PITKOVICE

k.ú. Pitkovice (Pražská plošina / Praha)

Ves při levostranném přítoku Pitkovického potoka (285 m n. m.). Historické jádro tvoří několik statků kolem nepravidelné návsi s dřevěnou zvoničkou. Východní strana návsi nebyla až do počátku 21. stol. zastavěná; zde se původně rozkládala panská zahrada. Jižně od návsi stával panský dvůr, z něhož zachována pouze sýpka a barokní brána. Rozsáhlá nová výstavba, zejména jižně od silnice Uhříněves – Průhonice (Nové Pitkovice), ale i v prostoru bývalého dvora a jinde. Na severozápadě spojeny s dříve samostatnou osadou Pitkovičky.

Záchranný archeologický výzkum, který proběhl v prostoru tzv. Nových Pitkovic, doložil v tomto prostoru intenzivní osídlení již v období zemědělského pravěku i raného středověku. První zmínka o Pitkovicích je z roku 1234, kdy se uvádí jakýsi Otto z Pitkovic. Koncem 13. stol. patřila ves údajně templářům. Nejpozději od 30. let 14. ji vlastnili příslušníci pražské patricijské rodiny Štuků, během 15. stol. povýšené do šlechtického stavu; jedna z jejích větví založila vladycký rod Pitkovských z Pitkovic. Někdy v průběhu 15. století zde pravděpodobně byla postavena tvrz, lokalizovaná obvykle do areálu pozdějšího panského dvora. Pitkovští z Pitkovic drželi Pitkovice až do 1527. Kolem roku 1530 koupil Pitkovice Matěj Strnad z Tryskovic; v té době se zde poprvé výslovně uvádí i tvrz. Strnadové z Tryskovic drželi Pitkovice do roku 1589, kdy koupil „tvrz a ves s dvorem poplužním, ovčínem, mlýnem, rybníky, potoky a háji‟ Jaroslav Smiřický ze Smiřic a připojil je k uhříněveskému panství. Většina historické zástavby vsi měla ještě donedávna podobu z 2. pol. 19. či poč. 20. stol. (s klasicistním či secesním dekorem), dnes je tato podoba dochována pouze na statku č.p. 7. Roku 1974 připojeny Pitkovice k Praze; dnes součást městské části Praha 22. Po roce 2005 rozsáhlé demolice, radikální přestavby i nová výstavba, výrazně převyšující velikost původní vsi (ze zhruba dvou set stoupl počet obyvatel na více jak tisíc; počítáno včetně Pitkoviček).

Ves leží částečně na území přírodního parku Botič – Milíčov, který však nová výstavba východně od vsi nerespektuje.

   image003

severní část návsi se statky č.p. 7 a č.p. 6, s požární zbrojnicí a s dřevěnou zvoničkou (srpen 2010)

image144 image150

dřevěná zvonička z konce 19. stol. na návsi, obnovená roku 2000 – nemovitá kulturní památka (srpen 2010); poslední rekonstrukce 2017; poté, co byla poražena v únoru 2017 vichřicí

image146 image148

zvon z roku 1951 na zvonici (srpen 2010)

image140

statek č.p. 2 a dům č.p. 23 – č.p. 2 je nejstarobylejší statek v Pitkovicíích, doložený v této poloze již v pol. 17. stol, oba objekty v současné podobě z let 2005-2006 (srpen 2010)

 image010

statek č.p. 7, v současné podobě z konce 19. stol.; průčelí s opožděně klasicistními štukami z roku 1898 (srpen 2010)

image130

nová bytová výstavba z doby po roce 2005, zvaná Nové Pitkovice (srpen 2010)

bývalý panský dvůr (zaniklé č.p. 4)

Panský dvůr stál na jižním okraji historické zástavby vsi, od návsi však dnes v důsledku demolic oddělen novou výstavbou. Zachována jen sýpka (dnes č.p. 193) a barokní brána v jeho někdejším jihozápadním rohu, které jsou nemovitou kulturní památkou.

