MNICHOV (Einsiedl)

k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Mariánskolázeňsko)

Město na odlesněné náhorní plošině mezi údolím Mnichovského a Pramenského potoka (725 m n. m.). Rozlehlá, dnes velmi prořídlá zástavba s jádrem (bývalým náměstím s radnicí a kostelem) při jihozápadním okraji. Jižně při silnici hřbitov. V okolí několik křížů. Součást CHKO Slavkovský les.

Mnichov byl založen tepelským klášterem (součástí jehož panství byl s výjimkou několika let v polovině 16. stol., kdy patřil zástavně k panství Bečov, po celou dobu své historie) při důležité komunikaci z Chebu do Prahy. O významu lokace svědčí i velkorysé dodnes patrné založení kolem obdélného prostranství, čítajícího téměř 5 ha. Prvně je Mnichov uváděn roku 1273 jako Heremita. Ve 14. a 15. stol. zde stál manský dvůr (tvrz), povinný službou ke klášteru (stával pravděpodobně v ploše vsi, v severozápadním sousedství pozdějšího náměstí). Roku 1437 uváděn Mnichov prvně jako městečko, na přelomu 15. a 16. stol. jedním z nejvýznamnějších sídel oblasti. Snad v té době byla z rozlehlé návsi vyčleněna jihozápadní části při kostele, na níž bylo vybudováno úzké náměstí (pro úplnost nutno podotknout, že existují i názory považující náměstí naopak za nestarší část Mnichova). Město silně utrpělo za 30tileté války, rychle se však opět vzmohlo. Až do roku 1765 mělo i hrdelní soud. Katastrofou pro město byl poválečný odsud německého obyvatelstva a dočasný vznik vojenského prostoru v jeho těsné blízkosti - v průběhu 50. - 80. let 20. stol. byla velká část zástavby demolována a půdorys města tak do značné míry rozvrácen. Chátrání pokračuje i v současné době.

znak udělený městu císařem Ferdinandem I. v roce 1549 (pravděpodobně v souvislosti s novým osídlením, když téměř vymřelo)

náměstí

Bývalé náměstí se rozkládá v nejvyšší jihozápadní části města. Ve východní části barokní radnice, postavená 1693, v dnešní podobě z let 1725-30; severozápadní stranu uzavírá kostel. Západní strana náměstí zcela rozvrácena ve 2. pol. 20. stol.(zboření původní zástavby a její nahrazení montovanými domky typu Okál, nerespektujícími ani původní uliční čáru), takže dnes má charakter náměstí jakž takž pouze prostor kolem radnice.

radnice č.p. 1 (nemovitá kulturní památka); před vstupem půlválcový pranýř

 

železná kašna z roku 1874 na místě starší kamenné

podstavec Krüttnerova pomníku proti faře, který postavil roku 1903 mnichovský pěvecký spolek na památku mnichovského rodáka, dirigenta lázeňského orchestru v Mariánských Lázních Theodora Krüttnera (1814-1893)

kostel sv. Petra a Pavla (nemovitá kulturní památka)

Velký jednolodní barokní kostel na západním okraji města. S trojboce uzavřeným presbytářem, věží při jeho jižní straně a obdélnou sakristií po severní straně. Pod lodí krypta s malovanými dřevěnými rakvemi, kosterními pozůstatky a mumifikovanými mrtvolami měšťanů z 18. stol. a francouzských vojáků z tažení 1742 (přístupná na požádání). Kolem kostela starý zrušená hřbitov s řadou zajímavých empírových a novogotických náhrobků z 1. pol. 19. stol., soustředěných v současné době v jeho západní části. Pod kostelem patrová barokní fara, za ní bývalý klášter Školských sester de Notre-Dame

Kostel vybudován tepelským klášterem v letech 1719-25 na místě staršího, údajně založeného již roku 1320. Do krypty se pohřbívalo do roku 1784, hřbitov kolem kostela zrušen 1895. Fara z poč. 18. stol., pravděpodobně starší než dnešní kostel (na jednom z portálů datována 1710). Roku 1856 byl tepelským opatem Marianem Heindlem při kostele založen klášter chudých Školských sester de Notre-Dame, který slouží od roku 1963 jako ústav sociální péče.

areál kostela s farou v severozápadní části náměstí

kostel s přístupovým schodištěm z náměstí od jihovýchodu

kostel od jihu

poškozená empírová socha sv. Cecílie ve výklenku jižní zdi věže z 1. pol. 19. stol, přenesaná sem ze Sítin

 

pohled do lodi směrem k presbytáři a směrem ke kůru s varhany z r. 1898

 

detail nástropní malby od F. Urbana z roku 1905

novobarokní hlavní oltář z roku 1860 od Josefa Schmida z Prahy s oltářním obrazem sv. Petra a Pavla od Viléma Kandlera

vrcholně barokní boční oltář sv. Jana Nepomuckého z 1. pol. 18. stol.

bohatě vyřezávaná kazatelna z roku 1685, přenesená sem z kláštera v Chotěšově, a boční oltář Panny Marie Chlumské z 1. pol. 18. stol.

přes metr vysoká empírová křtitelnice z místního hadce

    

oválná vitrážová okna s různými věnováními z konce 19. stol.

