HRANIČNÍ MEANDRY ODRY / Przygraniczne Meandry Odry

k.ú. Starý Bohumín, Nový Bohumín, Kopytov (Ostravská pánev / Bohumínsko) + Polsko – vojvodství Slezské, obec Krzyżanowice

Cca 7 km dlouhý hraniční úsek řeky Odry mezi Starým Bohumínem a jejím soutokem s Olší (Olzou). V tomto úseku je řeka nezregulovaná, tvořící zde několik velkých meandrů a slepých ramen, štěrkové terasy, strmé nátrže a další dnes již ve střední Evropě u velkých řek jen zřídka dochované jevy. Břehy jsou doprovázeny úzkým pásem lužních lesů pralesovitého charakteru. Ve střední části pozůstatky přístavu.

Na české straně vyhlášena roku 2006 přírodní památka o rozloze 126 ha, zahrnující kromě vlastních břehů Odry i tzv. Špicu a jezero Malý Kališok (stejné území zahrnuje stejnojmenná evropsky významná lokalita). Oficiálním důvodem vyhlášení je výskyt hořavky duchové, kuňky žlutobřiché, lesáka rumělkového, páchníka hnědého a jasano-olšových lužních lesů. Kromě nich zde mimo jiné stovky nor břehule říční či hnízdiště morčáka velkého (uváděno jako jediné pravidelné v ČR). Na Polské straně byl již roku 2004 vyhlášen na ploše 157 ha obszar chronionego krajobrazu (CHKO), který je taktéž zároveň evropsky významnou lokalitou. Hlavním cílem ochrany je zachování toku s jeho přirozenou dynamikou.

Součást ptačí oblasti Heřmanský stav-Odra-Poolší.

   

svaté obrázky na počátku Menadrů

  

neregulovaná Odra

 

mrtvé rameno U loděnice čili Protržený meandr – vzniklo protržením říčního meandru a samovolným přeložením koryta řeky při povodni v roce 1966

křížek na památku Jiřího Krejčího († 20. 3. 2012) u přístavu

přístav

Bývalý nákladní přístav leží při pravém břehu Odry poblíž silnice ze Šunychlu do Kopytova. Přístav byl v dobovém tisku vždy zván „kopytovský″, třebaže leží na katastru Nového Bohumína. Fakticky jde pouze o zpevnění břehu tzv. larsenovou stěnou v déli 40 m, čímž vznikla nakládací hrana. Vystavěn byl v 70. letech 20. stol. Stavba se dává do souvislosti s plánovaným splavněním Odry do Ostravy (Vítkovic), potažmo s plánovaným průplavem Dunaj-Odra-Labe, dle plánů na splavnění však toto místo vůbec nebylo v budoucí plavební trase, měl být vybudován plavební kanál se zdymadlem, který by vedl od soutoku přímo ke Starému Bohumínu. První čtyři lodě byly z přístavu vypraveny v roce 1975. Zkušebních plaveb bylo celkem sedmnáct, potýkaly se však s velmi kolísavým stavem vody. Projekt byl ukončen roku 1991. (V jiných materiálech uváděno pouze 7 plaveb v letech 1975-1976.)

   

nakládací rampa bývalého přístavu

fotografie z provozu přístavu (z infotabule)

naučné stezky

Lokalitou procházejí dvě nauční stezky – jedna na české a druhá na polské straně. Česká stezka začíná u kapličky Pustyňa, vede přes Starý Bohumín, podél Odry kolem jezer Malý a Velký Kališok, přes Kopytov a končí na břehu Olše poblíž jejího soutoku s Odrou. Měří 9 km a má 6 zastavení (přičemž jako další zastavení stezky jsou někdy uváděny infotabule na náměstí v Kopytově, která však má zcela jinou grafiku a není zařazena do číselné řady, případně i vodácká infotabule u hraničního mostu, která již nemá s naučnou stezkou vůbec nic společného), trasa je značena červenou turistickou značkou. Vybudována byla v roce 2011. Polská stezka vede ze Zabelkówa kolem Odry přes Chalupki k hraničnímu mostu; měří cca 3,5 km a má taktéž 6 zastavení.

 

plán obou naučných stezek (ke stažení v lepším rozlišení) a plán české naučné stezky s lokalizací jednotlivých zajímavých míst (ke stažení v lepším rozlišení)

  

dvě ze zastavení české naučné stezky

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Spolu s CHKO Poodří jde o jediný přirozený úsek řeky na celém toku Odry.

Ø        Problémem zachování přirozeného, neustále se měnícího toku je zde zejména fakt, že řeka zde tvoří státní hranici.

Ø        Ve střední části Meandrů stával kdysi mlýn. Původně se nalézal na pravém břehu řeky, avšak po změně koryta se ocitl na břehu levém, bez přístupové cesty a později zanikl.

Ø        Občas se v náplavech Odry objeví kosterní pozůstatky prehistorických zvířat; nalezena zde byla např. mamutí stolička, mamutí obratel či sobí paroh.

Ø        S cílem péče o Hraniční meandry Odry a jejich popularizaci vzniklo v roce 2007 stejnojmenné občanské sdružení.

Literatura:

-          Poodří 1/2006 – viz též https://www.mesto-bohumin.cz/data/naucne_stezky/casopis-poodri-2006-1.pdf   

Web:

-           občanské sdružení Hraniční meandry Odry – http://meandryodry.wz.cz

-           wikipedie – http://cs.wikipedia.org/wiki/Hraniční_meandry_Odry

-           ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=12486

-           informační systém životního prostředí Moravskoslezského kraje – http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/priroda/natura/evl/hranicni-meandry-odry-1212/

-           stránky města Bohumín - https://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/

-           stránky obce Krzyžanowice; chráněné území – http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/graniczne_meandry_odry.html (polsky)

-           stránky obce Krzyžanowice; neučná stezka – http://www.krzyzanowice.pl/turystyka/sciezka_turystyczna.html (polsky)

-           virtual travel; letecký pohled - http://www.virtualtravel.cz/bohumin/meandry-odry.html

-           virtual travel; protržený meandr - http://www.virtualtravel.cz/bohumin/protrzeny-meandr.html  

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

únor 2015