

image058 image062

interiér márnice se zbytky hebrejských nápisů (září 2017)

image114 image088

na hřbitově roste několik mohutných dubů (září 2012, srpen 2017)

image098

odpočívadlo u hřbitova (září 2015)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Pozoruhodný je zdejší nález měkkýše levatky ostré, která je spíše jihoevropským druhem.

Ø  Často se uvádí, že zde má ochmet evropský jižní hranici svého rozšíření. Netuším, jak tento mýtus vznikl, každopádně ochmet běžně roste i v jihovýchodní Evropě. Spíše by mohlo jít o severní hranici rozšíření, která skutečně prochází střední Evropou; ani tou však Obora není, neboť jedním z těžišť výskytu u nás je Polabí a uváděn je i ze Saska.

Literatura:

-      kol.: Uhříněves a okolí (Praha 2003)

-      Václav Kohlík: Plán péče o přírodní památku Obora v Uhříněvsi (2009) – viz též http://www.praha-priroda.cz/priloha/51d2cc9804757/planpece-pp-obora-vuhrinevsi-2009-2019-51d2ccb013163.pdf

-      Jan Němec, Vojen Ložek a kol.: Chráněná území ČR 2 - Praha (Praha 1997) - viz též http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU42.htm 

-      Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy; Velká Praha M-Ž (Praha 2017)

-      Blanka Rozkošná, Pavel Jakubec: Židovské památky Čech (Brno 2004)

Web:

-      wikipedie; přírodní památka - https://cs.wikipedia.org/wiki/Obora_v_Uhříněvsi 

-      oficiální stránky městské části Praha 22 - https://www.praha22.cz/mestska-cast/zivotni-prostredi-1/prirodni-zajimavosti/

-      Praha zelená - http://www.prahazelena.cz/obora-v-uhrinevsi.html

-      ústřední seznam ochrany přírody; přírodní památka - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=751

-      ústřední seznam ochrany přírody; památné duby - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=11077, http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/pstromy/index.php?SHOW_ONE=1&ID=11109

-      Pražské stromy; Hraniční dub - http://www.prazskestromy.cz/stromy/pamatne-stromy/56-hranicni-dub-uhrineveskeho-panstvi/

-      Pražské stromy; vycházka - http://www.old.prazskestromy.cz/index.php?a=13&addpost&page=1

-      wikipedie; židovský hřbitov - https://cs.wikipedia.org/wiki/Židovský_hřbitov_v_Praze-Uhříněvsi

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz?element=13276434&action=element&presenter=ElementsResults

-      Praha magica - http://praga-magica.blog.cz/1208/zidovsky-hrbitov-v-uhrinevsi

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=7268

-      lovec pokladů - https://www.lovecpokladu.cz/mista/m/zidovsky-hrbitov-v-praze-uhrinevsi-423

-      naučná stezka Dubeč-Uhříněves - http://www.prazskestezky.cz/dubec/index.html     

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

srpen 2017