KOTLÁŘKA

k.ú. Košíře (Pražská plošina / Praha)

Usedlost na východním konci skalnatého, dnes zalesněného hřebene nad údolím Motolského potoka. Na severním úbočí hřebene košířský hřbitov.

Na úpatí hřebene východně pod usedlostí bývala cihelna, založená na přelomu 70. a 80. let 19. stol. pozdějším košířským starostou Matějem Hlaváčkem. Pracovala do 2. světové války. Patrná ještě na leteckém snímku z roku 1966, 1975 již zaniklá, dnes na jejím místě továrna.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image216.jpg

celkový pohled na hřeben s usedlostí od severovýchodu

celkový pohled na hřeben s usedlostí od jihovýchodu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\Kotlářka s Bečkovou cihelnou - smichov blog cz.jpg

cihela pod Kotlářkou (smichov.blog.cz); pohled z obdobného směru, jako předešlý snímek

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image142.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image140.jpg

svérázný přístup do zahrad pod usedlostí

usedlost č.p. 115  (nemovitá kulturní památka)

Poměrně rozlehlý komplex budov se nalézá v dominantní poloze na terase na východním konci hřebene (290 m n. m.). Skládá se ze dvou obytných budov se stupňovitými štíty (na jižním konci areálu) a řady hospodářských budov (stodoly, sýpka, chlévy), uzavírajících dvě nádvoří, terasy s rozlehlými vinnými sklepy a o samotě nad usedlostí stojícího viničného domku. Dnes jediný příjezd do areálu je od severu, respektive severozápadu; na starých mapách značený příjezd od jihu dnes neexistuje. Na svazích jihozápadně pod usedlostí obnovená vinice; na ní zděné stavení, vykazující stejné architektonické rysy jako terasa s vinnými sklepy (nějaký altán? vyhlídka? viniční domek?), který však není nikde uváděn a není ani součástí památkově chráněného areálu.

Vinice s viničním lisem je v těchto místech doložena již v polovině 15. století. Roku 1657 ji koupil kotlář Melichar Werschauer. Snad za něj zde vznikla usedlost, která dodnes v pojmenování uchovává vzpomínku na jeho řemeslo. Často je vznik usedlosti kladen až do konce 18. stol., to se však nezdá pravděpodobné, mimo jiné i proto, že nějaké budovy jsou zde zakreslené již na 1. vojenském mapování z 60. letech 18. stol. Každopádně nejstarší dochované stavení – východní obytná budova – bývá datována právě do onoho konce 18., případně první čtvrtiny 19. století. Z 1. čtvrtiny 19. století je snad i jižní část přilehlého hospodářského křídla, bývalé stáje a chlévy. Ostatní budovy pocházejí až z poloviny 19. století, z rozsáhlé přestavby po požáru 1840, která zvětšila plochu usedlosti na víc jak dvojnásobek. Záhadou je viniční domek nad usedlostí, o němž se píše, že vznikl taktéž koncem 18. století přestavbou výše zmíněného viničního lisu, ovšem na jinak precizní mapě stabilního katastru z roku 1840 zde žádná budova zakreslena není. K dalším úpravám celého areálu došlo pravděpodobně koncem 19. stol., kdy byl vlastníkem usedlosti významný místní stavitel Josef Bečka (pravděpodobně zejména kvůli zdejším křemencovým lomům a cihelně). Ve 2. pol. 20. stol. areál značně zchátral, obnova roku 1974 pro potřeby střediska ochrany rostlin Státního statku hl. m. Prahy ho sice zachránila, avšak v mnoha ohledech byla pouze volnou napodobeninou původního stavu (např. přezdění štítu nejstarší budovy se zuby výrazně odlišné velikosti). Přesto ji lze považovat za jednu z nemnoha kompletně dochovaných pražských usedlostí. Dnes zde pension a restaurace (www.usedlost-kotlarka.cz), hlavní nádvoří usedlosti volně přístupné. 

