MODRAVA (Mader)

k.ú. Vchynice-Tetov II; Filipova Huť, dříve Prášily (Šumava / Kašperskohorsko)

Nevelká obec na soutoku Modravského, Roklanského a Filipohuťského potoka (985 m n. m.).  Centrum dnes tvoří shluk novodobých staveb kolem budovy radnice a infocentra, původní zástavba včetně urbanistického charakteru částečně dochována v západní části vsi kolem bývalé Bienertovy pily. Na návrší nad východním okrajem vsi Klostermannova chata.

První zmínky o Modravě jsou již z počátku 17. stol., trvalejší osada rybářů a lovců zde však vznikla  až kolem pol. 18. století. Na poč. 19. stol. velký rozvoj v souvislosti s těžbou dřeva, plaveného po nově zbudovaném Vchynicko-tetovském kanále. V 19. stol. v Modravě pracovaly dvě vodní pily. Obcí se Modrava stala až po 2. sv. válce, kdy se sem správní úřad přesunul z téměř vysídlené Filipovy Huti. Dnes především turistické středisko.

znak obce

pohled na Modravu od severu, od bývalé vsi Vchynice-Tetov; v pozadí Luzenské údolí (červen 2011)

centrum vsi; budova uprostřed radnice a infocentrum čili Spolkový dům (únor 2013)

  

Roklanský potok a Modravský potok těsně před svým soutokem, vytvářejícím řeku Vydru (červen 2011)

dnes zaniklá pila na Filipohuťském potoce, pod Klostermannovou chatou (www.zanikleobce.cz)

Bienertova pila (nemovitá kulturní památka)

Částečně dochovaný areál továrny na výrobu rezonančních desek na Roklanském potoku na západním konci vsi. Dochovány dvě budovy - podélné patrové dřevěné stavení na dřevěných pilířích se šindelovou střechou a dřevěnou věžičkou (dnes č.e. 6), původní pila, později sloužící k ukládání a sušení dřeva, a sousední hrázděný obytný dům č.p. 50 (dnes č.e.2), využívaný i jako panská hájovna, respektive lovecký zámeček. K pile vedl z Roklanského potoka půl kilometru dlouhý náhon, dosud v terénu částečně patrný.

Kdy zdejší mlýn či pila vznikly, není známo. Roku 1826 získal objekt  Franz Bienert, který zde založil továrnu na výrobu rezonančních desek. V roce 1832 získal císařské privilegium pro výhradní výrobu ozvučného dřeva na dobu 10 let, které posléze bylo prodlužováno až do jeho smrti. Pravděpodobně on postavil v sousedství pily obytný hrázděný objekt, o čemž by svědčil kamenný překlad nad hlavním vstupem s monogramem FB, datovaný 1836. Někdy po roce 1837 postavil Bienert západně od původní budovy novou pilu a původní pilu začal využívat jako skladiště dřeva. Závod, zpracovávající kvalitní dřevo z okolních lesů, získal brzy velký věhlas, desky byly vyváženy do celé Evropy i Severní Ameriky. Pila zaměstnávala až 100 lidí. Roku 1871 koupil pilu kníže Schwarzenberg a roku 1880 převedl výrobu rezonančních desek do Stožce. Pila však pravděpodobně pracovala dál, v 80. letech došlo k dalším zásadním přestavbám areálu. Provoz byl zastaven po 2. sv. válce, kdy pila údajně vyhořela, následně některé objekty areálu zanikly. Zbylé objekty – shodou náhod ty nejstarší – dnes využívány jako penziony (www.sumava.net/penzionpupik, www.modrava.com), přičemž zejména budova pily byla značně radikálně upravena.

