DOLNÍ POUSTEVNA (Nieder Einsiedel)

k.ú. Dolní Poustevna (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Město (298 m n.m.) v nejzápadnější části Šluknovského výběžku, při hranicích s Německem. Jeho větší část se rozkládá podél Lučního potoka a na návrší nad jeho soutoku s Vilémovským potokem, na západě zástavba vybíhá z údolí k železničnímu nádraží, na jihu město přímo navazuje na zástavbu saského Sebnitz. Bez jasného centra. Původní zástavba podél Lučního potoka, kde i kostel sv. Archanděla Michaela a škola. Jižně od kostela při potoku parčík s pomníkem M. J. Husa a mlýnským kamenem. Ve městě několik křížů (na rozcestí v Karlínské ulici - 1849, v místě bývalé kaple, u řeznictví - 1863, u „Modré hvězdy“ - 1823) a velmi pěkná barokní socha Piety z roku 1748 (nemovitá kulturní památka) nedaleko hraničního přechodu. Bývalo zde několik mlýnů - částečně dochována vodní díla.

Ves vznikla pravděpodobně počátkem 15. stol. na území panství Hohenstein (dnes v Sasku), později připadla ke Šluknovu, od roku 1566 součást panství Haňšpach (Lipová). Roku 1570 zde uváděna papírna, nejstarší známá v okolí. Za 30tileté války téměř zničena, záhy však obnovena. V 17. stol. uváděna v „Dolní Poustevně“ tvrz (byť ležela na katastru Horní Poustevny - nedaleko pod hrází Karlínského rybníka), třebaže neexistuje doklad o tom, že by Poustevna někdy tvořila samostatný statek. Od 2. pol. 19. stol. rozvoj průmyslu (zejména výroba umělých květin, též stuhového zboží, lepenky, později elektrotechniky...). Na město povýšena císařem Karlem I. roku 1918.

       

kostel sv. Archanděla Michaela

Dominantní stavba na terase nad pravým břehem Lučního potoka. Byl postaven v novogotickém slohu v letech 1854 - 55, kdy nahradil starší kapli téhož zasvěcení, ležící jižněji na opačném břehu potoka, jihozápadně od dnešní školy (zbořena 1868, na jejím místě dnes kříž). Jednolodní stavba s  trojboce uzavřeným presbytářem a s věžičkou nad průčelím. Na hlavním oltáři obraz od J. Grusse z Litoměřic z roku 1826. Z vnější strany ve zdivu kostela kamenná deska s reliéfem zlaceného poháru a hostie. Před kostelem pomník obětem světových válek a zajímavý dřevěný kříž z roku 1938.

    

evangelický kostel

Druhá dominanta města, stojící zhruba uprostřed zástavby na ostrohu nad levým břehem Lučního potoka. Jendolodní stavba s k boku přistavěnou hranolovou věží. Základní kámen byl slavnostně položen 1. listopadu 1938, kostel však nebyl nikdy dokončen, jelikož válka výstavbu zastavila a následně byla většina obyvatel evangelické víry (němci) vyhnáni. V roce 2002 byla obnovena střecha, jinak však stavba stále pustá. V budoucnu by údajně měla sloužit jako víceúčelové společenské a kulturní centrum.

  

dřevěné plastiky

V rámci každoročních mezinárodních dřevařských sympózií vznikají dřevěné plastiky, vyjadřující jména jednotlivých ulic. V letech 2005-2007 takto označeny ulice Hraniční (obelisk), Hřbitovní (kříž), Komenského (bysta  J. A. Komenského),  Medová (včela na plástvi), Nad Parkem (stromy, na  jejichž korunách  jsou domy), Nádražní (lokomotiva a vagon), Potoční (mlýnek),  Souběžná (rozbíhající se ulice s domy), U Kostelíka (kostelní věž) a Vyhlídková (rozhledna). Roku 2008 doplněny údajně další - Lesní, Na Růžku, Na Kopci, Nad Údolím, U letadla a Jakamado. Mimo tuto „uliční“ sérii stojí na zahradě školy plastika „Kostelík“ od Viliama Gálla.