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image212.jpg

celkový pohled na obytnou část usedlosti a viniční domek od jihovýchodu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image060.jpg

celkový pohled na hospodářskou část usedlosti od severovýchodu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image210.jpg

vstup do areálu usedlosti od severu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image088.jpg

vstup do areálu usedlosti od severozápadu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image206.jpg

pohled od severu na velký dvůr usedlosti

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image072.jpg 

hospodářské stavení na severozápadní straně usedlosti

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image074.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image084.jpg 
hospodářské stavení na západní straně usedlosti

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image080.jpg

dnes nepoužívaný jižní vstup do dvora

západní obytné stavení

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\Kotlářka - historický snímek východní obytné budovy 2 - smichov blog cz.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image082.jpg

východní obytné stavení před přestavbou v 70. letech 20. stol. (smichov.blog.cz) a dnes

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image078.jpg

terasa s vinnými sklepy na jihozápadní straně dvora pravděpodobně v 70. letech 20. stol., kdy byly přestavěny na sklady a garáže (památkový katalog) a dnes

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image202.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image204.jpg

viniční domek nad usedlostí, údajně na místě středověkého viničního lisu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image066.jpg

stavbička neznámého účelu na obnovené vinici jihozápadně od usedlosti

hřeben

Zalesněný skalnatý hřeben západovýchodního směru (310 m n. m.), narušený několika křemencovými lomy – největší ve východní části nedaleko od usedlosti (hladká lomová stěna je výrazná při pohledech od jihu, z horní hrany pěkný výhled zejména do údolí Motolského potoka a na protější Cibulku), soustava drobnějších lůmků v jižním svahu vrcholové partie hřebene, zajímavý lom s odkrytým profilem křemencových vrstev pak na jihozápadě (zde odkryty i navazující břidlice). Po temeni hřebene stromořadí mohutných dubů. Ve svahu nad hřbitovem dnes již nefunkční vodojem.

V minulosti zde vinice, zaniklé zřejmě v polovině 18. stol. Na mapě stabilního katastru z roku 1840 zde již pouze pole a tři lomy, polohou zhruba odpovídající křemencovým lomům dochovaným do současnosti. Ještě v roce 1966 je hřeben převážně holý, jen ve vrcholové partii lze na leteckých snímcích vidět malý lesík, jehož základem byla zřejmě ona řada mohutných dubů na hřebeni, a pár menších ostrůvků zeleně na úbočí. Roku 1975 je již hřeben komplet zalesněný.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image188.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image144.jpg

východní křemencový lom

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image200.jpg

vyhlídka na horní hraně východního křemencového lomu; zábradlí datované nápsem vyrytým v betonu 2012

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image194.jpg

bizarní dub na hranně východního křemencového lomu

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image190.jpg

výhled z hrany východního křemencového lomu na Košíře, Cibulku a sídliště Poštovka

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image182.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image172.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image176.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image184.jpg

stromořadí starých dubů na hřebeni

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image094.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image092.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image090.jpg

bývalá vodárna v hřebeni

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image174.jpg

základy jakési obdélné stavby na vrcholu hřebene

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image170.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image166.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image162.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image158.jpg

křemencové lůmky ve střední části hřebene

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image154.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image152.jpg

podezdívka zaniklého altánu na západním konci hřebene

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image148.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image150.jpg

západní lom s křemencovými a břidlicovými partiemi

hřbitov

Hřbitov, nazývaný Kotlářka či Košíře, se rozkládá na severním úbočí hřebene. Vstup je v severozápadním rohu, kde se nachází (dnes mimo plochu hřbitova) hřbitovní domek č.p. 98. Nedaleko, při severním okraji hřbitova, se nalézá hřbitovní kaple, jihozápadně od ní rozptylová louka. Hroby zabírají východní a jižní část hřbitova. Při západní zdi kolumbárium. V ose východní části hřbitova hřbitovní kříž z roku 1898.

Hřbitov byl založen roku 1876, předtím byli košířští občané pohřbíváni na tzv. Malostranském hřbitově na Smíchově. Rozrůstal se však postupně. Nejstarší je jeho severovýchodní část, o západní část byl rozšířen pravděpodobně ve 40. letech 20. stol.

Na hřbitově je pohřben mimo jiné starosta Košíř Matěj Hlaváček († 1897), právník a odbojář Jiří Pleskot s manželkou Ellou († popraveni 1942), filolog, překladatel a propagátor volnomyšlenkářského hnutí Otakar Kunstrovný († 1945), konstruktér automobilových a leteckých motorů František Adolf Barvitius († 1956), spisovatel, scénárista a politik Jan Procházka († 1971) či plukovník RAF Antonín Vrchotka († 1990). Nalézá se zde též řada hrobů padlých během pražského povstání a osvobozování Prahy v květnu 1945 a hrob Zdeňka Wintera, sraženého sovětským tankem 21. srpna 1968.