bohatě zdobený kříž, který původně stával kdesi v polích u města, dnes uložený v jedné z bočních prostor kostela

krypta - asi 12 m dlouhá chodba se čtyřmi bočními kobkami

jedna mumie leží hned v předsíni

v první kobce je osamocená mumie s železným křížem

 

druhá kobka slouží jako kostnice

ve třetí kobce je především hromada dřevěných rakví, z nichž některé mají zajímavé malování

ve čtvrté kobce jsou další rakve a několik mumií

zakristie – za malým oltáříkem původní vchod na kazatelnu

 

socha sv. Jana Nepomuckého při presbytáři kostela z r. 1730 od sochaře Rechta; kamenné zábradlí doplnil roku 1818 kameník Josef Rudrich jako pokání za to, že uřezal z památné borovice nad Siardovým hrobem několik větví, jak praví farní kronika

Sangerbergský hřbitovní kříž ze zrušeného hřbitova v Pramenech (Sangerbergu), převezený sem roku 1980

 

zbytky hřbitova u kostela s řadou zajímavých náhrobků

 

některé ze zajímavých náhrobků

snad hřbitovní kříž starého hřbitova, v pozadí bývalý klášter

sokl bývalého sloupu se sochou Panny Marie z r. 1713 (renov. 1768), který stál původně v ploše náměstí; dnes umístěn při schodišti ke kostelu

fara č.p. 10 (nemovitá kulturní památka)

smírčí kříže

V obci dva kamenné („smírčí″) kříže - jeden na prostranství před kostelem, druhý západně od kostela, kde ze silnice odbočuje úvoz již neexistující cesty do Sítin. První kříž - hrubě opracovaný s poškozenou hlavou - byl nalezen vyvrácený při silnici do Poutnova a na současné místo přenesen druhotně. Druhý kříž, neobvyklého tvaru s kruhovým půdorysem v obou osách, byl postaven v roce 1980 pracovníky CHKO Slavkovský les na místě, kde byl nalezen. Na straně k silnici vyryt snad obouruční meč (může jít i o kříž), na druhé straně pak hluboká svislá rýha. 

 

smírčí kříž na náměstí (nemovitá kulturní památka)

 

smírčí kříž při staré cestě do Sítin (nemovitá kulturní památka)

okolí

 

kříž v lukách západně od města; původně kolem něj vedla stará cesta z Mnichova do Sítin, kříž v těchto místech značen již na mapách z 2. pol. 18. stol

mohutný javor klen při silnici do Pramenů (nedaleko smírčího kříže)

Zajímavosti:

Ø        Podle tradice stávala původní osada již někdy ve 12. stol., tedy ještě před založením Tepelského kláštera, v údolí asi 1 km západněji v okolí Siardovy kaple a až později byla přenesena na dnešní místo. Na souvislost s poustevnou u Siardovy kaple ukazuje i původní jméno vsi Heremita či německé Ensiedel (oboje značí poustevnu). Někdy se tvrdí, že k přesunu došlo až po velké morové ráně roku 1437, avšak z půdorysu dnešní vsi, analogického s půdorysným uspořádáním jiných okolních sídel z 13. stol., lze soudit, že k případnému přesunu muselo dojít dříve a již první písemná zmínka se s velkou pravděpodobností týká vsi na dnešním místě.

Ø        Koncem 14. stol. doložena v okolí Mnichova pokusy o těžbu cínu, v 15. - 17. stol. těžba stříbra. Doly upadly za 30leté války, zavřeny v 19. stol.

Ø        Podle Mnichova se psal Jošt (Jobst von Eynsidel; 1420 - 1476), pravděpodobně zdejší rodák, sekretář králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava II. Jagelonského.

Ø        Ve městě bývalo významné dobytkářství a pěstování lnu.

Ø        V kryptě pod kostelem je údajně pochován i hrabě Jáchym Pachta z Rájova, který byl zajat Francouzi jako rukojmí a zde v prosinci 1742 zemřel, někdy se uvádí i druhý rukojmí hrabě Kolovrat (nevím, zda má tato informace nějaký reálný základ, či jde čistě jen o pověst).

Ø        U obce stáčírna minerální vody Magnesia. Voda je sem přiváděna z několika různých zdrojů místní hadcové oblasti (Novoveská kyselka, vrty v okolí Grünské kyselky, vrty v údolí Pramenského potoka pod Mnichovem), výsledná Magnesia vzniká jejich mícháním.

Literatura:

-     Karel Kuča: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - 4. díl (Praha 2000)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Hamelika 10/XXIII (1999) – viz http://hamelika.webz.cz/h99-10.htm

-     kol: Kamenné kříže Čech a Moravy (Praha 1997)

-     Daniela Bílková, Václav Cílek, Jaroslav Hromas, Jiřina Novotná. Michal Vávra: Navštivte... Podzemí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku (Praha 2002)

Web:

-     oficiální stránky města - http://www.kustod.poustka.cz/obce/obec_Mnichov/ 

-     stránky o historii Mnichova - http://www.mnichovml.estranky.cz

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov_(okres_Cheb)

-     Moskyt - http://www.moskyt.net/mnichovske-mumie

-     Chebský deník - http://chebsky.denik.cz/zpravy_region/ch_nasteva_mnichov_mumie20090409.html

-     Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/mnichov--1

-     zaniklé obce, pivovar - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=12291

-     Kraj živých vod - http://www.krajzivychvod.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=75  

Okolí: Pluhův bor / Grünská kyselka / Siardova kaple / V boru

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

listopad 2011