 

areál Bienertovy pila při pohledu přes Roklanský potok; k areálu továrny snad původně patřil i dům č.p. 52, vykukující v pozadí (červen 2011) a zhruba tentýž pohled na rytině z 80. let 19. stol. (ad Čechy)

 

obytný dům č.e. 2 (červen 2011)

  

vlastní pila – dnes pension Pupík (červen 2011, únor 2013)

pohled z 80. let 19. stol., kde vlevo v popředí vidět i mladší, dnes zaniklá pila (www.zanikleobce.cz)

Klostermannova chata č.p. 4 (nemovitá kulturní památka)

Dřevěná horská chata na návrší nad východním koncem vsi; jedna z nejznámějších modernistických staveb na Šumavě. Postavena Klubem československých turistů roku 1924 dle projektu Bohuslava Fuchse. Za druhé světové války sloužila jako velitelství Vermachtu, po válce nějakou dobu jako sídlo pohraniční stráže a poté jako podnikové rekreační středisko plzeňské Škody. Od roku 2004 opět slouží veřejnosti (www.klostermannovachata.cz).

 

Klostermannova chata (červen 2011, únor 2013)

Návštěvnické centrum dřevařství č.p. 12

Novostavba, zvaná Dřevák, na místě původního starého domku v západní části vsi při levém břehu Roklanského potoka vznikla roku 2007. Slouží jako „dřevařské informační středisko“ s interaktivní expozicí, představující dřevo, jeho vlastnosti a jeho využití z různých pohledů, a jako turistická ubytovna.

návštěvnické centrum dřevařství (červen 2011)

 

z expozice v návštěvnickém centru (červen 2011)

Zajímavosti:

Ø        Roku 1617 byl vydán královský výnos, umožňující na Modravě volné pasení soumarů, kteří nestihli dojít do Kašperských Hor.

Ø        V okolí Modravy se odehrávají některé romány Karla Klostermanna, zejména Ze světa lesních samot, válečné období popisuje kniha F. Frýda Hořký úděl.

Ø        V dnes zaniklé usedlosti na severním okraji vsi při pravém břehu Vydry (zhruba v místech dnešní čistírny odpadních vod) byly natáčeny některé scény filmu Divá Bára (1949).

Ø        Modrava je jedna z mála obcí, která nemá vlastní katastrální území.

Ø        V 50. letech 20. stol. se uvažovalo o stavbě přehrady na Vydře cca 450 m pod soutokem Roklanského a Modravského potoka. Hráz, která měla být 45,5, respektive 60 m vysoká by vytvořila jezero o ploše 290 či 450 ha a zaplavila by samozřejmě celou Modravu. Ke stavbě naštěstí nedošlo.

Literatura:

-     kol.: Šumava bez hranic (Plzeň 2007)

-     kol.: Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Rozpravy Národního technického muzea v Praze 129 (Praha 1993)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.sumavanet.cz/modrava/

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Modrava

-     stará Šumava - http://www.stara-sumava.cz/modravsko/modrava/modravagal.htm

-     zachování krajinného rázu NP a CHKO Šumava - http://zkr.npsumava.cz/sidelni-enklavy/modrava/

-     zaniklé obce, Bienertova pila - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=13987

-     zaniklé obce, pila na Filipohuťském potoce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=15671

-     vodní  mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/647-bienertova-pila

-     poutní cesta Via Nova - http://www.poutnicesta-vianova.cz/mista_na_trase.php?D=M&id=5

-     mikroregion Šumava západ - http://www.sumavanet.cz/mszapad/modrava.asp

-     Vopinovy stránky - http://www.sumavanet.cz/vopin/modrava/modrava.htm

-     regionální informační servis - http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?zuj=542148&zsj=097870

-     oficiální rozcestník cestovního ruchu regionu Šumava - http://www.isumava.cz/view.php?nazevclanku=navstevnicke-centrum-drevarstvi-na-modrave&cisloclanku=2007100005

-     kudy z nudy, Dřevák - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Navstevnicke-centrum-drevarstvi-na-Sumave.aspx

-     kudy z nudy, Klostermannova chata - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Klostermannova-chata-Modrava.aspx  

Okolí: Vchynice-Tetov / Vchynicko-tetovský kanál / Horská Kvilda / Vydří Most / Roklanské údolí

Šumava / rejstříky

únor 2013