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image132.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image104.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image156.jpg

celkový pohled na hřbitov

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image096.jpg

domek č.p. 98 před vstupem na hřbitov

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image130.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image124.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image134.jpg

kaple v severní části hřbitova slouží dnes i jako správa hřbitova

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image108.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image110.jpg

centrální kříž z roku 1898

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image098.jpg

hrob Matěje Hlaváčka, muže, který se jako málokdo zasloužil o zvelebení a rozvoj Košíř, načež spáchal sebevraždu

 C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image116.jpg

hrob Vojtěcha Kováře, jednoho z hlavních aktérů Rumburské vzpoury, popraveného zastřelením 29. května 1918 v Rumburku; jeden čas byla původní pamětní deska překryta deskou „rodina Kovářova“ (foto www.vets.cz / Vladimír Štrupl, duben 2017), nyní opět odkryta původní deska, byť se špatně čitelným nápisem „Vojtěch Kovář / Tys padl za moji svobodu / Rumburk 29. 5. 1918“

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image114.jpg

hrob spisovatele a scénáristy Jana Procházky

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image118.jpg

hrob Václava Vopičky, náčelníka XII. okresu Dělnické tělovýchovné jednoty

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image120.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image106.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image102.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image100.jpg

vizuálně zajímavé hroby

C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image122.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image126.jpg C:\Users\J.Moravec\Desktop\mistopis Praha\foto Kotlářka_soubory\image128.jpg

rozptylová louka

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V Praze se nalézá ještě jedna usedlost téhož jména – v Dejvicích. V mnohých materiálech jsou tyto usedlosti zaměňovány a v důsledku toho jsou ke košířské Kotlářce přiřazovány i údaje týkající se té druhé (a naopak). Snažil jsem se této chyby vyvarovat, ale zda se mi podařilo vyčistit všechny chyby si jistý nejsem.

Ø        Na mapě z roku 1889 je severozápadně od viničného domku nad usedlostí značena kaple, na mapách z let 1900 - 1938 je v těchto místech kříž. Dnes se mi zde po nějaké stavbě nepodařilo nalézt žádné stopy.

Ø        Okolní zástavba, zahrnující nejsevernější výběžek katastrálního území Košíř až po údolí Motolského potoka, je někdy souhrnně nazývána Na Kotlářce. Častěji je však sídliště jižně pod hřebenem označováno jako Poštovka, zatímco zástavba severně od něj je řazena k Homolce.

Ø        Jméno Kotlářka dnes oficiálně nese i retenční nádrž na Motolském potoku pod Cibulkou, známější pod starším (z místopisného hlediska ještě nesmyslnějším) označením Homolka. A také tramvajová smyčka na úpatí Skalky, již na katastru Motola (v geologické literatuře v pol. 20. stol. někdy pod jménem Kotlářka uváděla i přilehlý lom).

Literatura:

-         Barbora Lašťovková, Jiří Koťátko: Pražské usedlosti (Praha 2001)

-         Pavel Vlček a kol.: Umělecké památky Prahy – Velká Praha A / L (Praha 2012)

-         Petr Kovařík: Klíč k pražským hřbitovům (Praha 2001)

Web:

-         památkový katalog - https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-kotlarka-12993737

-         Malé dějiny Smíchova a Košíř - http://smichov.blog.cz/0712/kotlarka-c-p-118

-         wikipedie usedlost - https://cs.wikipedia.org/wiki/Kotlářka_(Košíře)

-         wikipedie hřbitov - https://cs.wikipedia.org/wiki/Košířský_hřbitov_(Kotlářka) 

-         spolek pro vojenská pietní místa - h https://www.vets.cz/vpm/mista/skupina/18-p-05-kosire-hrbitov/

-         plán hřbitova - http://www.hrbitovy.cz/wp-content/uploads/Košířský-hřbitov-20171.jpg 

další místa v okolí (mapa) / Praha / rejstříky

leden 2020