V BORU (Auf der Haide)

k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní (Slavkovský les / Mariánskolázeňsko)

Zalesněný dvouvrcholový hadcový hřeben (západní vrchol 860 m n. m., východní vrchol 851 m n. m.) nad soutokem Pramenského a Mnichovského potoka na jihovýchodním okraji Slavkovského lesa. K jihu vybíhající boční výrazně nižší hřebínek se nazývá Planý vrch (často toto jméno používáno i pro celý hřeben).

Východní úbočí Planého vrchu s hadcovými lomy a výchozy dnes z důvodu ochrany přirozeného hadcového boru a vzácných rostlin (např. endemický rožec kuřičkolistý, vřesovec pleťový, ostřice horská, zimostrázek nízký, chrastavec rolní hadcový či kapradiny sleziník nepravý a sleziník hadcový; pouze na této lokalitě se spolu s nimi vyskytuje i sleziník červený) chráněno jako přírodní rezervace (11,3 ha). Součást CHKO Slavkovský les a evropsky významné lokality Raušenbašská lada. 

   

hadcové lomy na jihovýchodním úbočí vrchu (zřejmě ještě mimo rezervaci)

Zajímavosti:

Ø        Původními obyvateli často nazýván prostě Hayd, na některých starších mapách též Einsidler heide (Mnichovský bor) či Haidberg.

Ø        Nižší východní vrchol na některých současných mapách nazýván Císařský les (též Císařský vrch); jde pravděpodobně o nějaký kartografický omyl, neboť jméno Císařský les je starším označením pro celou oblast, dnes nazývanou Slavkovským lesem.

Ø        Místní hadec vynikal černou až hnědou barvou se zelenými žilkami a skvrnami, dobrou leštivostí a byl velmi populární; jeho těžba začala na popud tepelského opata Kryštofa hraběte Trautmannsdorfa již roku 1782,  kromě drobných ozdobných předmětů se z něj vyráběly i leštěné sloupy, balustrády, náhrobky, obkladové a stolní desky (z místního hadce je mimo jiné křtitelnice v mnichovském kostele). K jeho zpracování byla na pravém břehu Mnichovského potoka při východním úpatí hřebene založena kolem roku 1833 brusírna, které fungovala dvacet let. Roku 1882 byla nedaleko na levém břehu potoka založena nová brusírna (1605 výroba přeložena do Fritzova mlýna na Pramenském potoce a tato továrna opuštěna, dodnes dochovány mohutné ruiny). Brusírnu navštívilo i několik korunovaných hlav, léčících se v nedalekých Mariánských Lázních.

Ø        Na vrcholu hřebenu si počátkem 19. stol. postavil mnichovský kronikář, pensionovaný rytmistr Peter Christl loveckou chatu. Ta po jeho smrti (1834) zanikla, opodál byl vybudován malý kamenný památník, který dal obnovit v roce 1900 jeho pravnuk Wilhelm Christl. Nedaleko památníku stávala dnes již zaniklá dřevěná rozhledna, postavená ve 20. letech 20. stol., pro zchátralost stržena v 60. letech.

Literatura:

-     Jiří Zahradnický, Peter Mackovčin a kol.: Chráněná území ČR XI. – Plzeňsko a Karlovarsko (Brno, Praha 2004)

-     Hamelika 10/XXIII (1999) – viz http://hamelika.webz.cz/h99-10.htm

Web:

-     Slavkovský les, Christův památník - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/christluv-monument/

-     Slavkovský les, rozhledna - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/rozhledna-v-boru-u-mnichova/

-     Slavkovský les, brusírna hadce - http://www.slavkovsky-les.cz/zajimava-mista-slavkovskeho-lesa/brusirna-hadce/

-     Geologické lokality - http://lokality.geology.cz/365

-     Ústřední seznam ochrany přírody - http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=316

-     Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Planý_vrch

-     fotoarchiv České geologické služby - http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=12598

-     Krušnohorsky myslet... - http://www.krusnohorsky.cz/2011/03/14/prirodni-rezervace-plany-vrch/  

Okolí: Vřesovec / Pluhův bor / Mnichov / Siardova kaple

Západočeská lázeňská oblast / rejstříky

listopad 2011