PLUHŮV BOR (Pflugsche Heide)

k.ú. Nová Ves u Sokolova, Louka u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Hornoslavkovsko

Zalesněný hadcový vrch (804 m n. m.), na mnohých mapách nazýván trochu nešťastně V Boru / Haid stejně jako nedaleký vrch na katastru Mnichova. Na jižní straně spadá poměrně prudce k Pramenskému potoku, na východě k potoku Kyselka, zatímco na severozápadě přechází poměrně pozvolna do náhorních planin Slavkovského lesa. Přírodovědně nejcennější jižní svahy s řadou hadcových výchozů porostlých reliktním borem s výskytem řady vzácných, na hadec vázaných rostlin (mimo jiné jedna z nejbohatších lokalit endemického rožce kuřičkolistého, dále vřesovec pleťový, zimostrázek alpský, hvozdík lesní, ostružiník skalní, hadcová varieta osladiče obecného či vratička měsíční) chráněny jako národní přírodní rezervace (87,23 ha). Na rozcestí západně od vrcholu, na katastru Nové Vsi, zříceniny jakési stavby, snad hájovny či dvora. Dle archivních map lze soudit, že vznikla někdy na přelomu 19. a 20. stol., zanikla kolem poloviny 20. stol. buď v souvislosti s odsunem původního obyvatelstva a nebo následným vznikem vojenského prostoru.

Vrcholové části včetně rezervace mimo značené cesty, celý vrch obchází naučná stezka Mnichovské hadce, vybudovaná v roce 2008 místní organizací Českého svazu ochránců přírody Kladská (z větší části nijak neznačena, severní úsek souběžný se zelenou turistickou značkou)

Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Upolínová louka – Křížky. 

   

zříceniny usedlosti západně od vrcholu

usedlost na mapě z 1. pol. 20. stol. (archivnimapy.cuzk.cz)

Zajímavosti:

Ø        Ve zdejších hadcích výskyt zajímavých minerálů (dle databáze geologických lokalit: běžnou součástí místních serpentinitů jsou až 1 cm veliká zrna enstatit-bronzitová a lupenitý Mg-chlorit, u okraje rezervace jsou četné polohy se zeleným stébelnatým aktinolitem až tremolitem; hojnou akcesorií je černý magnetit, buď ve formě nepravidelných zrn nebo drobných osmistěnů; pukliny nevelkých mocností jsou sekundárně vyplněny černohnědým opálem, méně mnohde mastkem).

Ø        Na prameništích je zde hojná masožravá tučnice obecná.

Ø        Část na Novoveském katastru nazývána na starých mapách Wolfstein. Snad souvisí s obecným pojmenováním celého hadcového masivu jako Vlčí hřbet.

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

Web:

-     Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/2380

-     Krušnohorsky myslet... - http://www.krusnohorsky.cz/2011/03/14/narodni-prirodni-rezervace-pluhuv-bor/

-     Ochrana přírody a krajiny - http://www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_pluhuv_bor_cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pluhův_bor

-     Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=320

-     zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=8531

-     turistický portál Karlovarského kraje - http://cestovani.kr-karlovarsky.cz/cz/pronavstevniky/Priroda/Prirodnizajimavosti/Stranky/Pluhuvbor.aspx  

Okolí: Novoveská kyselka / Grünská kyselka / Mnichov / Siardova kaple / V boru / Vřesovec / Křížky

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

březen 2007