SIARDOVA KAPLE

k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Mariánskolázeňsko)

Zříceniny kostela v údolí Mnichovského potoka (Schöpplbach) západně od Mnichova v místech, kde údajně existovala ve středověku i osada. Pod kostelem minerální pramen, nedaleko nepatrné zbytky Schöpplova mlýna. K Siardově kapli vede z Mnichova okružní naučná stezka. Součást CHKO Slavkovský les.

niva Mnichovského potoka při pohledu od bývalého Schöpplova mlýna k Siardovu pramenu

Mnichovský potok pod Siardovým pramenem

sokl křížku na okraji lesa východně od Siardovy kaple

kostel

Neudržované zarostlé základy poměrně rozlehlého (17 x 9 m) obdélného kostela sv. Jana Křtitele (známějšího pod svým původním jménem Siardova kaple), dochované v některých částech dosud do výše až 1,5 m, se nacházejí na okraji lesa nad pravým břehem Mnichovského potoka.

Vznik kostela souvisí téměř jistě s poustevnou, které zde nejpozději ve 13. stol. existovala, jak dokládá latinské jméno nedalekého města Mnichova „Heremita“, doložené písemně poprvé roku 1273 (tradicí uváděná existence poustevny, případně i vsi již v 12. stol,, tedy ještě před vznikem nedalekého Tepelského kláštera, je sporná). Na románský původ dodnes nasvědčuje jeho půdorys a v análech tepelského kláštera z roku 1667 je za jeho zakladatele označován „jakýsi saský hrabě“, nic více se však o vzniku kostela neví. První písemná zmínka je až z roku 1360, kdy jejím vlastníkem byl Bohuslav Tullinger, man tepelského kláštera, sídlící na tvrzi v Mnichově. Za husitských válek byl kostelík pobořen či opuštěn. Koncem 16. stol. se dle tradice v jeho ruinách našel „starý obraz sv. Siarda“ (dle kritičtějších pramenů „obraz nějakého svatého, o kterém se tvrdilo, že se jedná o sv. Siarda“). Snad tento nález dal popud k obnově kostela roku 1615 i k pozdější oblibě svatyně coby poutního místa. Za 30tileté války byl kostel opět pobořen. Znovu zřízen byl roku 1664, kdy zasvěcen sv. Janu Křtiteli. 1711 u něj byla vybudována opět poustevna, určená pro příslušníky tzv. III. řádu; obydlená byla prokazatelně ještě roku 1737. Roku 1782 byl kostel příkazem císaře Josefa II. zrušen a následně z větší části rozebrán na stavební materiál. Starý zvon z kostela byl darován kostelu v Otročíně.

 

východní část bývalého kostela – pohled z lodi na zbytky vítězného oblouku a do presbytáře

západní část zříceniny kostela; v pozadí altán Siardova pramenu

křížek u zřícenin kostela

Siardův pramen

Minerální pramen, nazýván též Svatá studna (Heilige Brunnen), leží v louce pod kostelem. Pramen byl „objeven“ roku 1645, je však pravděpodobné, že byl znám a využíván již dříve. Byla mu přisuzována zázračná moc při hojení ran i léčení různých nemocí; místní sedláci věřili, že léčivou moc má hlavně o půlnoci, proto sem v noci o velikonočních svátcích vodívali svůj dobytek, který ve vodě omývali. Roku 2007 byl upraven a následně zastřešen dževěnou stříškou. Dnes velmi slabý, vysýchá.

 

altán nad Siardovým pramenem

Siardův pramen, toho času bez vody

Siardův pramen před úpravou (ad infotabule naučné stezky)

Schöpplův mlýn (Schöpplmühle)

Podle Siardovy kaple nazýván též Siardův mlýn (Siardusmühle). Byl postaven roku 1557, patřil k majetku města Mnichova (přičemž jméno je dle některých badatelů starší než vlastní mlýn, snad bylo odvozeno od jména potoka). Posledním mlynářem byl do roku 1946 Ludvog Reiiser. Poté zpustl, dnes pouze nevýrazné zarostlé základové zdi při potoku asi 150 m pod Siardovým pramenem.

Schöpplův mlýn (ad infotabule naučné stezky)

Schöpplův mlýn na mapě stabilního katastru (40. léta 19. stol. – archivnimapy.cuzk.cz)

 

zříceniny mlýna

svazek úvozů sestupujících k mlýnu od západu, z úbočí Planého vrchu

naučná stezka Siardova kaple

Okružní naučná stezka zřízena ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody Berkut, občanského sdružení Cesta z města a obce Mnichov v roce 2007. Původně měla pouze informační tabule u kaple a pramene, až v současné době (2011) je postupně doplňována dalšími informacemi na trase. Značena je tradiční značkou naučné stezky. 

zastavení naučné stezky u Siardovy kaple – zříceniny v pozadí

Zajímavosti:

Ø        Podle pověsti je zakladatelem kostela a poustevny saský rytíř jménem Siardus (Sieghartd). Ten zde měl na lovu zabloudit a v beznaději učinit slib, že najdou-li ho jeho lidé, vykoná zbožný skutek. Na místě, kde se setkal se svojí družinou, poté nechal postavit kapli a obydlí pro poustevníka. Podle některých verzí se k ní později sám jako poustevník nastěhoval, vykonal zde několik zázraků a po smrti byl „90 kroků nad kaplí“ pohřben v dřevěné rakvi, která je vložena v rakvi železné a ta v rakvi zlaté. Nad hrobem měla stát socha sv. Siarda (dle jiných verzí kříž) a památná borovice. (Někdy je tato legenda spojovaná přímo se sv. Siardem, což je však zjevný nesmysl, neboť ten žil a zemřel ve Frísku.) Zda tato legenda vznikla na základě tvrzení (písemně zaznamenaném v pol. 17. stol.), že zakladatelem kostela byl „jakýsi saský kníže“ nebo naopak tento údaj vychází z již v té době existující pověsti netuším.

Ø        Nejasná je i osada, která měla údajně kolem kostela existovat. Většinou bývá považována za původní Mnichov (čemuž by nasvědčovalo jeho staré jméno Heremita i německé Ensiedl, což oboje značí poustevnu), který se někdy v průběhu 13. stol. přesunul výše na náhorní plošinu. Jindy se však tvrdí, že ves byla pobořena spolu s kostelem až za husitských válek či že zanikla při morové epidemii roku 1437, pak by však obě vsi s velkou pravděpodobností existovaly minimálně 150 let vedle sebe.

Ø        Údolím Mnichovského potoka kolem kaple byla projektována železniční trať; ke stavbě však nikdy nedošlo.

Ø        Potok je díky výskytu vranky obecné součástí evropsky významné lokality „Teplá s přítoky a Otročínský potok“.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Hamelika 10/XXIII (1999) - viz http://hamelika.webz.cz/h99-10.htm

Web:

-     Slavkovský les - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/siardova-kaple/

-     Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/karlovarsky-kraj/zricenina-kaple-sv-siarda-mnichov/

-     Zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=8539

-     Databáze studánek a pramenů - http://www.estudanky.cz/3524-studanka-siarduv-pramen

-     Hamelika – pověsti Mariánskolázeňska - http://www.hamelika.cz/POVESTI/povestiML/povestiML.htm#10. Siardova kaple u Mnichova 

Okolí: Pluhův bor / Mnichov / V boru

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

listopad 2011