JAVOŘÍ PILA (Ahornsäge)

k.ú. Javoří Pila, dříve Prášily (Šumava / Kašperskohorsko)

Zaniklá osada při soutoku Javořího a Tmavého potoka, skládající se původně ze tří usedlostí – tzv. Ahornstall bezprostředně při soutoku obou potoků, vlastní vodní pily asi a půl kilometru níže a hájovny, sloužící zároveň jako oblíbený výletní hostinec U tetřeva a turistická noclehárna, ve svahu nad cestou severně od pily. Pila byla poháněna náhonem, odpojujícím se těsně před soutokem z Temného potoka.

Osada vznikla ve 2. pol. 19. stol. v souvislosti se zpracováváním dřeva z okolních lesů. Všechny objekty zanikly po 2. sv. válce. Z Ahornstall a hájovny dosud patrné základové zdivo, polohu pily lze v terénu velice obtížně identifikovat.

Ve 2. pol. 20. stol. převzala jméno Javoří Pila nedaleká rota pohraniční stráže. Původně stála v močálovité krajině necelé 2 km jihozápadně od bývalé pily, v 60. letech v souvislosti s posunutím tzv. ženijně těchnického zátarasu („železné opony″) více do vnitrozemí byla tato rota opuštěna a vznikla nové stejného jména na levém břehu Javořího potoka cca 1,3 km severněji (1,5 km západně od bývalé pily při dnešní sezónní červené turistické značce). Z „nové roty″ dnes dochována jediná budova – bývalé stáje a garáže; místo „staré roty″ připomínají jen nepatrné terénní zbytky. Železná opona v 70. a 80. letech scházela k Javoří pile podél cesty po západním úbočí Oblíku a pokračovala k Tříjezerní slati; její trasa je dosud v terénu dobře patrné, v zimě využívána jako běžkařská stopa.

Okolní rašeliniště, rašelinné louky a podmáčené smrčiny jsou součástí komplexu tzv. Modravských slatí. Součást národního parku Šumava.

celková situace Javoří Pily: 1 – vlastní pila; 2 – hájovna a hostinec; 3 – usedlost Ahornstall; 4 – „stará″ rota; 5 – „nová″ rota; černé tečky – průběh železné opony v mladší fázi

 

pozůstatky usedlosti Ahornstall pod soutokem Javořího a Tmavého potoka

 

mokřad poblíž bývalé usedlosti Ahornstall

bývalá Javoří pila (www.zanikleobce.cz)

 

tady někde stávala…

  

snad zbytek náhonu na Javoří pilu

 

bývalá hájovna (www.zanikleobce.cz, www.stara-sumava.cz)

ještě jednou bývalé hájovna – vpravo je zde vidět dnes již zaniklý kříž (www.stara-sumava.cz)

místo, kde stávala hájovna; dnes zde přístřešek pro turisty

 

slatě v okolí Javoří pily

podmáčené smrčiny na Javoří Pile

 

dodnes patrné stopy bývalé železné opony u Javoří Pily

Zajímavosti:

Ø        Katastr Javoří Pila vznikl až ve 2. pol. 20. stol. oddělením území, které připadlo k Modravě, od katastrálního území Prášily.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

Web:

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=621

-     Stará Šumava - http://www.stara-sumava.cz/modravsko/javoripila/javoripilagal.htm

-     Vojensko, rota pohraniční stráže - http://www.vojensko.cz/6-rps-javori-pila

-     Vojensko, stará rota - http://www.vojensko.cz/javori-pila-stara-rota

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/2151

-     Vopinovy stránky - http://www.sumavanet.cz/vopin/javori/javori.htm  

Okolí: Oblík / Tříjezerní slať / Roklanské údolí

Šumava / rejstříky

červen 2011