    

hřbitov

Poměrně rozlehlý areál „nového“ hřbitova se nachází na východním okraji města, v místech zvaných Šenberk (starší hřbitov byl v místech dnešní mateřské školy). Dominantu tvoří hřbitovní kaple, postavená v letech 1874 – 1876 společně s budováním hřbitova. Ve věži kaple údajně zvon s německým nápisem: „Po velkém zápasu národů chci vám znít ku zdraví na počest Boha ve výši na srdečné shledání. Jako následník ve světové válce 1914 – 1919 zbaveného zvonu byl jsem v říjnu roku 1921 vysvěcen veledůstojným panem dekantem Augistinem Jakubem z Lobendavy.“ Kaple rekonstruována v roce 1999. Při té příležitosti byly ve věžičce nalezeny pamětní listy ze roku 1893 vyjadřující tehdejší situaci v Dolní  Poustevně a výtisk německy psané kroniky učitele Herziga z roku 1923.

Na hřbitově řada velmi pěkných kamenných náhrobků původního německého obyvatelstva, vesměs v dobrém stavu. Cemtrální kříž železný na žulovém soklu.

Od hřbitova pěkný výhled do údolí Sebnitz s vrchy Finkenberg a s horou Ungerberg v pozadí.

                   

železnice

Železniční nádraží stojí západním okraji města. Neobyčejně rozložitá staniční budova, neboť šlo o pohraniční stanici, a tak zde bývaly celní úřady a sklady. Trať z Mikulášovic do Dolní Poustevny byla postavena v letech 1903-1904 společností BNB - Böhmische Nordbahn Gesellschaft  (Česká severní dráha), o rok později  prodloužené do sousedního saského města Sebnitz. Propojení do Sebnitz bylo zrušeno po roce 1945, již od 90. let 20. stol. se mluví o jeho obnovení, avšak stále k němu nedošlo.

Zajímavosti:

Ø        Znak Dolní Poustevny je půlený štít, v jehož pravé zlaté polovici je půl černé orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem, levá polovice je dělená, přičemž v hořejším stříbrném poli jsou tři  červené pětilisté růže se zlatými semeníky a zelenými okvětními lístky, v dolním červeném poli křížem přeložené stříbrné kladívko a stříbrné kleště. Štít je obklopen ornamentální  obrubou bronzové barvy a na jejím horním okraji spočívá stříbrná zděná koruna s pěti stínkami. Erb symbolizuje výrobu umělých květin a kovodělný, textilní a těžký průmysl.

Ø        Jméno odvozeno od poustevníka, který zde kdysi žil, jak “se pamatovalo“ při vyměřování hranic mezi královstvím českým a biskupstvím míšeňským roku 1241.

Ø        Dějiště dokumentárního filmu, promítaného v kinech „Poustevna das ist Paradies!“ (2007, režie Martin Dušek a Ondřej Provazník) - http://www.csfd.cz/film/237220-poustevna-das-ist-paradies

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 1. díl (Praha 1996)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Zdeněk Šindlauer: Už dlouho nejel žádnej vlak (Česká Lípa 1999)

-     Jan Bok, Vít Matějovský: Železniční spojení Dolní Poustevna - Sebnitz  - ad Děčínské vlastivědné zprávy 3/2000 (ročník X)

Web:

-     oficiální stránky města

-     soutěž o historii Dolní Poustevny

-     wikipedie

-     Výletník.cz

-     Infočesko

-     železniční trať 083

-     foto ze železniční trati

-     železniční trať na wikipedii (Německy)

Okolí: Karlínský rybník / Karlín / Spálený vrch / Karolinino údolí / Sebnitzer Wald / Sebnitz

Nejsevernější Čechy / rejstříky

květen 2008