Obecně se předpokládá, že právě v těchto místech se nalézala pitkovická tvrz, zmiňovaná v 16. stol. Již spolu s ní je zmiňován i dvůr. Dvůr se postupně vyvíjel, nejstarší budovy dochované až do 20. stol. pocházely z 18. století. Na přelomu let 2005 - 2006 z větší části zbořen.

image011 image013 image015

plán dvora na mapě stabilního katastru z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz), letecký snímek z roku 2003, tedy před demolicí větší části areálu (www.mapy.cz), a letecký snímek z roku 2015 (www.mapy.cz)

image122

celkový pohled na torzo dvora (srpen 2010); v této podobě však dnes již nespatřitelný, neboť prostor východně od objektu byl později zastavěn

image132 image126

bývalá sýpka a barokní vjezdová brána do dvora, obé pravděpodobně z 2. pol. 18. stol. (srpen 2010)

image124

nová výstavba v prostoru zbořeného dvora (srpen 2010)

Pitkovické rybníky

Soustava rybníčků na bezejmenném přítoku Pitkovického potoka východně od bývalého dvora. Z dříve rozsáhlejší rybniční soustavy dodnes dochovány dva. V roce 2017 okolí rybníků parkově upraveno (tzv. Pitkovický park).

image015

soustava Pitkovických rybníků ve 2. pol. 18. stol.; vlevo ves, dvůr a panská zahrada (oldnmaps.geolab.cz)

image112

Horní Pitkovický rybník (srpen 2010)

image114 image120

Dolní Pitkovický rybník (srpen 2010)

image118

u Pitkovických rybníků (srpen 2010)

image110

pomníček dopravního neštěstí při silnici poblíž rybníčků (srpen 2010)

bývalý Fantovský mlýn č.p. 19

Samota č.p. 19 při Pitkovickém potoce severovýchodně od Pitkovic je pravděpodobně bývalým mlýnem (soudě podle označení nedalekých polí v 1. pol. 19. stol. „U Fantowského mlejna‟).

O historii objektu se v podstatě nic neví. Mlýn v Pitkovicích je sice zmiňován v kupní smlouvě z roku 1589, není však zřejmé, zde jde o tento mlýn či o mlýn v Pitkovičkách. Zrovna tak jakákoliv souvislost s nedalekým stejnojmenným mlýnem u Křeslic je čistě hypotetická. Na mapě 1. vojenského mapování v 2. pol. 18. stol. je objekt pod hrází později zaniklého velkého rybníku na Pitkovickém potoce zakreslen, není však označen jako mlýn, stejně jako později na mapě stabilního katastru z roku 1841 (kdy již rybník neexistoval). „Mlýn‟ je zde zakreslen jednoznačně pouze na některých mapách 3. vojenského mapování z konce 19. stol., kdy je však objekt nazýván „Na Pile‟. V soupise vodních děl z 30. let 20. stol. uváděn není.

image021 image023

zaniklý rybník a pravděpodobný mlýn na mapě 1. vojenského mapování (oldmaps.geolab.cz) a stejný prostor na současné letecké mapě (www.mapy.cz)

Literatura:

-      Dalibor Prix a kol.: Umělecké památky Prahy; Velká Praha M-Ž (Praha 2017)

-      František Holec: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, díl IV. (Praha 1996)

-      František Kašička, Bořivoj Nechvátal: Středověké tvrze a hrádky při východním okraji Pražského území – Staletá Praha XX (Praha 1990)

-      Eva Škdlová, Libuše Votavová a kol.: Uhříněves a okolí (Praha 2003)

Web:

-      oficiální stránky městské části Praha 22 - https://www.praha22.cz/mestska-cast/historie-a-soucasnost/?more=26 

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitkovice

-      památkový katalog - http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&cadastralArea=Pitkovice&presenter=ElementsResults      

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

srpen 2010, upřesněno 2017